Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 20044VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen verbod voor vrachtverkeer met tijdvenster in de Gelrestraat te Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-18-64619

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

het mandaatbesluit van het waarnemend dagelijks bestuur van 27 maart 2018;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat er in de Kop Zuidas vanaf nu tot en met 2021 diverse kavels worden gebouwd;

dat er in het BLVC-kader is opgenomen dat er geen vrachtverkeer, ten behoeve van ontwikkeling van de Zuidas door het gebied mag rijden tussen 08.00-09.00 en 17.00-18.00 uur;

dat het gebied twee druk bezochte scholen kent;

dat om de verkeersveiligheid te vergroten en handhaving te vergemakkelijken wordt er in de Gelrestraat, tussen de Maaslandstraat en de Gaasterlandstraat verbodsborden voor vrachtauto’s geplaatst;

dat dit verkeersbesluit in overleg met de omgevingscoördinator van de Zuidas is genomen en akkoord bevonden;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt;

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

 

 

BESLUIT

 

door het plaatsen van verkeersborden conform model C7 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gesloten voor vrachtverkeer” te

plaatsen op de volgende locatie:

Gelrestraat tussen de Maaslandstraat en de Gaasterlandstraat met als onderbord

van 08.00-09.00 en 17.00-18.00 uur

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. het Juridisch Bureau

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

 

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens deze het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens deze,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Schoon & Heel