Kennisgeving Gedragscode Stroomversnelling

Goedkeuringsbesluit gedragscode Wet natuurbescherming

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 18 december 2017 de ‘Gedragscode Natuurinclusief renoveren – bestemd voor projecten met het NOM keur’ goedgekeurd.

Welke aanvraag is ontvangen?

Op 3 februari 2017 heeft de Vereniging De Brede Stroomversnelling een verzoek gedaan om goedkeuring van een gedragscode op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.31). De ‘Gedragscode Natuurinclusief renoveren – bestemd voor projecten met het NOM keur’ draagt bij aan de afspraken uit het Energieakkoord om uiteindelijk 4,5 miljoen woningen energieneutraal te maken. Het werken met de gedragscode maakt dit eenvoudiger en daarmee haalbaar. De gedragscode is alleen te gebruiken door bouwbedrijven die vallen onder het NOM keur; een keurmerk voor zogenaamde Nul op de Meter projecten. De beschreven werkwijze zorgt ervoor dat standaardmaatregelen leiden tot (over)compensatie van de te verwachten negatieve effecten op beschermde natuurwaarden. Een uitgebreid monitoringsplan dat toeziet op de resultaten van de maatregelen, maakt onderdeel uit van de gedragscode. Verder is vastgelegd dat bij bijzondere ecologische situaties vervolgstappen worden besproken met het bevoegd gezag. In deze gevallen behoort een ontheffingsprocedure tot de mogelijkheden. De gedragscode wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie wordt door RVO.nl beoordeeld en waar nodig wordt om aanpassing van de gedragscode gevraagd.

Wat is het besluit?

Over dit soort verzoeken beslist de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij heeft besloten de gedragscode goed te keuren. Het besluit is vijf jaar geldig en is geregistreerd onder nummer RVO/2017/313. Het verzoek is behandeld volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wat houdt een gedragscode in?

In de Wet natuurbescherming (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10, eerste lid) staan verbodsbepalingen om inheemse planten en dieren te beschermen. Met een goedgekeurde gedragscode geldt vrijstelling van deze verbodsbepalingen als werkzaamheden volgens die gedragscode plaatsvinden. Het gaat om werkzaamheden voor bestendig gebruik, voor bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Hoe kunnen belanghebbenden in beroep gaan?

U kunt als belanghebbende binnen zes weken na de dag dat het besluit is genomen in beroep gaan tegen het besluit. Dat doet u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het gebied waar u woont. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

U kunt het besluit en de gedragscode inzien op mijn.rvo.nl/wet-natuurbescherming-ontheffing-en-vrijstelling, onder het kopje Gedragscodes.

Naar boven