Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Blaricum Dorp 2018”

Logo Blaricum

 

De gemeenteraad van Blaricum heeft op 6 maart 2018 het bestemmingsplan Blaricum Dorp 2018 vastgesteld. Dit voornamelijk actualiserende bestemmingsplan maakt de planologische regeling voor dit gebied up-to-date.

Periode van terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken van 5 april 2018 tot en met 16 mei 2018 ter inzage bij balie Vergunningen (balie 5) in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0376.BPDorpBlaricum-Va01).

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een beroepschrift worden ingediend door degene die eerder een zienswijze bij de raad heeft ingediend. Daarnaast kan een ieder een beroepschrift indienen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Tot slot kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken een beroepschrift indienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het vaststellingsbesluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Blaricum, 3 april 2018

Naar boven