Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2018, 20410Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 april 2018, nr. 18045099, houdende inwilliging AVV-verzoek pluimveesector

1. Aanleiding

RVO.nl heeft op 13 september 2017 van de brancheorganisaties de Stichting PLUIMNED (hierna PLUIMNED) en van de Stichting OVONED (hierna OVONED) een aanvraag ontvangen voor het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan. Beide verzoeken hebben betrekking op de 'Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector' en zijn erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisaties (hierna BO's) zijn verbonden, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Het verzoek van PLUIMNED betreft het algemeen verbindend verklaren van drie onderdelen:

 • 1. De Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector;

 • 2. De Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector (Registratieregeling PLUIMNED);

 • 3. De Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector (Financiële regeling PLUIMNED).

2. Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag van PLUIMNED is getoetst aan paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties. Daarin is onder meer bepaald dat een verzoek tot verbindendverklaring van voorschriften afkomstig moet zijn van een erkende organisatie en welke informatie daartoe verstrekt moet worden. Voorts is geregeld dat belanghebbenden de gelegenheid hebben hun zienswijze door middel van een internetconsultatie kenbaar te maken.

De voormalige Minister van EZ heeft PLUIMNED op 18 december 2014 erkend op grond van artikel 4:3 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties. De erkenning is van kracht tot en met 31 december 2020.

PLUIMNED vertegenwoordigt een aandeel van 71,7% van de productie, verhandeling of verwerking van eieren via de marktdeelnemers die verbonden zijn aan de organisaties die de brancheorganisatie dragen. Dat blijkt uit het LEI Wageningen-onderzoek ‘Vaststellen van de representativiteit van AVINED, OVONED en PLUIMNED’.

De ‘Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector’ bevat de onderzoeksthema’s diergezondheid inclusief dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid en verminderen milieu-emissies. PLUIMNED (en OVONED) beogen met deze onderzoeks- en innovatieagenda kennis te ontwikkelen zodat iedere Nederlandse pluimveehouder zijn verdienmodel kan verbeteren. Dit doel voldoet aan artikel 164, vierde lid van verordening 1308/2013. Het verzoek betreft een algemeen verbindend verklaring voor de periode tot en met 31 december 2020.

De pluimveesector draagt, door middel van de diergezondheidsheffing, ook bij aan het Diergezondheidsfonds. Het Diergezondheidsfonds is een begrotingsfonds van het Rijk bedoeld voor de kosten voor preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten. Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring betreft een privaat onderzoeksprogramma en is gestoeld op artikel 5:2, eerste lid, sub a en tweede lid Regeling producenten- en brancheorganisaties.

De organisaties die de BO dragen hebben voorzieningen getroffen om hun leden te binden aan de onderzoeksagenda, de Registratieregeling PLUIMNED en de Financiële regeling PLUIMNED. De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders van de Drie Centrale Landbouworganisaties, de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders en de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens hebben in een algemene ledenvergadering besloten om de verplichting vast te leggen in een reglement. LTO Nederland voorziet statutair in deze binding en door middel van een overeenkomst met de BO.

Het verzoek van PLUIMNED strekt ertoe ondernemers die geen lid zijn van deze organisatie te binden. Dat betekent dat deze ondernemers verplicht worden zich te registreren bij de BO en aan de BO een financiële bijdrage te doen. De onderzoeksresultaten zullen voor alle ondernemers op hetzelfde moment toegankelijk worden gemaakt.

De Registratieregeling PLUIMNED en de Financiële regeling PLUIMNED strekken zich ook uit tot toezicht op de naleving en op de afdracht van de financiële bijdrage en op sancties bij niet-naleving of niet-betaling. PLUIMNED is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma en de financiering ervan. PLUIMNED kan de uitvoering uitbesteden aan een andere organisatie.

De ‘Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector’ betreft een meerjarig onderzoeksprogramma ter waarde van 17,2 miljoen euro waarvan een bedrag ter hoogte van 10,8 miljoen euro privaat wordt gefinancierd. Circa 0,7 miljoen euro van de private bijdrage is afkomstig van de slacht- en pluimveevlees verwerkende keten die verenigd is in NEPLUVI. NEPLUVI is een dragende organisatie van PLUIMNED. NEPLUVI heeft een hoge organisatiegraad en dat maakt dat een algemeen verbindend verklaring van de aanvraag van PLUIMNED ten aanzien van NEPLUVI geen toegevoegde waarde heeft.

De aan PLUIMNED verbonden ondernemers dragen circa 7,6 miljoen euro bij aan de uitvoering van het onderzoeksprogramma. Dat is 70% van het bedrag van 10,8 miljoen euro dat is begroot voor de private financiering. De algemeen verbindend verklaring heeft betrekking op het realiseren van bijdragen van niet aangesloten ondernemers. Dat betekent een bijdrage van de overige 30% en dat betreft een bedrag van circa 3,2 miljoen euro.

Circa 10% van het onderzoeksbudget is bedoeld voor de financiering van de uitvoeringskosten.

Ten behoeve van de tariefstructuur zijn vier deelsectoren onderscheiden: reproductie vleespluimvee, vleeskuikens, vleeskalkoenen en vleeseenden. De kosten van onderzoeks- en innovatieprojecten die op een of meer sectoren betrekking hebben worden naar rato verdeeld. Deze verdeelsleutel stellen OVONED en PLUIMNED vast na raadpleging van de sector, onder meer via de AVINED adviescommissies praktijkonderzoek en pluimveegezondheidszorg en verzoeken om reacties via internet. Het tarief wordt berekend op basis van de waarde van een product en het aantal dieren van een ondernemer.

In de periode 20 december 2017 tot en met 19 januari 2018 was er gelegenheid om via de website www.internetconsultatie.nl te reageren op het verzoek van PLUIMNED en OVONED. Er zijn 8 reacties gekomen, waarvan twee van één respondent. Een tweetal reacties was positief. De andere reacties waren kritisch omdat het verplichte karakter niet zou passen bij het vrije ondernemerschap. Ook is bezwaar gemaakt tegen het verplicht moeten delen van bedrijfsgegevens met andere partijen binnen de sector.

Het beperkte aantal reacties heeft geen vraagpunten opgeleverd over de voorwaarden om de aanvraag te kunnen honoreren. Uit de internetconsultatie blijkt dat het belang is dat OVONED en PLUIMNED voortdurend moeten zoeken naar draagvlak voor het onderzoeksprogramma. Op de brancheorganisaties rust de verantwoordelijkheid om aan zowel de aangesloten als aan de niet aangesloten ondernemers het belang van de onderzoeksthema’s toe te lichten en te communiceren over selectie van onderwerpen en de uitkomsten ervan.

De 'Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector' voorziet hierin. Er wordt een adviescommissie praktijkonderzoek ingericht waarin pluimveehouders zitting hebben. Niet bij OVONED of PLUIMNED aangesloten pluimveehouders kunnen via internet hun inbreng leveren. Voorts zal per onderzoeksproject met een begeleidingscommissie worden gewerkt waaraan pluimveehouders deelnemen die belang hebben bij het onderzoek. Deze werkwijze draagt er eveneens toe bij dat een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen de privaat gefinancierde onderzoeks- en innovatieagenda en de werkzaamheden van het publiek gefinancierde Diergezondheidsfonds.

3. Besluit

Gelet op de artikelen 164 en 165 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouw producten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347) en paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties;

Gelet op inhoud van de aanvraag van PLUIMNED wordt de aanvraag ingewilligd onder het stellen van de hierna genoemde voorschriften en beperkingen;

Besluit:

Artikel 1

In de artikelen 2 tot en met 3 van dit besluit wordt verstaan onder:

a. verordening 1308/2013:

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouw producten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

b. Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector:

agenda, zoals opgenomen in bijlage A van dit besluit;

c. Registratieregeling PLUIMNED:

Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector PLUIMNED, zoals opgenomen in bijlage B van dit besluit;

d. Financiële regeling PLUIMNED:

Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector PLUIMNED, zoals opgenomen in bijlage C van dit besluit;

e. niet bij PLUIMNED aangesloten marktdeelnemers:

ondernemers als bedoeld in paragraaf 1, onderdeel d, van de Registratieregeling PLUIMNED en paragraaf 1, onderdeel d, van de Financiële regeling PLUIMNED, voor zover dit ondernemers betreft die geen lid zijn van de lid-organisaties van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders van de Drie Centrale Landbouworganisaties, de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders of de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens.

Artikel 2

De Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector is overeenkomstig artikel 164, eerste lid, van verordening 1308/2013 verbindend voor niet bij PLUIMNED aangesloten marktdeelnemers met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 165 van verordening 1308/2013 is met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020 de Registratieregeling PLUIMNED en de Financiële regeling PLUIMNED, met uitzondering van § 3, eerste lid, onderdeel d en § 3, derde lid van de Registratieregeling PLUIMNED, van toepassing op niet bij PLUIMNED aangesloten marktdeelnemers.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage A, die wordt geplaatst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar indienen. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken en vangt aan na de dag van verzending van dit besluit aan de aanvrager. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl. Voor de ondertekening heeft u een TAN-code nodig. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt u een kopie van dit besluit mee als pdf-bestand of u stuurt een kopie per post na. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van dit besluit mee met uw bezwaarschrift.

BIJLAGE B: REGELING VERPLICHTE REGISTRATIE EN GEGEVENSVERSTREKKING ONDERZOEKS- EN INNOVATIEAGENDA NEDERLANDSE PLUIMVEESECTOR

Inleiding

Stichting PLUIMNED, de erkende brancheorganisatie voor de sector pluimveevlees heeft op 16 mei 2017 de volgende regeling vastgesteld om te kunnen beschikken over een register van ondernemers in de sectoren waarvoor Stichting PLUIMNED is erkend. Het register wordt samengesteld voor de juiste uitvoering van de onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector en de bijbehorende Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector.

Deze onderzoeks- en innovatieagenda alsmede deze registratieregeling en de Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector die onderdeel uitmaken van de onderzoeks- en innovatieagenda, zijn op [....] door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

§ 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

a. OVONED:

Stichting OVONED ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59297182, door de Minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als brancheorganisatie voor de sector eieren (deel XIX van Verordening (EU) nr. 1308/2013).

b. PLUIMNED:

Stichting PLUIMNED ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59546395, door de Minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als brancheorganisatie voor de sector pluimveevlees (deel XX van Verordening (EU) nr. 1308/2013).

c. AVINED:

Stichting AVINED, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59546247.

d. ondernemer:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en bedrijfsmatig actief is in de pluimveesector met een bedrijfsactiviteit, of één van de bedrijfsactiviteiten, als genoemd in bijlage I van deze regeling.

e. onderzoeks- en innovatieagenda:

de door OVONED en PLUIMNED opgestelde onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector en de daarbij behorende documenten, regelingen en reglementen waaronder deze regeling en de Financiële regeling PLUIMNED;

f. Financiële regeling PLUIMNED:

de door PLUIMNED vastgestelde regeling van 16 mei 2017 die deel uitmaakt van de onderzoeks- en innovatieagenda en is gericht op de verplichte financiële bijdrage door ondernemers;

g. financiële bijdrage:

de financiële bijdrage die PLUIMNED ingevolge het bepaalde in de onderzoeks- en innovatieagenda per ondernemer vaststelt en oplegt als financiële bijdrage aan de onderzoeks- en innovatieagenda.

§ 2 Het register

PLUIMNED houdt een register aan van alle ondernemers.

 • 1. De ingeschreven ondernemers krijgen elk een registratienummer toegekend.

 • 2. Het register is uitsluitend bestemd voor de juiste uitvoering van de onderzoeks- en innovatieagenda en de Financiële regeling.

 • 3. De ondernemer is verplicht zich binnen 1 maand na verbindendverklaring van deze regeling te laten registreren bij PLUIMNED.

 • 4. De natuurlijke persoon of rechtspersoon laat zich eveneens registreren binnen 1 maand nadat de bedrijfsomvang van zijn onderneming is gaan voldoen aan de voor de onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector gehanteerde norm voor ondernemers.

§ 3 De opgave van gegevens

 • 1. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die volgens het bepaalde krachtens de onderzoeks- en innovatieagenda kwalificeert als ondernemer, is verplicht PLUIMNED jaarlijks gegevens te verstrekken met betrekking tot:

  • a. naam, voornamen, geboortedatum en adres, dan wel wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven: de naam en het adres van de onderneming;

  • b. het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;

  • c. zijn bedrijfsactiviteit en de voor zijn bedrijfsactiviteit te verstrekken gegevens als bedoeld in bijlage I;

  • d. het IBAN-bankrekeningnummer.

 • 2. De onder het eerste lid van dit artikel bedoelde gegevens moeten worden verstrekt op een door PLUIMNED beschikbaar te stellen fysiek of elektronisch registratieformulier.

 • 3. De ondernemer kan aan de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verplichting voldoen door toestemming te verlenen om deze gegevens op te vragen bij de instantie die deze beheert, het verstrekken van een machtiging aan deze instantie en toestemming te verlenen om de gegevens te gebruiken te behoeve van de onderzoeks- en innovatieagenda.

 • 4. De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, schriftelijk aan PLUIMNED mede te delen. Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

 • 5. Indien PLUIMNED op een andere wijze dan door de opgave van de ondernemer kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, is hij bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld en kan hier bezwaar tegen aantekenen. In dat geval zal door een onafhankelijke organisatie worden vastgesteld wat de juiste gegevens zijn.

§ 4 Overige bepalingen

 • 1. PLUIMNED kan bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze regeling.

 • 2. Indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon die volgens het bepaalde krachtens de onderzoeks- en innovatieagenda kwalificeert als ondernemer, één of meer van de in deze regeling genoemde verplichtingen niet nakomt, kan, na daartoe te zijn aangemaand, een boetebeding worden ingeroepen uit hoofde van wanprestatie in de zin van artikel 91, boek 6, van het Burgerlijk Wetboek of kunnen de te registreren gegevens ambtshalve worden vastgesteld. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 3. Indien PLUIMNED twijfelt over de betrouwbaarheid van de door de ondernemer geregistreerde gegevens kan PLUIMNED de ondernemer verplichten deze gegevens, op kosten van de ondernemer, door een onafhankelijke controle organisatie te laten controleren en een door deze controle organisatie gewaarmerkte verklaring te laten overleggen waarin is vastgelegd wat de juiste gegevens zijn.

§ 5 Slotbepalingen

 • 1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende:

  • a. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de onderzoeks- en innovatieagenda en de Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector;

  • b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de ambtelijk secretaris en de ingeleende medewerkers van het secretariaat van PLUIMNED, andere personen die door PLUIMNED worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • 2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.

 • 3. PLUIMNED kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van PLUIMNED te erkennen organisatie aanwijzen. PLUIMNED is gerechtigd om aan deze organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die PLUIMNED krachtens deze regeling verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.

 • 4. Deze regeling treedt in werking op [...] en heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

 • 5. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector PLUIMNED’ (Registratieregeling PLUIMNED).

Bijlage I

In het kader van de onderzoeks- en innovatieagenda dient de ondernemer per bedrijfsactiviteit de navolgende gegevens te verstrekken.

Categorie reproductie vleespluimvee

Fokbedrijven vleespluimvee

organisatie die zich toelegt op de productie van zuivere foklijnen van pluimveerassen die bestemd zijn voor de productie van vleespluimvee

het aantal afgeleverde kuikens (over)(groot)ouderdier bestemd voor de productie van broedeieren voor de productie van (groot)ouderdieren vleespluimvee

Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van ouderdieren vleespluimvee

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Opfokbedrijf ouderdieren vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van ouderdieren vleespluimvee tot de productie fase

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Opfok fok (over)grootouderdieren vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van (over)grootouderdieren vleespluimvee tot de productie fase

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Ouderdieren vermeerdering vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van vleeskuikens

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Fokbroederij vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van (groot)ouderdieren vleespluimvee

het aantal ingelegde broedeieren dat bestemd is voor de Nederlandse markt

Categorie vleeskuikens

Vleeskuikenbroederij

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van vleeskuikens

het aantal ingelegde broedeieren dat bestemd is voor de productie van vleeskuikens voor de Nederlandse markt

Vleeskuikenbedrijf

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskuikens voor de productie van pluimveevlees

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Categorie vleeskalkoenen

Vleeskalkoenbroederij

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van vleeskalkoenen

het aantal ingelegde broedeieren voor de productie van vleeskalkoenen die bestemd zijn voor de Nederlandse markt

Vleeskalkoenen hanen

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskalkoenen van het mannelijke geslacht

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Vleeskalkoenen hennen

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskalkoenen van het vrouwelijke geslacht

het aantal aangevoerde eieren

Categorie vleeseenden

Vleeseendenbroederij

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van vleeseenden

het aantal ingelegde broedeieren voor de productie van vleeseenden die bestemd zijn voor de Nederlandse markt

Vleeseendenbedrijf

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeseenden

het aantal op het bedrijf opgezette dieren

Voor de interpretatie van de bedrijfsactiviteiten worden de navolgende definities gehanteerd.

Pluimvee(dieren)

kippen, kalkoenen en eenden;

Vleespluimvee

kippen die worden opgefokt of gehouden voor de productie van broedeieren ten behoeve van het productieproces van vleeskuikens;

Vleeskuikens

kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier- en traaggroeiend;

Vleeskuikens regulier groeiend

kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees van een snelgroeiend ras (hiervoor wordt aangesloten bij de definitie zoals deze gehanteerd wordt in het kader van de heffingen voor het Diergezondheidsfonds);

Vleeskuikens traag groeiend

kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees van een traaggroeiend ras (hiervoor wordt aangesloten bij de definitie zoals deze gehanteerd wordt in het kader van de heffingen voor het Diergezondheidsfonds);

Vleeskalkoenen

kalkoenen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees;

Vleeseenden

eenden die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees;

Vleeskuikenmoederdier

kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van (over)grootouderdieren vleespluimvee;

Overgrootouderdieren

kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van grootouderdieren;

Grootouderdieren

kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van ouderdieren;

Ouderdieren vleeskuikens

kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van vleeskuikens;

Broedeieren

eieren van pluimvee, die zich ter verkrijging van kuikens in een broedmachine bevinden, dan wel bestemd zijn om voor dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;

Inrichting

een perceelsgebonden ruimte of verzameling van ruimtes die worden gebruikt waar pluimvee wordt gehouden of broedeieren worden ingelegd;

Organisatie

Natuurlijke persoon of rechtspersoon of een collectief daarvan;

BIJLAGE C: REGELING VERPLICHTE FINANCIËLE BIJDRAGEN ONDERZOEKS- EN INNOVATIEAGENDA VOOR DE NEDERLANDSE PLUIMVEESECTOR

Inleiding

Stichting PLUIMNED, de erkende brancheorganisatie voor de sector pluimveevlees heeft op 16 mei 2017 de volgende regeling vastgesteld om de uitvoering van de onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector en de financiering daarvan mogelijk te maken.

De onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector alsmede deze bijdrageregeling en de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector die onderdeel uitmaken van de onderzoeks- en innovatieagenda, zijn op [....] door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

§ 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

a. OVONED:

Stichting OVONED ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59297182, door de Minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als brancheorganisatie voor de sector eieren (deel XIX van Verordening (EU) nr. 1308/2013).

b. PLUIMNED:

Stichting PLUIMNED ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59546395, door de Minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, erkend als brancheorganisatie voor de sector pluimveevlees (deel XX van Verordening (EU) nr. 1308/2013).

c. AVINED:

Stichting AVINED, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59546247.

d. ondernemer:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en bedrijfsmatig actief is in de pluimveesector met een bedrijfsactiviteit, of één van de bedrijfsactiviteiten, als genoemd in bijlage I van deze regeling.

e. onderzoeks- en innovatieagenda:

de door OVONED en PLUIMNED opgestelde onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse pluimveesector en de daarbij behorende documenten, regelingen en reglementen waaronder deze regeling en de Registratieregeling PLUIMNED;

f. Registratieregeling PLUIMNED:

de door PLUIMNED vastgestelde regeling van 16 mei 2017 die deel uitmaakt van de onderzoeks- en innovatieagenda en is gericht op de verplichte registratie van- en jaarlijkse gegevensverstrekking door ondernemers.

g. financiële bijdrage:

de financiële bijdrage die PLUIMNED ingevolge het bepaalde in de onderzoeks- en innovatieagenda per ondernemer vaststelt en oplegt als financiële bijdrage aan de onderzoeks- en innovatieagenda.

§ 2 Bepalingen inzake de verplichte financiële bijdrage

 • 1. De ondernemer is verplicht voor dat kalenderjaar de financiële bijdrage te betalen.

 • 2. De berekening van de financiële bijdrage vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan PLUIMNED ingevolge de bij of krachtens de Registratieregeling PLUIMNED te verstrekken gegevens.

 • 3. De financiële bijdrage wordt door PLUIMNED conform bijlage I van deze regeling per ondernemer vastgesteld op basis van zijn bedrijfsactiviteiten, de daarvoor gehanteerde heffingsgrondslag en het daaraan verbonden tarief.

 • 4. Het bij besluit van het bestuur van PLUIMNED voor de ondernemers in de sector pluimveevlees vast te stellen tarief als bedoeld in het derde lid van dit artikel, wordt vastgesteld met inachtneming van de daarvoor in bijlage II van deze regeling voorgeschreven procedure.

 • 5. Bij het vaststellen van de tarieven als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, geldt dat geen tarieven kunnen worden vastgesteld die tot gevolg hebben dat het volgens de onderzoeks- en innovatieagenda maximaal te innen bedrag over de periode tot en met 2020, wordt overschreden.

 • 6. Indien op het moment van inning nog niet alle gegevens beschikbaar zijn kan ambtshalve een voorlopige financiële bijdrage worden opgelegd tot het bedrag waarop de financiële bijdrage vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de over een volledig kalenderjaar verschuldigde heffing.

§ 3 Betaling van de financiële bijdrage

§ 3.1 nota en betaling

 • 1. PLUIMNED machtigt AVINED of een andere door PLUIMNED aangewezen organisatie om de financiële bijdragen namens PLUIMNED, in rekening te brengen bij de ondernemers, deze in te vorderen en in ontvangst te nemen.

 • 2. AVINED of een andere door PLUIMNED aangewezen organisatie is bevoegd nota’s rechtsgeldig per schriftelijke post of door middel van een elektronisch bericht te zenden aan de ondernemer op het (elektronische) adres dat de ondernemer heeft verstrekt op grond van de Registratieregeling PLUIMNED.

 • 3. Het toezicht op de naleving dan wel de afdracht van de bij of krachtens deze regeling vastgestelde en opgelegde financiële bijdragen wordt namens PLUIMNED uitgeoefend door AVINED of een andere door PLUIMNED aangewezen organisatie.

 • 4. De ingevolge deze regeling verschuldigde financiële bijdragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege PLUIMNED aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht.

 • 5. In afwijking van het vermelde vierde lid van dit artikel, is de nota terstond invorderbaar:

  • a. zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;

  • b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt; of

  • c. zodra de ondernemer zijn onderneming in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.

 • 6. PLUIMNED kan met het oog op een efficiënte uitvoering van deze regeling besluiten om nota's met een bedrag minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere perioden betrekking hebben dan wel niet uit te brengen.

§ 3.2 sancties bij niet betaling

 • 1. Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in § 3.1 gestelde termijn heeft betaald, kan door dan wel namens PLUIMNED de wettelijke rente over het niet-betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling volgens deze regeling dient te zijn verricht.

 • 2. Kosten van invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de ondernemer die in gebreke is gebleken de betaling geheel en tijdig te voldoen. Het opleggen van de wettelijke rente en de kosten van invorderingsmaatregelen laten de verplichting tot betaling van de verplichte financiële bijdrage onverlet.

§ 4 Slotbepalingen

 • 1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende:

  • a. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van deze regeling;

  • b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, bekend worden gemaakt aan anderen dan de ambtelijk secretaris en de ingeleende medewerkers van het secretariaat van PLUIMNED, andere personen die door PLUIMNED worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • 2. Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.

 • 3. PLUIMNED kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van PLUIMNED te erkennen organisatie aanwijzen. PLUIMNED is gerechtigd om aan deze organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die PLUIMNED krachtens deze regeling verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.

 • 4. Deze regeling treedt in werking op [...] en heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

 • 5. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector PLUIMNED’ (Financiële regeling PLUIMNED).

Bijlage I

In het kader van de onderzoeks- en innovatieagenda zijn per sector de in deze bijlage opgenomen bedrijfsactiviteiten aangemerkt als de bedrijfsactiviteiten waar een financiële bijdrage voor wordt opgelegd.

Categorie reproductie vleespluimvee

Fokbedrijven vleespluimvee

organisatie die zich toelegt op de productie van zuivere foklijnen van pluimveerassen die bestemd zijn voor de productie van vleespluimvee

per afgeleverd kuiken (over)(groot)ouderdier bestemd voor de productie van broedeieren voor de productie van (groot)ouderdieren vleespluimvee

Vermeerderingsbedrijf grootouderdieren vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van ouderdieren vleespluimvee

per opgezet dier

Opfokbedrijf ouderdieren vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van ouderdieren vleespluimvee tot de productie fase

per opgezet dier

Opfok fok (over)grootouderdieren vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken van (over)grootouderdieren vleespluimvee tot de productie fase

per opgezet dier

Ouderdieren vermeerdering vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van vleeskuikens

per opgezet dier

Fokbroederij vleespluimvee

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van (groot)ouderdieren vleespluimvee

per ingelegd broedei dat bestemd is voor de Nederlandse markt

Categorie vleeskuikens

Vleeskuikenbroederij

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van vleeskuikens

per ingelegd broedei dat bestemd is voor de productie van vleeskuikens voor de Nederlandse markt

Vleeskuikenbedrijf

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskuikens voor de productie van pluimveevlees

per opgezet dier

Categorie vleeskalkoenen

Vleeskalkoenbroederij

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van vleeskalkoenen

per ingelegd broedei voor de productie van vleeskalkoenen die bestemd zijn voor de Nederlandse markt

Vleeskalkoenen hanen

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskalkoenen van het mannelijke geslacht

per opgezet dier

Vleeskalkoenen hennen

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeskalkoenen van het vrouwelijke geslacht

per opgezet dier

Categorie vleeseenden

Vleeseendenbroederij

inrichting die wordt gebruikt voor het uitbroeden van broedeieren ten behoeve van de productie van vleeseenden

per ingelegd broedei voor de productie van vleeseenden die bestemd zijn voor de Nederlandse markt

Vleeseendenbedrijf

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van vleeseenden

per opgezet dier

Voor de interpretatie van de bedrijfsactiviteiten worden de navolgende definities gehanteerd.

Pluimvee(dieren)

kippen, kalkoenen en eenden;

Vleespluimvee

kippen die worden opgefokt of gehouden voor de productie van broedeieren ten behoeve van het productieproces van vleeskuikens;

Vleeskuikens

kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier- en traaggroeiend;

Vleeskuikens regulier groeiend

kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees van een snelgroeiend ras (hiervoor wordt aangesloten bij de definitie zoals deze gehanteerd wordt in het kader van de heffingen voor het Diergezondheidsfonds);

Vleeskuikens traag groeiend

kippen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees van een traaggroeiend ras (hiervoor wordt aangesloten bij de definitie zoals deze gehanteerd wordt in het kader van de heffingen voor het Diergezondheidsfonds);

Vleeskalkoenen

kalkoenen die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees;

Vleeseenden

eenden die worden gehouden voor de productie van pluimveevlees;

Vleeskuikenmoederdier

kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van (over)grootouderdieren vleespluimvee;

Overgrootouderdieren

kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van grootouderdieren;

Grootouderdieren

kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van ouderdieren;

Ouderdieren vleeskuikens

kippen bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van vleeskuikens;

Broedeieren

eieren van pluimvee, die zich ter verkrijging van kuikens in een broedmachine bevinden, dan wel bestemd zijn om voor dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;

Inrichting

een perceelsgebonden ruimte of verzameling van ruimtes die worden gebruikt waar pluimvee wordt gehouden of broedeieren worden ingelegd;

Organisatie

Natuurlijke persoon of rechtspersoon of een collectief daarvan;

Bijlage II

De productie in de Nederlandse pluimveesector bestaat uit diverse soorten bedrijfsactiviteiten die elk een aparte rol vervullen in het productieproces. Onderzoeks- en innovatieprojecten voor de Nederlandse pluimveesector kunnen derhalve voordeel opleveren voor meerdere soorten bedrijfsactiviteiten en voor zowel de sector eieren als pluimveevlees.

Teneinde de financiële bijdragen van bepaalde bedrijfsactiviteiten en elke sector aan onderzoeks- en innovatieprojecten te verdelen naar rato van het voordeel, zijn de adviescommissies pluimveegezondheid en praktijkonderzoek ingesteld. Deze adviescommissies bestaan uit vertegenwoordigers van de diverse bedrijfsactiviteiten en sectoren aangevuld met onafhankelijke deskundigen en adviseren het bestuur van OVONED en PLUIMNED over het percentage naar rato van het voordeel, dat elke bedrijfsactiviteit moet bijdragen aan een onderzoeks- of innovatieproject. Daartoe kunnen de adviescommissies zich laten bijstaan door externe deskundigen.

De tarieven worden per kalenderjaar vastgesteld en tussentijds indien daar aanleiding tot is, opnieuw vastgesteld. Voor het vaststellen van de tarieven geldt dat geen tarieven worden vastgesteld die tot gevolg hebben dat het volgens de onderzoeks- en innovatieagenda maximaal te innen bedrag over de periode tot en met 2020 wordt overschreden.