Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2018, 2158Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 18 december, nr. 2167943 houdende de instelling van de Task Force Aanpak Mensenhandel (Instellingsbesluit Task Force Aanpak Mensenhandel)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van Justitie en Veiligheid;

b. staatssecretaris;

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

c. Task Force:

de Task Force Aanpak Mensenhandel.

Artikel 2

Er is een Task Force Aanpak Mensenhandel.

Artikel 3

De Task Force levert een bijdrage aan het bereiken van de volgende doelen:

 • a. het komen tot een meer integrale aanpak van mensenhandel, zowel in de seks-branche als in overige sectoren;

 • b. het tegengaan van uitwassen in de prostitutiebranche en overige sectoren;

 • c. het voorkomen dat Nederland een draaipunt in de wereld wordt voor mensenhandel;

 • d. het voorkomen dat slachtoffers naar Nederland komen en het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland.

Artikel 4

In de Task Force nemen diverse partijen deel die betrokken zijn bij de problematiek van mensenhandel en die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en aanpakken daarvan. De leden van de Task Force nemen deel met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid en met oog voor de maatschappelijke noodzaak tot een gemeenschappelijke aanpak van het fenomeen. De Taks Force speelt daarbij een aanjagende rol.

Artikel 5

De Task Force heeft tot taak:

 • a. het bevorderen en door ontwikkelen van een integrale aanpak van mensenhandel, onder meer door het inhoudelijk volgen van aantal voorbeeldzaken;

 • b. het signaleren van knelpunten en het oplossen dan wel het adresseren daarvan;

 • c. het opstellen van een agenda waarin aan te pakken knelpunten, te bereiken doelstellingen, te behalen resultaten, te ondernemen activiteiten en de verantwoordelijkheden van de diverse partijen daarbij worden beschreven.

Artikel 6

 • 1. De Task Force wordt opnieuw ingesteld voor een periode van 3 jaar, tot 1 maart 2020.

 • 2. Halverwege de in het eerste lid genoemde termijn rapporteert de Task Force schriftelijk aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de voortgang van de werkzaamheden.

 • 3. De Task Force evalueert zijn werkzaamheden voor 1 september 2019 en doet op basis hiervan aanbevelingen aan de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het functioneren en voortbestaan van de Task Force.

 • 4. Op basis van de evaluatie en aanbevelingen zullen de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bezien of voortbestaan van de Task Force gewenst is.

Artikel 7

De Task Force komt minimaal drie maal per jaar bijeen.

Artikel 8

Tot lid van de Task Force worden benoemd:

 • a. Openbaar Ministerie, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, tevens voorzitter;

 • b. Openbaar Ministerie, de landelijk officier van justitie;

 • c. Gemeente Utrecht, de burgemeester

 • d. Jeugdzorg Nederland, een lid van het bestuur;

 • e. Immigratie- en naturalisatiedienst, de directeur Strategie en Uitvoeringsadvies;

 • f. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de directeur arbeidsverhoudingen;

 • g. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de directeur arbeidsmarktfraude en opsporing;

 • h. Gemeente Amsterdam, de burgemeester;

 • i. Gemeente Alkmaar, de burgemeester;

 • j. Koninklijke Marechaussee (KMar), de directeur Operaties KMar

 • k. Politie, de landelijk portefeuillehouder aanpak mensenhandel;

 • l. Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC), het Hoofd LIEC;

 • m. Gemeente Den Haag, de burgemeester;

 • n. Gemeente Rotterdam, directeur Veiligheid;

 • o. Ministerie van Justitie en Veiligheid, directeur Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding;

 • p. Ministerie van Justitie en Veiligheid, directeur Migratiebeleid;

 • q. Ministerie van Justitie en Veiligheid, directeur Veiligheid en Bestuur;

 • r. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Stabiliteit en Humanitaire hulp, hoofd afdeling Migratie en Ontwikkeling;

 • s. Kamer van Koophandel, een lid van de Raad van Bestuur;

 • t. CoMensha, de directeur-bestuurder;

 • u. Rechtspraak, de voorzitter van het bestuur van de rechtbank Amsterdam;

 • v. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

 • w. Strategisch overleg Mensenhandel, de directeur Fairwork.

Artikel 8

De Task Force onderhoudt nauw contact met relevante partijen in het veld die niet vertegenwoordigd zijn in de Task Force.

Artikel 9

De voorzitter voorziet in het secretariaat van de Task Force.

Artikel 10

Het Besluit instelling Task Force Aanpak Mensenhandel van 27 februari 2008 en het Instellingsbesluit Task Force Aanpak Mensenhandel van 10 maart 2011 worden ingetrokken.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Task Force Aanpak Mensenhandel 2017.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart 2017.

’s-Gravenhage, 18 december 2017

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers

TOELICHTING

De Task Force Aanpak Mensenhandel is bij besluit van 27 februari 2008 opgericht om de integrale aanpak van mensenhandel te bevorderen. Het betrof een instelling voor een termijn van drie jaar. Sindsdien is de termijn van de Task Force twee keer met drie jaar verlengd. De laatste verlenging dateert van maart 2014 en liep in maart 2017 af.

Binnen de integrale aanpak, die door de Task Force wordt gestimuleerd, werken de verschillende partijen, zowel publieke als private, steeds nauwer samen om signalen van mensenhandel beter te herkennen, slachtoffers betere ondersteuning te bieden en meer daders op te sporen en te vervolgen. De Task Force wordt voorgezeten door het Openbaar Ministerie en bestaat verder uit vertegenwoordigers van de in artikel 8 genoemde organisaties.

Het is van belang dat het werk van de Task Force wordt voortgezet. Mensenhandel is een vorm van criminaliteit die vaak onopgemerkt blijft als er geen gerichte aandacht voor is. Door personele wisselingen bij verschillende organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van mensenhandel, is het van belang dat er continu gewerkt wordt aan kennisoverdracht om deze vorm van criminaliteit goed te kunnen bestrijden. Bovendien is het kenmerkend voor de georganiseerde criminaliteit dat deze zich steeds in nieuwe verschijningsvormen blijft voordoen. De Task Force kan een belangrijke rol vervullen in het in kaart brengen van deze nieuwe verschijningsvormen, in het agenderen van nieuwe knelpunten en het vinden van een adequaat antwoord op deze ontwikkelingen.

Met dit instellingsbesluit wordt de Task Force daarom opnieuw ingesteld voor een vierde termijn van 3 jaar, tot 1 maart 2020. Omdat de instellingstermijn van de Task Force in maart 2017 verlopen is, is gekozen met onderhavig besluit de Task Force opnieuw in te stellen in plaats van de instellingstermijn te verlengen. Om dezelfde reden werkt dit besluit terug tot 1 maart 2017.

De Task Force zal zich in de komende periode inzetten om de integrale aanpak verder te ondersteunen en aan te jagen. Daarbij zal vooral ook gefocust worden op de ontwikkeling van deze aanpak in de regio’s.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers