Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2018, 19916Ruimtelijke plannenVastgesteldbestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie’

Logo Amstelveen

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Amstelveen in de vergadering van 28 maart 2018 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie” met de bijbehorende stukken (zowel digitaal IDN: NL.IMRO.0362.PP05-VG01 als analoog: NL.IMRO.0362.PP05ANA-VG01).

Op 28 september 2016 is de Erfgoednota Amstelveen vastgesteld. Daarnaast is een actualisatie van de bestaande gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart gemaakt. Met het paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie wordt uitvoering gegeven aan het archeologiebeleid van de gemeente Amstelveen. Het paraplubestemmingsplan biedt bescherming aan de verwachte archeologische waarden van het grondgebied van Amstelveen. Het bestemmingsplan geeft aan wanneer archeologisch onderzoek nodig is, in het geval ergens gebouwd gaat worden of de grond anderszins verstoord wordt.

Ter inzage

Het vastgestelde paraplubestemmingsplan herziet gedeeltelijk digitale en analoge bestemmingsplannen. De tervisielegging geschiedt om die reden digitaal en analoog. Het vastgestelde paraplubestemmingsplan met bijbehorende verbeeldingen, planregels en toelichting betreft het gehele Amstelveens grondgebied.

Het vastgestelde paraplubestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 10 april 2018.

De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:

Digitaal

U kunt de digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan "paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie” raadplegen op:

  • de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.PP05-VG01

  • en op de gemeentelijke website onder: http://ro0362.ropubliceer.nl

Analoog

U kunt de analoge versie van het vastgestelde bestemmingsplan "paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie” als pdf-bestand raadplegen op de gemeentelijke website onder: http://ro0362.ropubliceer.nl

Papier

Het vastgestelde paraplubestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, kunnen van 11 april t/m 22 mei 2018 schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.