Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 19813Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 30 maart 2018, nr. WJZ/18046735, tot wijziging van het Besluit mijnbouwschade Groningen en het Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging in verband met een wijzing van de taken van de Arbiters Bodembeweging

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit mijnbouwschade Groningen wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 11 wordt ‘de datum van inwerkingtreding van dit besluit’ vervangen door: 19 maart 2018.

B

In artikel 12 wordt ‘Uitsluitend geschillen die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit door de Raad van Arbiters Bodembeweging in behandeling zijn genomen en op de datum van inwerkingtreding van het besluit’ vervangen door: Geschillen die voor 19 maart 2018 door de Raad van Arbiters Bodembeweging in behandeling zijn genomen en op 19 maart 2018.

C

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12a

Geschillen over schademeldingen die voor 31 maart 2017, 12:00 uur zijn voorgelegd aan het Centrum Veilig Wonen en op 19 maart 2018 bij het Centrum in behandeling zijn kunnen aan de Raad van Arbiters Bodembeweging worden voorgelegd.

D

In artikel 14, eerste lid, wordt ‘een schadeclaim bij deze vergunninghouder in behandeling is’ wordt vervangen door: een schademelding die voor 31 maart 2017, 12:00 uur is voorgelegd aan de Commissie Veilig Wonen of een schademelding of -claim die bij vergunninghouder in behandeling is.

ARTIKEL II

Het Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, onderdeel c, en 5, vierde lid wordt ‘de Minister van Economische Zaken’ vervangen door: de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

B

In artikel 2, tweede lid komt te luiden als volgt:

  • 2. De Raad heeft tot taak het geven van een advies naar aanleiding van een geschil over door een eigenaar van een gebouw bij de uitvoeringsorganisatie gemelde schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld, inclusief het geven van een oordeel over de vraag of de schade door bodembeweging is ontstaan, indien het geschil:

    • a. voor 20 maart 2018 aanhangig is gemaakt bij de Raad, of

    • b. gaat over een schademelding die voor 31 maart 2017, 12:00 uur is voorgelegd aan het Centrum Veilig Wonen en op 19 maart 2018 bij het Centrum in behandeling is.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 maart 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

De Raad van Arbiters Bodembeweging adviseert in geschillen die vóór 19 maart 2017 door de Raad in behandeling zijn genomen en op deze datum nog in behandeling zijn. Met de voorliggende wijziging van het Besluit mijnbouwschade Groningen wordt het voor de Raad mogelijk ook te adviseren over geschillen over schademeldingen van voor 31 maart 2017 die bij het Centrum Veilig Wonen in behandeling zijn, maar die na deze datum aan de Raad worden voorgelegd. Voor deze zaken geldt dan geen toegang tot de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen.

In het Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging wordt overeenkomstig artikel 12 van het Besluit de taakomschrijving van de Raad van Arbiters Bodembeweging aangepast. Op korte termijn zal het reglement worden bekendgemaakt op basis waarvan schademeldingen die als gevolg van deze wijziging bij de Arbiters kunnen worden aangemeld, zullen worden afgehandeld.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes