Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidhornStaatscourant 2018, 20174VergunningenVaststelling wijzigingsplan Gaaikemaweg 2 te Niehove

Logo Zuidhorn

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat op 26 maart 2018 het wijzigingsplan Gaaikemaweg 2 te Niehove is vastgesteld. Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 Wro met ingang van 11 april 2018 ter inzage.

 

Achtergrond

Met het vastgestelde wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bestemmingsvlak gewijzigd om de plaatsing van twee kleinschalige windmolens met een ashoogte van 15 meter mogelijk te maken. Het bestaande bouwvlak van het perceel Gaaikemaweg 2 te Niehove biedt niet de optimale plaatsingsmogelijkheid voor beide windmolens. De omvang van het bouwvlak wordt niet vergroot.

 

Wijzigingsplan inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan kan worden ingezien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het wijzigingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. Tevens staat het plan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is

NL.IMRO.0056.WZBG17HERS1-VA01

 

Beroep instellen

Burgemeester en wethouders hebben de toelichting op het plan aangevuld en het wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld. Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, kan beroep instellen van 11 april 2018 tot en met 22 mei 2018. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG of indienen via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Wanneer geen beroep wordt ingestelt is het wijzigingsplan na de termijn voor het instellen van beroep onheroepelijk.

 

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Om de werking van het wijzigingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 508 723

 

Zuidhorn, 10 april 2018

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn