Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgStaatscourant 2018, 21302VergunningenBekendmaking Waterschap Limburg voor m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerpbesluit grondwateronttrekking voor het project 'verbreding Julianakanaal' op de trajecten Obbicht en Berg aan de Maas

Logo Waterschap Limburg

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat zij op 3 april 2018, bij besluit 2018-Z112057, heeft besloten dat ‘De Vries & Van de Wiel Kust- en Oeverwerken B.V.’ te Amsterdam, op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994, geen milieueffectrapport hoeft op te stellen. De reden hiervoor is dat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die de opstelling van een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk maken.

Waterschap Limburg heeft op 22 januari 2018 een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage ontvangen van De Vries & Van de Wiel Kust- en Oeverwerken B.V.’ te Amsterdam, behorende bij een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag voor de watervergunning betreft het onttrekken van grondwater voor het project 'verbreding Julianakanaal' op de trajecten Obbicht en Berg aan de Maas. Het grondwater wordt onttrokken om lekkend kanaalwater dat wegstroomt bij de verbreding van het Julianakanaal op te pompen. Met deze compenserende maatregel wordt de lokale grondwaterstand op peil gehouden.

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij u, door dit besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan

bezwaar worden gemaakt bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Naar aanleiding van deze beschikking kan binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking daarvan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend.

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Ontwerpbesluit grondwateronttrekking

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot verlening een watervergunning. De aanvraag heeft betrekking op een grondwateronttrekking voor het project 'verbreding Julianakanaal' op de trajecten Obbicht en Berg aan de Maas in de gemeenten Stein en Sittard-Geleen. De aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 2018-Z12012.

Het grondwater wordt onttrokken om lekkend kanaalwater dat wegstroomt bij de verbreding van het Julianakanaal op te pompen. Met deze compenserende maatregel wordt de lokale grondwaterstand op peil gehouden.

Inzagetermijn

Met ingang van 12 april tot en met 23 mei 2018 liggen de besluiten 2018-Z112057 en 2018-D113860 (zaaknummer 2018-Z12012) tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de vergunning met bijbehorende stukken kunt u ook inzien in de linkerkolom onder “externe bijlagen” op de website www.officielebekendmakingen.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

Zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit grondwateronttrekking

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2018-Z12012.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100.

Informatie

Voor informatie over het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de heer P. Geurts van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088 - 88 90 100.

Roermond, 12 april 2018

Het dagelijks bestuur,

drs. H. Mensink, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf