Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2018, 20015VergunningenGemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Ringslangpad (nabij Kruislaan), Amsterdam

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

 

Het betreft een omgevingsvergunning voor het oprichten van een woongebouw van 4 lagen met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 10 jaar op de locatie Ringslangpad 1 t/m 59, 101 t/m 164, 201 t/m 264 en 301 t/m 364. Het woongebouw wordt gerealiseerd op het meest noordwestelijke trainingsveld van voetbalvereniging Zeeburgia.

Aanvrager: Stichting Stadgenoot

Zaaknummer: 4877343

OLO nummer: 3085013

 

Er is een zienswijze ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage 

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum, bij de afsprakenbalie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, Amstel 1 (Stopera) te Amsterdam.

De locatie van het besluit wordt verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep 

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).