Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 20992VerkeersbesluitenDefinitief verkeersbesluit

Logo Heerhugowaard

verplaatsen afsluiting Taxuslaan

Bij18-202

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden is het gewenst om de afsluiting voor autoverkeer op de Taxuslaan (middels verkeersbord G12a) te verplaatsen naar de andere zijde van de kruising met de Kastanjelaan. De afsluiting krijgt een permanenter karakter. Door het verplaatsen van de afsluiting wordt ‘het eiland’ ook vanuit het zuiden bereikbaar zonder de bereikbaarheid vanuit het noorden te niet te doen. Er is namelijk bij de ontwikkeling van het Tamarixplantsoen een nieuwe aansluiting gerealiseerd op de Taxuslaan. Bovendien is de bereikbaarheid van “het eiland” door nood- en hulpdiensten gebaat bij een extra toegang. Met het bovenstaande wordt beoogd het eiland beter bereikbaar te maken zonder dat doorgaand autoverkeer op de Taxuslaan mogelijk wordt. Een grote toename van het verkeer over het Tamarixplantsoen wordt niet verwacht; dit zal worden gemonitord.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. De politie adviseert positiefop het voorgenomen besluit.

Belangenafweging (Awb-procedure)

Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Er zijn door omwonenden 39 zienswijzen ingediend. De meeste indieners vrezen dat het verkeer over de Tamarixplantsoen te veel zal toenemen door sluipverkeer dat de Middenweg wil vermijden.

Onze inschatting is dat de route over het Tamarixplantsoen onaantrekkelijk is voor sluipverkeer. Mogelijk zullen wel een aantal bewoners van de Cederlaan de route via het Tamarixplantsoen gaan gebruiken. Dit zijn echter een gering aantal. We verwachten niet dat deze geringe toename overlast zal veroorzaken.

Om hier zeker van te zijn, zal de gemeente monitoren of de overlast van verkeer op het Tamarixplantsoen onaanvaardbaar toeneemt. Mocht dit het geval zijn, dan zal de gemeente het initiatief nemen tot overleg met betrokkenen over aanvullende maatregelen.

Naar aanleiding van de zienswijzen worden geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit opgenomen in het definitieve besluit:

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om

de afsluiting op de Taxuslaan te verplaatsen naar de noordzijde van de kruising met de Kastanjelaan, tussen de kruisingen met de Kastanjelaan en het Tamarixplantsoen.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk G Verkeersregels

Afbeelding Bordnummer Omschrijving

G12a Verplicht fiets-/bromfietspad

Heerhugowaard, 11 april 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

namens hen,

Ir. G.J. Faber

Adviseur verkeer en vervoer

MEDEDELINGEN

Beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met één van de wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit. U stuurt dan binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit, dus uiterlijk 23 mei 2018, een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.

In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:

• Uw naam en adres

• Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)

• De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft

Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.

Voorlopige Voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. G. Faber, tel 14 072, of via email naar post@heerhugowaard.nl