Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2018, 19451Ruimtelijke plannenBekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Panhuys Hulsberg” en ontwerpomgevingsvergunning woonzorgcomplex Panhuys te Hulsberg, tevens bekendmaking coördinatiebesluit en anterieure overeenkomst, gemeente Nuth

Logo Nuth

Het ontwerpbestemmingsplan “Panhuys Hulsberg” is opgesteld met het oog op de herontwikkeling van het zorgcomplex Panhuys in Hulsberg. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 2 woonzorgcomplexen en 10 eengezinswoningen (sociale huur) mogelijk. De locatie is gelegen aan de Birkveldweg en Panhuys in Hulsberg.

Het ontwerpbestemmingsplan “Panhuys Hulsberg” biedt het juridisch kader waarmee de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt. De ontwerpomgevingsvergunning is aangevraagd voor de bouw van een woonzorgcomplex van Sevagram.

 

Coördinatiebesluit

De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor de herontwikkeling van het zorgcomplex Panhuys te Hulsberg. Voor deze herontwikkeling zijn verschillende andere besluiten nodig, zoals een nieuw bestemmingsplan en een omgevingsvergunning. Met de coördinatieregeling kunnen de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van deze met elkaar samenhangende besluiten gebundeld worden in één procedure.

 

Burgemeester en Wethouders verzorgen de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in handen van de gemeenteraad.

Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

 

Ontwerpbesluiten

Burgemeester en Wethouders van Nuth maken op grond van artikel 3.31 lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan “Panhuys Hulsberg” en de hiermee gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning ter inzage leggen.

 

  • Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het volgende kenmerk: NL.IMRO.0951.BPHulsbergPanhuys-ON01.

Tevens ligt het ontwerpbestemmingsplan met ingang van donderdag 5 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Nuth.

 

  • Ontwerpomgevingsvergunning activiteit bouwen, brandveilig gebruik en uitweg

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonzorgcomplex voor 60 ouderen en 4 inpandige zorgappartementen. Het ontwerpbesluit bevat ons voornemen om deze vergunning te verlenen.

Het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning ligt met ingang van donderdag 5 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Nuth.

 

Inzien van stukken op afspraak

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Een afspraak maakt u bij voorkeur digitaal, via www.nuth.nl, via het telefoonnummer 14045 of persoonlijk aan de receptie. De afspraaktijden zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn van donderdag 5 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018 kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan “Panhuys Hulsberg” en de hiermee gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning.

 

Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.

 

Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.

  

Wij verzoeken u in uw brief duidelijk aan te geven of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpomgevingsvergunning.

 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt zoals omschreven. Een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.

 

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Nuth maken op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat Sevagram en de gemeente op 21 maart 2018 een anterieure overeenkomst hebben gesloten over deze ontwikkeling. De overeenkomst ligt niet ter inzage.