Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2018, 18747VergunningenBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER EDISONPARK

Logo Vlissingen

Het college heeft besloten om hogere grenswaarden vast te stellen voor het industrielawaai ten behoeve van de aanwezige en nog te realiseren woningen en geprojecteerde onderwijsgebouwen op het Edisonpark, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende lijst van woningen en kavels.De noodzaak tot het vaststellen van deze hogere grenswaarden is al gebleken uit het akoestisch onderzoek van de Provincie Zeeland van 2 januari 2008, maar zijn abusievelijk niet formeel vastgesteld door ons college ten tijde van de vaststelling van de ‘Parapluherziening bestemmingsplannen geluidzone industrieterrein De Schelde/Buitenhaven’ op 24 september 2009. Met dit besluit wordt deze omissie hersteld.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 april 2018 gedurende zes weken (t/m 16 mei 2018) ter inzage in het stadhuis.

Tegen dit besluit staat, op grond van artikel 6.8, lid 4, van de Algemene wet bestuursrecht, voor een belanghebbende gedurende voornoemde periode van zes weken beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 17 mei 2018. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vlissingen, 4 april 2018

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

Mr.drs.ir. M. van Vliet, secretaris