Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2018, 21371Verkeersbesluiten



Tijdelijke verkeersmaatregelen Bondsschuttersfeest St. Antonius 17 juni 2018

Logo Nederweert

 

Burgemeester en wethouders van Nederweert

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende, dat Schutterij St. Antonius, p/a Toren 10, 6031 GE Nederweert voornemens is op 17 juni 2018 een Bondsschuttersfeest te organiseren te Nederweert;

 

dat het voor een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer noodzakelijk is gedurende de organisatie van het evenement voor enkele wegen/weggedeelten verkeersmaatregelen in te stellen;

 

dat de betreffende wegen/weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Nederweert;

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

 

BESLUIT EN

op zondag 17 juni 2018 tussen 15.00 en 21.30 uur, of zoveel korter of langer als nodig is, de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:

 

 • 1.

  Het gedeelte van de Randweg West, tussen de Molenweg en circa 180 meter voor de weg Boeket, af te sluiten voor alle verkeer inclusief voor voetgangers;

 • 2.

  Het gedeelte van de Randweg West, vanaf circa 180 meter voor de weg Boeket tot de zijweg Broasheuf af te sluiten voor alle verkeer behalve voor fietsers;

 • 3.

  Het gedeelte van de Molenweg tussen de rotonde Randweg West en de Florastraat af te sluiten voor alle verkeer inclusief voetgangers;

 • 4.

  De onverharde weg tussen de Heijsterstraat en de Molenweg af te sluiten voor alle verkeer inclusief voor voetgangers;

 

op zondag 17 juni 2018 tussen 13.00 en 15.00 uur, of zoveel korter of langer als nodig is, de volgende verkeersmaatregelen in te stellen tijdens de optocht:

De optochtroute Florastraat – Jasmijnstraat – Molenweg – Florastraat door middel van hekken en verkeersregelaars af te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers voor de duur van de optocht.

Nederweert 10 april 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens deze,

A. Zegveld-Jacobs

medewerkster team Samenleving Fysiek afdeling Dienstverlening

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 20 april t/m 31 mei 2018, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op http://www.nederweert.nl. Op de website van de gemeente Nederweert leest u hierover meer. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.