Autorisatiebesluit Inlichtingenbureau Waterschappen en belasting-kantoren, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 27 maart 2018

Kenmerk: 2018-0000179549

De bevoegde overheidsorganen van de samenwerkingsverbanden en waterschappen, genoemd in bijlage I bij dit besluit, hebben, ten behoeve van het Inlichtingenbureau, verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. het samenwerkingsverband:

de bevoegde overheidsorganen van de samenwerkingsverbanden en waterschappen, genoemd in bijlage I bij dit besluit ten behoeve van het Inlichtingenbureau;

b. het Inlichtingenbureau:

de instelling bedoeld in artikel 1, onder m, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

c. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

d. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

e. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

f. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

g. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

h. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

i. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

j. autorisatietabelregel:

de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

k. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

l. een actueel gegeven:

een gegeven dat overeenkomstig de systeembeschrijving als actueel gegeven in de basisregistratie personen is vermeld;

m. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:

de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

n. kwijtschelding:

de kwijtschelding zoals bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990, in samenhang met artikel 255 van de Gemeentewet en de Leidraad invordering 2008;

o. de belastingschuldige:

een belastingschuldige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder k, van de Invorderingswet 1990, die verzoekt om geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van waterschapsbelasting, danwel aan wie een geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van waterschapsbelasting is toegekend.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek

Artikel 2

 • 1. Aan het samenwerkingsverband wordt op verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.

 • 2. Het samenwerkingsverband genoemd in bijlage I verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage II bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over een belastingschuldige waarvan geautomatiseerd, met behulp van bestandsvergelijkingen wordt vastgesteld of:

  • a. er belemmeringen zijn om de belastingschuldige in aanmerking te laten komen voor een geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of

  • b. er belemmeringen zijn om de belastingschuldige in aanmerking te laten komen voor ambtshalve verlenging van de kwijtschelding.

 • 3. Aan het samenwerkingsverband worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan zij in het verzoek gebruik heeft gemaakt, niet zijn opgenomen in bijlage II.

Paragraaf 3. De verstrekking van adresgegevens op verzoek

Artikel 3

 • 1. Het samenwerkingsverband verzoekt om een gegeven als opgenomen in bijlage II bij dit besluit dat is vermeld op de persoonslijst van iedere ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens in Nederland, die op de persoonslijst zijn opgenomen overeenkomen met:

  • a. een in het verzoek aangegeven adres, of

  • b. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven ingeschrevene is opgenomen.

 • 2. Het samenwerkingsverband genoemd in bijlage I doet slechts een verzoek als bedoeld in het eerste lid, om een gegeven dat is opgenomen in bijlage II bij dit besluit, indien een van de op het adres ingeschreven personen een belastingschuldige is waarvan geautomatiseerd, met behulp van bestandsvergelijkingen wordt vastgesteld of:

  • a. er belemmeringen zijn om de belastingschuldige in aanmerking te laten komen voor een geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van waterschapsbelasting, of

  • b. er belemmeringen zijn om de belastingschuldige in aanmerking te laten komen voor ambtshalve verlenging van de kwijtschelding.

Artikel 4

 • 1. Indien een verstrekking aan het samenwerkingsverband op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. Indien aan het samenwerkingsverband gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 5

 • 1. Het Inlichtingenbureau verstrekt namens het samenwerkingsverband genoemd in de bijlagen bij dit besluit aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het samenwerkingsverband;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het samenwerkingsverband;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van het samenwerkingsverband.

Artikel 6

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2016, 2016-0000367769, wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 27 maart 2018

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R. Maas Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

Samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 november 2014

 • Belastingsamenwerking Oost-Brabant

 • Belastingsamenwerking Rivierenland

 • Belastingsamenwerking West-Brabant

Samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 december 2014

 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

 • Sabewa Zeeland

 • Cocensus

Samenwerkingsverbanden en waterschap toegevoegd per 1 januari 2015

 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

 • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

 • Hollands Noorderkwartier

 • Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Waterschap toegevoegd per 1 maart 2015

 • De Dommel

Samenwerkingsverbanden toegevoegd per 1 november 2015

 • Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

 • Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn

Samenwerkingsverband toegevoegd per 1 december 2015

 • De Regionale Belasting Groep

Waterschap toegevoegd per 1 januari 2016

 • Amstel, Gooi en Vecht

Samenwerkingsverband toegevoegd per 1 april 2018

 • Noordelijk Belastingkantoor

BIJLAGE II GEGEVENSSET KWIJTSCHELDING OP VERZOEK

Bijlage bij de artikelen 2 en 3 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.20

Burgerservicenummer ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.20

Burgerservicenummer ouder2

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.10.10

Functieadres

   

09

KIND

   

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.03.10

Geboortedatum kind

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

De adresverstrekking op verzoek

Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn ingeschreven op een bepaald adres in Nederland. In het verzoek kan worden aangeven welk adres het betreft. Echter, in het verzoek kunnen in plaats van het adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. De gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De set gegevens die mag worden opgevraagd is opgenomen in het autorisatiebesluit.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. Het Inlichtingenbureau

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de bevoegde overheidsorganen van de samenwerkingsverbanden en waterschappen, genoemd in bijlage I bij dit besluit, die het Inlichtingenbureau hebben aangewezen voor de toetsing van de uitvoering van in het besluit genoemde wettelijke taak (in deze toelichting genoemd: het samenwerkingsverband).

3.1. Taken van het Inlichtingenbureau

Het samenwerkingsverband voert de kwijtschelding uit, op basis van de Waterschapswet, de Invorderingswet 1990 en de uitvoeringsregeling kwijtschelding. Het Inlichtingenbureau helpt het samenwerkingsverband om te bepalen op welke ondersteuning burgers op grond van bovengenoemde wetgeving recht hebben. Het Inlichtingenbureau gebruikt hierbij gegevens uit diverse bronnen. Door gegevens uit deze bronnen te vergelijken kunnen signalen aan het samenwerkingsverband worden doorgegeven. Met behulp van deze signalen kan het samenwerkingsverband beslissen over het recht van een burger op kwijtschelding.

Namens het samenwerkingsverband zal het Inlichtingenbureau persoonsgegevens uit de basisregistratie personen opvragen en op deze wijze zal ook de basisregistratie personen als bronbestand gebruikt worden voor de gegevensverwerkingen die door het Inlichtingenbureau namens het samenwerkingsverband uitvoert.

Het Inlichtingenbureau ontvangt de gegevens in verband met de uitvoering van de kwijtschelding als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder k van de Invorderingswet 1990 in samenhang met artikel 144 van de Waterschapswet en de Leidraad invordering 2008. Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm hebben recht op kwijtschelding. Met de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van het Inlichtingenbureau krijgen de samenwerkingsverbanden een overzicht van huishoudens aan wie ambtshalve kwijtschelding van waterschapsbelastingen kan worden verleend. Van de huishoudens die hiervoor niet in aanmerking komen worden de gevonden belemmeringen getoond.

3.2. Wijzen van verstrekking van persoonsgegevens

Het samenwerkingsverband krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taak op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan het samenwerkingsverband vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek en de verstrekking van adresgegevens op verzoek.

De verstrekking van gegevens op verzoek

Het samenwerkingsverband mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage II. Het samenwerkingsverband verzoekt slechts om gegevens opgenomen in bijlage II indien deze verzoeken voldoen aan de criteria die opgenomen zijn in artikel 2 van dit besluit.

Het samenwerkingsverband beperkt de vragen om persoonsgegevens tot de persoonslijsten van ingeschrevenen, waarvan raadpleging noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor vermelde taak.

Adresverstrekking op verzoek

Het samenwerkingsverband kan tevens gegevens verstrekt krijgen van personen die op hetzelfde adres in Nederland ingeschreven zijn als deze (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. Het samenwerkingsverband verzoekt slechts om gegevens die zijn aangegeven in bijlage II indien dit verzoek voldoet aan de criteria die opgenomen zijn in artikel 3 van dit besluit.

3.3. Toelichting te verstrekken gegevens

Het samenwerkingsverband gebruikt het burgerservicenummer om koppelingen aan te leggen tussen de verschillende verstrekkingen die uit de basisregistratie personen worden ontvangen.

Aan de hand van de gegevens “burgerservicenummer ouder1”, “burgerservicenummer ouder2”, “burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner”, “datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap” en “burgerservicenummer kind”, in combinatie met de adresgegevens uit bijlage II bij dit besluit, kan de samenstelling van het huishouden worden vastgesteld.

De verstrekking van het gegeven “functieadres” is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of burgers op grond van bovengenoemde wetgeving recht hebben op kwijtschelding.

4. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient het Inlichtingenbureau namens het samenwerkingsverband tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in hun taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.

5. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2016, 2016-0000367769, ingetrokken, wegens de toevoeging van het samenwerkingsverband Noordelijk Belastingkantoor aan bijlage I van dit besluit.

6. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.

Naar boven