Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarendrechtStaatscourant 2018, 19657VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Barendrecht

Instellen blauwe zone stations gebied

Zaaknummer: 2018-07

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Overwegen en motiveren,

Door de vele klachten van parkeeroverlast in de wijken Noord en Oranjewijk heeft het college besloten over te gaan tot het nemen van parkeer regulerende maatregelen in deze wijken.

De oorzaak van de parkeeroverlast wordt met name veroorzaakt door reizigers die met de auto naar het NS-station komen. Doordat een deel van de reizigers in de wijk parkeert in plaats van op het parkeerdek van de overkapping van het NS station, is de parkeerdruk in de omliggende wijk hoog. Dit geeft overlast voor de bewoners. Het uitgebreide parkeeronderzoek en de gehouden enquête in opdracht van de gemeente bevestigen dit beeld. Om deze overlast tegen te gaan is het noodzakelijk dat er parkeer regulerende maatregelen worden genomen. Over deze maatregelen is in 2017 een informatieavond geweest. Op basis van het parkeeronderzoek, de enquête en de informatieavond heeft het college besloten tot invoering van een zogenaamde parkeerschijfzone (ook wel blauwe-zone genoemd). Het doel is om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Om het parkeren in de wijk van met name woonwerk verkeer (forenzen) te ontmoedigen is de parkeerschijfzone in de ochtend van toepassing. Bewoners die in het aangewezen gebied wonen komen in aanmerking voor een ontheffing zodat zij in de wijk kunnen blijven parkeren.

Gelet op :

overeenkomstig artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het vaststellen van verkeersbesluiten in de gemeente Barendrecht.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

De genoemde weg is een openbare weg, in eigendom, in beheer en in onderhoud bij de gemeente Barendrecht.

Met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het Uitvoeringsbesluit;

 • het bordenboek (VNVF);

 • Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

BESLUIT

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht tot:

Het invoeren van een parkeerschijf zone (blauwe zone)in een gedeelte de wijk Noord en van de Oranjewijk volgens bijgevoegde tekening B-ND-12-010,

1.door het plaatsen van de borden E10zb max 2h ( zone bord begin) E11ze (zone bord einde) conform bijlage 1 van het RVV 1990, voor de tijden ma t/m vrij van 07 tot 14 h uitgezonderd feestdagen, met de daar bij behorende blauwe belijning.

De volgende straten komen binnen het zone gebied te vallen;

Alblas,

Devel,

Dintel,

Donge,

Emmastraat,

Giessen,

Gouwe,

Julianastraat,

Meye,

Linge,

Prins Bernhardstraat,

Vecht,

Vlist,

Wilhelminastraat.

De volgende straten vallen deels binnen de blauwe-zone;

Stationsweg (tussen Wilhelminastraat en de Emmastraat),

Binnenlandse Baan (tussen Gouwe en Gebroken Meeldijk)),

Gebroken Meeldijk (tussen Marijkesingel en de Stationsweg),

Marijkesingel ( tussen de Wilhelminastraat en de Gouwe) ,

Prins Hendrikstraat (tussen Wilhelminastraat en de Emmastraat) .

De volgende straat wordt nog niet voorzien van blauwe markering,

Een deel van de Marijkesingel (tussen de Gouwe en de Wilhelminastraat).

Mocht er binnen een jaar blijken dat de parkeerdruk zich verplaatst zal deze straat ook voorzien worden van benodigde blauwe markering.

Uitzonderingen zijn:

Stationsplein omdat hier al een blauwe zone is, met ontheffing van ½ uur;

Dintel (nr. 2 t/m 48) omdat hier al vergunninghouders parkeren is.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Voorts:

 • de verkeersmaatregelen zijn verwerkt op de gewaarmerkte bijlagetekening; B-ND-12-010;

 • overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

 • overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van 6 weken is verstreken na de dag dat dit besluit is gepubliceerd;

 • overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend;

Aldus besloten te Barendrecht, 29 maart 2018,

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Namens deze,

Mevrouw E.M. den Outer

Directeur Ruimte

MEDEDELINGEN

Wat als u het niet eens bent met onze beslissing ?

Bezwaar- of beroepsclausule

Neem in dat geval bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op: 140180 (algemeen nummer). Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen door extra toelichting.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Uw bezwaarschrift moet dan binnen zes weken na de datum van het verkeersbesluit bij ons binnen zijn. Vermeld in de brief uw naam, adres en het nummer van het verkeersbesluit. Geef aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing en vergeet niet om uw brief te ondertekenen. De brief kan verzonden worden naar : Gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA  Barendrecht. Als u op de envelop in de linkerbovenhoek ‘bezwaarschrift’ schrijft, komt uw brief sneller op de juiste plek terecht.

Wilt u daarbij zekerheid dat het besluit voorlopig niet uitgevoerd wordt, omdat er anders een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u gelijktijdig of na het indienen van bezwaar bij de rechtbank een zogenaamde voorlopige voorziening aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl (zoek op ‘voorlopige voorziening).