Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)Staatscourant 2018, 21123Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 1 april 2018, houdende de instelling van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp

De Raad voor Rechtsbijstand

BESLUIT

vast te stellen de taken en samenstelling van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp, zoals bedoeld in de toelichting van artikel 2.4.5 – 2.4.6 van de Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. de commissie:

de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp;

2. leden:

leden van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp;

3. de Raad:

de Raad voor Rechtsbijstand.

Artikel 2

 • 1. Er is een Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp.

 • 2. De commissie adviseert de Raad desgevraagd over verzoeken tot toekenning van Permanente educatie punten aan scholingsactiviteiten. Voorts adviseert de commissie in overige gevallen waarin de Raad om advies vraagt.

Artikel 3

 • 1. De commissie bestaat uit drie leden, bij voorkeur:

  • een lid van de Branchevereniging Bewindvoerders

  • een lid van Recofa

  • een afgevaardigde uit de onderwijswereld

 • 2. De Raad benoemt en ontslaat de leden van de commissie;

 • 3. De benoeming geldt voor vier jaren. Herbenoeming is maximaal eenmaal mogelijk;

 • 4. De Raad zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

Artikel 4

 • 1. De leden ontvangen per kalenderjaar € 200,00 aan vergoeding. Dit ongeacht het bijwonen van fysieke vergaderingen of het aantal gegeven adviezen;

 • 2. De leden ontvangen een vergoeding voor reiskosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp en treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Utrecht, 1 april 2018

J.H. Gerritsen, Algemeen directeur/bestuurder Raad voor Rechtsbijstand