Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 21047VergunningenBesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, voor 1 woning, Bestevaerstraat 30, Alkmaar

Logo Alkmaar

WET GELUIDHINDER

 

1813PA

Bekendmaking besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij hogere waarden Wet geluidhinder hebben vastgesteld, vanwege industrielawaai op geluidgezoneerd industrieterrein Overdie voor:

 

Bestevaerstraat 30 te Alkmaar: voor 1 woning

Datum einde beroepstermijn: 24 mei 2018

 

Beroep

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen dit besluit schriftelijk en gemoti­veerd beroep indie­nen bij de rechtbank Noord-Holland, afdeling Publiekrecht, sectie Bestuur, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De beroepstermijn van zes weken vangt aan de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een eventueel beroep dient uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde beroepstermijn te zijn ingediend.