Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 19093OverigKennisgeving subsidieregeling Groene daken en gevels Amsterdam 2018

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 juncto artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ASA2013), het volgende bekend:

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben bij besluit van 27 maart 2018 besloten:

 

 • 1.

  In te stemmen met de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2018 (bijlage 1)

  • a.

   Waarin artikel 6.1. het subsidieplafond is gewijzigd, opgehoogd met € 133.333 (naar € 258.333 per kwartaal), ten opzichte van de bestaande regeling groene daken en gevels Amsterdam 2017.

 • 2.

  In te stemmen met het intrekken van de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2017 per 31 maart 2018.

 • 3.

  Kennis te nemen van de toelichting op de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2018 (bijlage 2).

 • 4.

  In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de directeur van de RvE Ruimte en Duurzaamheid om subsidie te verstrekken op basis van de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2018.

 

Subsidieregeling Groene daken en gevels Amsterdam 2018

Van de subsidieregeling groen in de buurt en stadslandbouw-voedselinitiatieven (GIB) is in 2016 en 2017 weinig gebruik gemaakt. Hierdoor is een vrijval Groengelden ontstaan van € 650.000. Het college stemt in met een deel (€ 400.000) herverdeling naar de subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2018. De overige herverdeling (€ 250.000) is bestemd voor de Amsterdamse Impuls Schoolpleinenregeling (AIS) regeling. De GIB wordt verbeterd en blijft ook voortbestaan in 2018 met gelijkblijvend budget voor 2018 (totaal € 470.000).

 

Amsterdam, 27 maart 2018,

burgemeester en wethouders,

   

J.J. van Aartsen A.H.P. van Gils

Waarnemend burgemeester gemeentesecretaris