Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2018, 21602VerkeersbesluitenReg.nr.: Z/18/669565 – D/18/692286

Logo Boxmeer

VERKEERSBESLUIT

Wijzigen grens bebouwde kom Sambeek bij Zandsteeg, Hoogeweg en Buskensweg

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXMEER ,

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, de Algemene Wet Bestuursrecht, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer,

IN OVERWEGING NEMENDE DAT,

de Zandsteeg, Hoogeweg en Buskensweg in Sambeek zijn gelegen in de gemeente Boxmeer en zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen;

binnen de bebouwde kom van Sambeek een parkeerverbod geldt voor grote voertuigen;

de grens van de bebouwde kom op de Zandsteeg nu is gelegen op circa 75 meter ten oosten van het kruispunt met de Hoogeweg/Buskensweg;

de raad van de gemeente Boxmeer op 4 juni 2015 bij de vaststelling van het bestemmingsplan Catharinaklooster e.o. te Sambeek, tevens heeft besloten om de grens van de bebouwde kom van Sambeek zodanig te verleggen dat de Hoogeweg binnen de bebouwde kom komt te liggen;

het eerste deel van de Hoogeweg vanaf het kruispunt met de Zandsteeg/Buskensweg tot voorbij de aansluiting van de Clompen Camp zal worden heringericht tot fietsstraat;

het hiervoor noodzakelijk is dat de huidige snelheidslimiet op de Hoogeweg van 60 km/h wordt gewijzigd naar 30 km/h;

het plan voor de herinrichting tot fietsstraat deel uitmaakt van het aangepaste inrichtingsplan Catharinaklooster te Sambeek en dat dit aangepast inrichtingsplan vanaf 18 oktober 2016 zes weken ter inzage heeft gelegen, waarop geen zienswijzen zijn ingekomen die betrekking hebben op de herinrichting tot fietsstraat;

de dorpsraad Sambeek bij brief van 13 oktober 2016 is gevraagd om over het aangepaste inrichtingsplan te adviseren en dat de dorpsraad stilzwijgend heeft ingestemd met het aangepaste inrichtingsplan;

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, strekt tot:

  • -

    het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • -

    het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • -

    het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie is gepleegd en dat zij akkoord gaat met het besluit;

BESLUITEN:

de grens bebouwde kom van Sambeek bij de Zandsteeg, Hoogeweg en Buskensweg te verplaatsen door het (ver)plaatsen van borden H01b, H02b, A0130zb, A0160zb en E201zb, zoals aangegeven op bijgevoegde situatieschets, waardoor De Hoogeweg en het kruispunt Zandsteeg/Hoogeweg/Buskensweg binnen de bebouwde kom en daarmee binnen de 30 km-zone en binnen de parkeerverbodszone voor grote voertuigen komen te liggen.

Boxmeer, 10 april 2018

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

namens deze

het hoofd van de Afdeling Openbare Werken

J.C. Bennink

Tegen dit verkeersbesluit kan, op grond van het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de bekendmaking, bezwaar worden gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer, postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

Indien, gelet op betrokken belangen, onverwijlde spoed dit vereist, bestaat op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht tevens de mogelijkheid, gelijktijdig met of na het maken van het bezwaar een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch sector Bestuursrecht te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Bijlage: situatieschets Z/18/669565 - D/18/692775