Kennisgeving voornemen voor het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het uitvoeren van een milieueffectrapportage

Van vrijdag 20 april tot en met vrijdag 18 mei 2018 kunt u een zienswijze geven over het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage (een zogenaamde PlanMER) voor NOVI. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Het streven is dat in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Daar hoort een nationale visie bij op de fysieke leefomgeving. Dat is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI bevat een schets van Nederland. Daarin worden voor de langere termijn keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van onze omgeving. Deze keuzes gaan over een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat en over ruimte voor de klimaat- en energietransitie. Ook gaan de keuzes over sterke, leefbare steden met voldoende ruimte voor wonen, werken en bewegen. De aanpassing aan klimaatverandering is daarbij van belang. Verder is er aandacht voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Deze keuzes brengen spanningen in beeld tussen ambities en mogelijk­heden. De keuzes worden uiteindelijk vastgelegd in de NOVI. De opgaven staan ook in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het PlanMER NOVI. We vragen u om reacties op de NRD. Om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de voorbereiding van NOVI mee te wegen is vroeg gestart met de eerste stappen van de milieueffectrapportage. Voor de NOVI wordt ook de wettelijke ‘passende beoordeling’ uitgevoerd. Gaandeweg het proces wordt zo informatie over mogelijke effecten op de leefomgeving benut om tot weloverwogen keuzes te komen.

Meer informatie over de NOVI, de NRD en passende beoordeling, wat er gaat gebeuren en waar de NOVI over gaat, vindt u op de websites: www.denationaleomgevingsvisie.nl en www.platformparticipatie.nl/NOVI.

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren: digitaal, mondeling of per post. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/NOVI. (U kunt uw zienswijze hier vanaf vrijdag 20 april 2018 indienen).

Mondeling

Bel tijdens kantooruren naar 070 456 89 99.

Post

Directie Participatie

T.a.v. NOVI

Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

Stukken bekijken

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat vanaf vrijdag 20 april 2018 op: www.platformparticipatie.nl/NOVI.

Vervolg

De commissie m.e.r. wordt advies gevraagd over de NRD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. De nota van antwoord wordt in het derde kwartaal 2018 bekendgemaakt. Heeft u een zienswijze ingediend, dan wordt u hierover door de Directie Participatie geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u na het inzien van de documenten of het bezoeken van de websites nog vragen over de NOVI dan kunt u op maandag en dinsdag bellen naar 06 52 74 00 21 en op woensdag en donderdag naar 06 46 97 46 29 of een e-mail sturen naar: postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl. Met vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.

Naar boven