Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2018, 20405Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. 18045117, 4 april 2018

1. Aanleiding

RVO.nl heeft op 29 september 2017 van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (hierna SBK) een aanvraag ontvangen voor het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan. Het verzoek heeft betrekking op het Programma Onderzoek en Innovatie van SBK en is erop gericht dat ook ondernemers die niet aan SBK zijn verbonden, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Het verzoek van SBK betreft het algemeen verbindend verklaren van drie onderdelen:

 • 1. Het Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector;

 • 2. Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (Registratieregeling SBK);

 • 3. Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (Regeling verplichte financiële bijdragen SBK).

2. Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag van SBK is getoetst aan paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties. Daarin is onder meer bepaald dat een verzoek tot verbindendverklaring van voorschriften afkomstig moet zijn van een erkende organisatie en welke informatie daartoe verstrekt moet worden. Voorts is geregeld dat belanghebbenden de gelegenheid hebben hun zienswijze door middel van een internetconsultatie kenbaar te maken.

De voormalige Minister van EZ heeft SBK op 17 december 2014 erkend op grond van artikel 4:3 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties. De erkenning is van kracht tot en met 31 december 2020.

SBK vertegenwoordigt een aandeel van 66,8% van de productie, verhandeling of verwerking van kalveren via de marktdeelnemers die verbonden zijn aan (de organisatie) die de brancheorganisatie dragen. Dat blijkt uit PWC-onderzoek ‘Representativiteit SBK’.

Het Programma Onderzoek en Innovatie bevat de onderzoeksthema's diergezondheid inclusief dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid en keteninnovatie. Het oogmerk is het vergaren van meer kennis en inzicht zodat een kalvereigenaar zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter kan onderbouwen ten einde het verdienmodel te verbeteren. Dit doel voldoet aan artikel 164, vierde lid van verordening 1308/2013. Het verzoek betreft een algemeen verbindend verklaring voor de periode tot en met 31 december 2020.

De kalversector draagt ook bij aan het Diergezondheidsfonds. Het Diergezondheidsfonds is een begrotingsfonds van het Rijk bedoeld voor de kosten voor preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten. Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring betreft een privaat onderzoeksprogramma en is gestoeld op artikel 5:2, eerste lid, sub a en tweede lid Regeling producenten- en brancheorganisaties.

LTO Nederland die de brancheorgansatie (BO) draagt heeft een voorziening getroffen om zijn leden te binden aan het Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector, Registratieregeling SBK en de Regeling verplichte financiële bijdragen. LTO Nederland voorziet statutair in deze binding en door middel van een overeenkomst met de BO. Voorts is er een groep ondernemers in de kalversector die in een overeenkomst met SBK hebben verklaard zich door SBK te laten vertegenwoordigen ten behoeve van de AVV-aanvraag.

Het verzoek van SBK strekt ertoe ondernemers die geen lid zijn van LTO Nederland of geen overeenkomst met SBK zijn aangegaan deze organisatie te binden. Dat betekent dat deze ondernemers verplicht worden zich te registreren bij de BO en aan de BO een financiële bijdrage te doen. De onderzoeksresultaten zullen voor alle ondernemers op hetzelfde moment toegankelijk worden gemaakt.

De Registratieregeling SBK en de Financiële regeling SBK strekken zich ook uit tot toezicht op de naleving en op de afdracht van de financiële bijdrage en op sancties bij niet-naleving of niet-betaling. SBK is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma en de financiering ervan.

Het Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector betreft een meerjarig onderzoeksprogramma ter waarde van 11,4 miljoen euro.

De onderzoeks- en innovatieactiviteiten zijn in gelijke mate van belang voor de bij SBK aangesloten en de niet bij SBK aangesloten kalvereigenaren. Beide categorieën kalvereigenaren kunnen de resultaten van het programma gebruiken ter versterking van hun verdienmodel. Hieruit volgt dat er eenzelfde verplichte financiële bijdrage gevraagd wordt aan alle kalvereigenaren, ongeacht of de kalvereigenaar kwalificeert als aangesloten marktdeelnemer of als niet bij SBK aangesloten marktdeelnemer.

Jaarlijks zal SBK in haar jaarverslag inzichtelijk maken welk budget er aan welke onderzoek of innovatie is besteed. Uit de rapportage van PWC blijkt dat de marktdeelnemers die zijn aangesloten bij de dragende organisaties van SBK (gemeten naar aantal opgezette vleeskalveren) representatief zijn voor – afgerond –67% van het totaal. Op basis van dit percentage bedragen de maximale aandelen gefinancierd door aangesloten en niet-aangesloten marktdeelnemers:

 • aangesloten marktdeelnemers: 67% * € 3,8 mln. = € 2,53 miljoen per jaar.

 • niet-aangesloten marktdeelnemers: 33% * € 3,8 mln. = € 1,27 miljoen per jaar.

Een beperkt deel van het onderzoeksbudget is bedoeld voor de financiering van de uitvoeringskosten.

Bij de berekening van de tarieven per vleeskalf is rekening gehouden met de waarde van het betreffende vleeskalf (vleeskalf, startkalf of afmestkalf). Een tarief per vleeskalf volgt uit het feit dat de extra verdiensten door onderzoek en innovatie, een beter verdienmodel, recht evenredig is met het aantal vleeskalveren. De bijdrage bedraagt maximaal € 2,50 per opgezet vleeskalf

In de periode 20 december 2017 tot en met 19 januari 2018 was er gelegenheid om via de website www.internetconsultatie.nl te reageren op het verzoek van SBK. Er is 1 reactie gekomen. Deze reactie was positief. De beperkte respons heeft geen vraagpunten opgeleverd over de voorwaarden om de aanvraag te kunnen honoreren.

3. Besluit

Gelet op de artikelen 164 en 165 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouw producten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347) en paragraaf 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties;

Gelet op inhoud van de aanvraag van SBK wordt de aanvraag ingewilligd onder het stellen van de hierna genoemde voorschriften en beperkingen;

Besluit:

Artikel 1

In de artikelen 2 tot en met 3 van dit besluit wordt verstaan onder:

a. verordening 1308/2013:

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouw producten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

b. Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector:

programma zoals opgenomen in bijlage A van dit besluit;

c. Registratieregeling SBK:

Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector, zoals opgenomen in bijlage B van dit besluit;

d. Regeling verplichte financiële bijdragen SBK:

Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector, zoals opgenomen in bijlage C van dit besluit;

e. niet bij SBK aangesloten marktdeelnemers:

ondernemers als bedoeld in paragraaf 1, onderdeel b, van de Regeling verplichte financiële bijdragen SBK, en paragraaf 1, onderdeel b, van de Registratieregeling SBK, die geen lid zijn van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland en niet hebben verklaard zich door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector te laten vertegenwoordigen ten behoeve van het door de Stichting Brancheorganisatie Kalversector verkrijgen van een verbindend verklaring als bedoeld in artikel 5:1 van de Regeling Producenten- en Brancheorganisaties en artikel 164 verordening 1308/2013.

Artikel 2

Het Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector is overeenkomstig artikel 164, eerste lid, van verordening 1308/2013 verbindend voor niet bij SBK aangesloten marktdeelnemers met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 165 van verordening 1308/2013 is met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020 de Registratieregeling SBK en de Regeling verplichte financiële bijdragen SBK, met uitzondering van § 3, eerste lid, onderdeel e en § 3, derde lid van de Registratieregeling SBK, van toepassing op niet bij SBK aangesloten marktdeelnemers.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage A, die wordt geplaatst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit C.J. Schouten

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar indienen. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken en vangt aan na de dag van verzending van dit besluit aan de aanvrager. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl. Voor de ondertekening heeft u een TAN-code nodig. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt u een kopie van dit besluit mee als pdf-bestand of u stuurt een kopie per post na. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van dit besluit mee met uw bezwaarschrift.

BIJLAGE B: REGELING VERPLICHTE REGISTRATIE EN GEGEVENSVERSTREKKING PROGRAMMA ONDERZOEK EN INNOVATIE VAN STICHTING BRANCHEORGANISATIE KALVERSECTOR

Inleiding

Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft op [...] de volgende regeling vastgesteld om te kunnen beschikken over een register van ondernemers in de sector waarvoor Stichting Brancheorganisatie Kalversector is erkend als brancheorganisatie. Het register wordt samengesteld voor de juiste uitvoering van het Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector en de bijbehorende Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector.

Deze registratieregeling en de Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector die onderdeel uitmaken van het Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector, zijn op [...] door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

§ 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

a. SBK:

Stichting Brancheorganisatie Kalversector ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58763120, door de minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157 en 158 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en § 4 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties, erkend als brancheorganisatie voor de sector rund- en kalfsvlees (deel XV van Verordening (EU) nr. 1308/2013);

b. ondernemer:

de natuurlijke persoon – of rechtspersoon die op enig moment, in de Nederlandse kalversector bedrijfsmatig actief is als eigenaar van vleeskalveren en deze vleeskalveren zelf houdt of door een ander laat houden op een vleeskalverbedrijf;

c. programma:

het door SBK opgestelde Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector en de daarbij behorende documenten, regelingen en reglementen;

d. Regeling verplichte financiële bijdragen:

de door SBK vastgestelde regeling van [...] die deel uitmaakt van het programma en is gericht op de verplichte financiële bijdrage door ondernemers;

e. financiële bijdrage:

de financiële bijdrage die ingevolge het bepaalde in het programma, door of namens SBK, per ondernemer wordt vastgesteld en opgelegd als financiële bijdrage aan het programma;

f. vleeskalf:

dier behorende tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos dat mede blijkens de wijze van houden kennelijk is bestemd om ten hoogste 12 maanden na zijn geboorte te worden geslacht;

g. categorieën vleeskalveren:

startkalveren, blanke- en rosé vleeskalveren;

h. blank vleeskalf:

vleeskalf dat gedurende zijn leven in belangrijke mate met melk of een melkvervangend preparaat is gevoederd.

i. rosé vleeskalf:

vleeskalf dat gedurende zijn leven niet in belangrijke mate met melk of een melkvervangend preparaat is gevoederd.

j. startkalf:

vleeskalf welke gedurende de opfok op het startbedrijf gehouden wordt en hier wordt voorbereid op de verdere afmestfase op een ander vleeskalverbedrijf.

k. vleeskalverbedrijf:

een op het grondgebied van Nederland gelegen inrichting, constructie dan wel plaats waar vleeskalveren worden gehouden;

l. I&R-nummer:

identificatiecode ter identificatie en registratie van een vleeskalf, zoals bedoeld in de Regeling identificatie en registratie van dieren of diens opvolger.

§ 2 Het register

 • 1. SBK houdt een register aan van alle natuurlijke persoon of rechtspersonen die in enig kalenderjaar en op enig moment, volgens deze regeling en het bepaalde bij of krachtens het programma kwalificeren als ondernemer.

 • 2. De ingeschreven ondernemers krijgen elk een registratienummer toegekend.

 • 3. Het register is uitsluitend bestemd voor de juiste uitvoering van het programma en de Regeling verplichte financiële bijdragen.

 • 4. De ondernemer is verplicht zich binnen 1 maand nadat deze regeling en het programma verbindend zijn verklaard te laten registreren bij SBK.

 • 5. De natuurlijke persoon of rechtspersoon laat zich eveneens registreren binnen 1 maand nadat deze persoon is gaan voldoen aan de voor het programma gehanteerde norm voor ondernemers.

§ 3 De opgave van gegevens

 • 1. De ondernemer is verplicht SBK gegevens te verstrekken met betrekking tot:

  • a. naam, voornamen, geboortedatum en adres, dan wel wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven: de naam en het adres van de onderneming en het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;

  • b. de I&R-nummers en de categorie van de vleeskalveren die op enig moment in de houderijfase zijn eigendom zijn en door of namens hem worden gehouden;

  • c. de datum en de leeftijd waarop de vleeskalveren zijn eigendom zijn geworden en de datum en leeftijd waarop de ondernemer het eigendom van de vleeskalveren overdraagt;

  • d. de Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s) en de onder sub a. van dit lid bedoelde gegevens van de vleeskalverbedrijven waar de vleeskalveren worden gehouden die zijn eigendom zijn;

  • e. het IBAN-bankrekeningnummer;

 • 2. De onder het eerste lid van dit artikel bedoelde gegevens moeten worden verstrekt op een door SBK beschikbaar te stellen fysiek of elektronisch registratieformulier.

 • 3. De ondernemer kan aan de in het eerste en derde lid van dit artikel bedoelde verplichting voldoen door toestemming te verlenen om deze gegevens indien nodig op te vragen bij de instantie die deze beheert, het verstrekken van een machtiging aan deze instantie en toestemming te verlenen om de gegevens te gebruiken ten behoeve van het programma.

 • 4. De ondernemer is verplicht om wijzigingen van de gegevens die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, schriftelijk aan SBK mede te delen. Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

 • 5. Indien SBK op een andere wijze dan door de opgave van de ondernemer kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van deze paragraaf zijn verstrekt, is SBK bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld en kan hier bezwaar tegen aantekenen. In dat geval zal door een onafhankelijke controle instantie worden vastgesteld wat de juiste gegevens zijn.

§ 4 Overige bepalingen

 • 1. SBK kan bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze regeling.

 • 2. Indien de ondernemer, één of meer van de in deze regeling genoemde verplichtingen niet nakomt, kan SBK na de ondernemer daartoe te hebben aangemaand, een door SBK vooraf vastgesteld boetebeding inroepen.

 • 3. Indien SBK gerede twijfels heeft over de betrouwbaarheid van de door de ondernemer geregistreerde gegevens kan SBK de ondernemer verplichten deze gegevens, op kosten van de ondernemer, door een door SBK aan te wijzen onafhankelijke controle organisatie te laten controleren en een door deze controle organisatie gewaarmerkte verklaring te laten overleggen waarin is vastgelegd wat de juiste gegevens zijn. De ondernemer dient alle medewerking te verlenen aan deze controle.

§ 5 Slotbepalingen

 • 1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende:

  • a. worden gebruikt voor de uitvoering van het programma en de Regeling verplichte financiële bijdragen;

  • b. - met inachtneming van het bepaalde in bijlage I van deze regeling - worden gebruikt voor de uitvoering van projecten die worden opgezet vanuit het programma;

  • c. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, bekend worden gemaakt aan personen die door SBK worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • 2. SBK kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van SBK te erkennen organisatie aanwijzen. SBK is gerechtigd om aan deze organisatie bevoegdheden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die SBK krachtens deze regeling verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.

 • 3. Deze regeling treedt in werking op [...] en heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector’ (Registratieregeling SBK).

BIJLAGE C: REGELING VERPLICHTE FINANCIËLE BIJDRAGEN PROGRAMMA ONDERZOEK EN INNOVATIE VAN STICHTING BRANCHEORGANISATIE KALVERSECTOR

Inleiding

Stichting Brancheorganisatie Kalversector heeft op [...] de volgende regeling vastgesteld om de uitvoering van het Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector en de financiering daarvan mogelijk te maken.

Deze bijdrageregeling en de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector die onderdeel uitmaken van het Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector, zijn op [....] door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verbindend verklaard, zoals bedoeld in § 5 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties.

§ 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

a. SBK:

Stichting Brancheorganisatie Kalversector ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58763120, door de minister van Economische Zaken overeenkomstig artikel 157 en 158 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en § 4 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties, erkend als brancheorganisatie voor de sector rund- en kalfsvlees (deel XV van Verordening (EU) nr. 1308/2013);

b. ondernemer:

de natuurlijke persoon – of rechtspersoon die op enig moment, in de Nederlandse kalversector bedrijfsmatig actief is als eigenaar van vleeskalveren en deze vleeskalveren zelf houdt of door een ander laat houden op een vleeskalverbedrijf;

c. programma:

het door SBK opgestelde Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector en de daarbij behorende documenten, regelingen en reglementen;

d. Registratieregeling verplichte registratie en gegevensverstrekking (Registratieregeling SBK):

de door SBK vastgestelde regeling van [...] die deel uitmaakt van het programma en is gericht op de verplichte registratie van- en jaarlijkse gegevensverstrekking door ondernemers;

e. financiële bijdrage:

de financiële bijdrage die ingevolge het bepaalde in het programma, door of namens SBK, per ondernemer wordt vastgesteld en opgelegd als financiële bijdrage aan het programma;

f. vleeskalf:

dier behorende tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos dat mede blijkens de wijze van houden kennelijk is bestemd om ten hoogste 12 maanden na zijn geboorte te worden geslacht;

g. categorieën vleeskalveren:

startkalveren, blanke- en rosé vleeskalveren;

h. blank vleeskalf:

vleeskalf dat gedurende zijn leven in belangrijke mate met melk of een melkvervangend preparaat is gevoederd;

i. rosé vleeskalf:

vleeskalf dat gedurende zijn leven niet in belangrijke mate met melk of een melkvervangend preparaat is gevoederd;

j. startkalf:

vleeskalf welke gedurende de opfok op het startbedrijf gehouden wordt en hier wordt voorbereid op de verdere afmestfase op een ander vleeskalverbedrijf;

k. vleeskalverbedrijf:

een op het grondgebied van Nederland gelegen inrichting, constructie dan wel plaats waar vleeskalveren worden gehouden;

l. I&R-nummer:

identificatiecode ter identificatie en registratie van een vleeskalf, zoals bedoeld in de Regeling identificatie en registratie van dieren of diens opvolger.

§ 2 Bepalingen inzake de verplichte financiële bijdrage

 • 1. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die in enig kalenderjaar volgens deze regeling en het bepaalde bij of krachtens het programma kwalificeert als ondernemer, is verplicht voor dat kalenderjaar de financiële bijdrage te betalen.

 • 2. De berekening van de financiële bijdrage vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan SBK ingevolge de bij of krachtens de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking, verstrekte gegevens.

 • 3. De financiële bijdrage wordt door SBK met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze regeling en het programma, vastgesteld op basis van het aantal vleeskalveren welke in het lopende kalenderjaar, op vastgestelde momenten in de houderijfase zijn eigendom zijn en het daaraan per categorie vleeskalf verbonden tarief.

 • 4. Het bij besluit van het bestuur van SBK voor de ondernemers vast te stellen tarief als bedoeld in het derde lid van dit artikel, wordt vastgesteld met inachtneming van bijlage I van deze regeling en het bepaalde bij of krachtens het programma.

 • 5. Bij het vaststellen van de financiële bijdragen en de tarieven als bedoeld in het derde en vierde lid van dit artikel, geldt dat het volgens het programma maximaal te innen bedrag over de periode tot en met 2020, niet mag worden overschreden.

 • 6. Indien op het moment van inning nog niet alle gegevens beschikbaar zijn kan een voorlopige financiële bijdrage worden opgelegd tot het bedrag waarop de financiële bijdrage vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de over een volledig kalenderjaar verschuldigde financiële bijdrage.

§ 3 Betaling van de financiële bijdrage

§ 3.1 nota en betaling

 • 1. SBK is bevoegd nota’s rechtsgeldig per schriftelijke post of door middel van een elektronisch bericht te zenden aan de ondernemer op het (elektronische) adres dat de ondernemer heeft verstrekt op grond van de Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking.

 • 2. Het toezicht op de afdracht van de bij of krachtens deze regeling vastgestelde en opgelegde financiële bijdragen wordt uitgevoerd door SBK.

 • 3. De ingevolge deze regeling verschuldigde financiële bijdragen worden betaald uiterlijk op de dertigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege SBK aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht.

 • 4. In afwijking van het vermelde in het derde lid van dit artikel, is de nota terstond invorderbaar:

  • a. zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;

  • b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt; of

  • c. zodra de ondernemer zijn onderneming in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.

 • 5. SBK kan met het oog op een efficiënte uitvoering van deze regeling besluiten om nota's met een bedrag minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere perioden betrekking hebben dan wel niet uit te brengen.

§ 3.2 sancties bij niet betaling

 • 1. Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in § 3.1 gestelde termijn heeft betaald, kan door SBK, de wettelijke rente over het niet-betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling volgens deze regeling dient te zijn verricht.

 • 2. Kosten van invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de ondernemer die in gebreke is gebleken de betaling geheel en tijdig te voldoen. Het opleggen van de wettelijke rente en de kosten van invorderingsmaatregelen laten de verplichting tot betaling van de verplichte financiële bijdrage onverlet.

 • 3. Indien de ondernemer, één of meer van de in deze regeling genoemde verplichtingen niet nakomt, kan SBK na de ondernemer daartoe te hebben aangemaand, een door SBK vooraf vastgesteld boetebeding inroepen.

§ 4 Slotbepalingen

 • 1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze regeling zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende:

  • a. slechts worden gebruikt voor de uitvoering van deze regeling en de daarmee samenhangende onderdelen van het programma;

  • b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, bekend worden gemaakt aan personen die door SBK worden ingeschakeld bij de uitvoering van deze regeling en de met de financiële controle belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.

 • 2. SBK kan voor de uitvoering van deze regeling een daartoe door het bestuur van SBK te erkennen organisatie aanwijzen. SBK is gerechtigd om aan deze organisatie bevoegd-heden toe te kennen en verplichtingen over te dragen die SBK krachtens deze regeling verkrijgt dan wel heeft en betrekking hebben op de uitvoering.

 • 3. Deze regeling treedt in werking op [...] en heeft een looptijd tot en met 31 december 2020.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie van Stichting Brancheorganisatie Kalversector’ (Regeling verplichte financiële bijdragen SBK).

BIJLAGE I

In het kader van het programma wordt er bij de eigenaren van vleeskalveren een financiële bijdrage opgelegd per vleeskalf dat op door SBK vastgestelde momenten in de houderijfase zijn eigendom is. De Nederlandse kalversector kent meerdere categorieën vleeskalveren. Dit betekent dat projecten in het programma in meer of mindere mate voordeel kunnen opleveren voor een bepaalde categorie vleeskalveren of dat de bijdrage per vleeskalf verdeeld moet worden over meerdere eigenaren. Dit is onder andere van toepassing op startkalveren die door een andere eigenaar zijn opgefokt dan de eigenaar die de vleeskalveren afmest.

Teneinde de financiële bijdragen van de eigenaren van vleeskalveren te verdelen naar rato van het voordeel dat ze hebben, kan per categorie vleeskalveren een ander tarief worden opgelegd. De tarieven worden door het bestuur op basis van het door het bestuur vastgestelde budget per categorie vleeskalveren, per kalenderjaar vastgesteld en kunnen tussentijds opnieuw worden vastgesteld indien daar aanleiding toe is. Voor het vaststellen van de tarieven geldt dat het volgens het programma maximaal te innen bedrag over de periode tot en met 2020 niet mag worden overschreden. Het bestuur besluit op welk(e) moment(en) in de houderijfase de ondernemer die op dat moment eigenaar is van het vleeskalf, het tarief per vleeskalf is verschuldigd. Dit moment is voor alle ondernemers gelijk, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in de categorieën vleeskalveren.

Het bestuur kan zich voor de besluitvorming omtrent de vaststelling van het budget, de tarieven en het moment waarop het tarief per vleeskalf verschuldigd is, laten adviseren door de door SBK ingestelde adviescommissie onderzoek en innovatie Nederlandse kalversector. Deze adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die zijn vertegenwoordigd in het bestuur van SBK en een vertegenwoordiging van de eigenaren van vleeskalveren. De adviescommissie kan indien en voor zover dit gewenst is afhankelijk van de te bespreken projecten, worden aangevuld met onafhankelijke deskundigen. Bestuurders van SBK kunnen geen lid zijn van deze adviescommissie.