Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2018, 2070VerkeersbesluitenDefinitief verkeersbesluit herinrichting Wolfsberg, Asten

Logo Asten

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op:

 • -

  hun vigerend Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

o verwegende dat:

 • -

  de desbetreffende weg(gedeelt)en eigendom zijn van en in beheer zijn bij de gemeente Asten;

 • -

  de Wolfsberg een straat is met een 50 km/u-regime met overwegend doorgaand verkeer;

 • -

  de Wolfsberg in het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016, gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg en onderdeel is van een regionale fietsroute;

 • -

  een gebiedsontsluitingsweg conform de uitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016 voorzien moet zijn van fietsvoorzieningen en parkeren naast de rijbaan;

 • -

  in de huidige situatie de inrichting van de Wolfsberg niet voldoet aan de uitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016;

 • -

  in de huidige situatie de inrichting van de Wolfsberg voor problemen zorgt voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid door toedoen van geparkeerde voertuigen aan weerszijden op de rijbaan;

 • -

  hierdoor voor fietsers een gevaarlijke situatie ontstaat bij het passeren van geparkeerde voertuigen;

 • -

  om te voldoen aan de uitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016, de Wolfsberg heringericht moet worden;

 • -

  conform de uitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016, de Wolfsberg heringericht gaat worden met fietsvoorzieningen door middel van fietsstroken in rood asfalt en parkeervoorzieningen naast de rijbaan d.m.v. parkeervakken;

 • -

  de herinrichting van de Wolfsberg tot gevolg heeft dat er slechts nog geparkeerd mag worden in de daarvoor bestemde parkeervakken, immers op fietsstroken mag conform wegenverkeerswetgeving niet geparkeerd worden;

 • -

  de herinrichting van de Wolfsberg tot gevolg heeft dat de wegversmalling ter hoogte van Wolfsberg nr. 23 wordt verwijderd;

 • -

  de keuze voor het herinrichten van de Wolfsberg conform de uitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016, bijdraagt aan het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers evenals het in stand houden en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

 • -

  het voornemen om de Wolfsberg te herinrichten op woensdag 22 januari 2017 gepresenteerd is aan alle omwonenden en aangrenzende ondernemers;

 • -

  omwonenden en aangrenzende ondernemers in de gelegenheid zijn gesteld om opmerkingen te overleggen op het ontwerp voor de herinrichting;

 • -

  de gemeente de ontvangen opmerkingen naar mogelijkheid heeft verwerkt in het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Wolfsberg;

 • -

  vanwege een geplande onderhoudsmaatregel aan de verharding van de Wolfsberg, de gemeente kans ziet om werk met werk te maken en de herinrichting van de Wolfsberg te koppelen aan de onderhoudsmaatregel;

 • -

  de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor verwacht wordt in 2018;

 • -

  een ontwerp verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant en zodoende 6 weken ter inzage heeft gelegen;

 • -

  het ontwerp verkeersbesluit niet heeft geleid tot zienswijzen.

 • -

  gezien het voorgaande overgegaan wordt tot het nemen van een definitief verkeersbesluit voor het herinrichten van de Wolfsberg;

 • -

  gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW juncto artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregel strekt tot:

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

  • Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

 • -

  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) er overleg is geweest met de korpschef van de betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant;

 • -

  Overeenkomstig artikel 26 van de BABW, dit verkeersbesluit bekendgemaakt wordt gemaakt in de Staatscourant;

Besluit:

 

 • 1.

  tot het herinrichten van de Wolfsberg conform de uitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016;

 • 2.

  deze maatregel te ondersteunen met fysieke maatregelen en door middel van het aanbrengen van fietsstroken in rood asfalt en parkeervakken naast de rijbaan zoals aangegeven is op bijgevoegde tekening met het tekeningnummer:OW 2018-B PR.01.

 • 3.

  dit verkeersbesluit in werking te laten treden op het moment van publicatie;

 • 4.

  een afschrift van dit verkeersbesluit te zenden aan de politie.  

   

  Asten, 10 januari 2018

  College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

  namens deze, Ing. W.F.L. Moors

  Beleidsmedewerker Verkeer

    

   

  Bijlage(n):

 • 1.

  Inrichtingstekening Wolfsberg, tekeningnummer:OW 2018-B PR.01. 

  Beroep

  Op het definitieve verkeersbesluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp verkeersbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerp verkeersbesluit. Beroep instellen kan tot zes weken na publicatiedatum bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het indienen van een beroep schorst de werking van het definitieve verkeersbesluit niet. Hiervoor dient een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.