Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 18739OverigKennisgeving subsidieregeling Groen in de Buurt, Stadslandbouw-Voedselinitiatieven en Bomen 2018, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 juncto artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 (ASA2013), het volgende bekend:

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben bij besluit van 13 maart 2018 besloten:

 

 • 1.

  Kennis te nemen van de huidige inhoud van de Reserve Herplantfonds, die € 2.757.598,- en het overzicht van bestedingen in 2017 van in totaal € 3.750,-;

 • 2.

  In te stemmen met:

  • a.

   Bijgaande concept brief waarmee de raad wordt geïnformeerd over een tweetal toezeggingen betrekking tot het herplantfonds;

  • b.

   het bijgevoegde bestedingsvoorstel bestaande uit gemeentelijke en particuliere aanvragen;

 • 3.

  In te stemmen met de geactualiseerde subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven 2018 (bijlage 1) waarin de particuliere aanvragen uit het Herplantfonds zijn opgenomen met als belangrijkste kenmerken:

  • a.

   initiatieven van particuliere aanvragers om bomen te planten;

  • b.

   subsidiebedrag van € 5.000,- per boom met een subsidieplafond van € 50.000,- per project voor de periode tot en met december 2018;

  • c.

   deze subsidieregeling in werking te laten treden drie dagen na publicatie in het Gemeenteblad;

  • d.

   Nadere afspraken en regels voor gemeentelijke projecten die aanspraak doen op het Herplantfonds;

 • 4.

  In te stemmen met het intrekken van de subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven per 31 maart 2017.

 • 5.

  In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid om subsidie te verstrekken op basis van de subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven 2018 en het uitvoeren van Herplantfonds voor particuliere aanvragen.

 • 6.

  In te stemmen met het machtigen van de portefeuillehouder Groen tot het maken van wijzigingen.

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben bij besluit van 20 maart 2018 besloten:

 

 • 1.

  In te stemmen met de geactualiseerde subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven 2018 (bijlage 1)

  • a.

   waarin artikel 2.4 lid 2 is gewijzigd, de maximale bijdrage wordt gesteld op 100% van de subsidiabele kosten met een maximum bedrag per subsidieaanvraag van € 5.000, daarmee vervalt de cofinancieringsvereiste;

  • b.

   waarin artikel 2.9 is verwijderd; het betreft een loos artikel, aanvragen t/m € 5.000 worden direct vastgesteld en uitbetaald binnen 4 weken (conform ASA).

 • 2.

  In te stemmen met het intrekken van de subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven per 31 maart 2017.

 • 3.

  In te stemmen met het reeds beschikbaar gestelde budget voor 2018 (te weten € 470.000) uit de groengelden) voor de subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven, beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven 2018;

  • a.

   waarbij € 350.000 beschikbaar is voor het onderdeel Groen in de Buurt en € 120.000 voor het onderdeel Stadslandbouw-Voedselinitiatieven.

 • 4.

  Kennis te nemen van de toelichting op de subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven 2018 (bijlage 2)

 • 5.

  In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid om subsidie te verstrekken op basis van de subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven 2018.

   

Subsidieregeling Groen in de Buurt, Stadslandbouw-Voedselinitiatieven en Bomen 2018

 

In de Subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven is de regeling opgenomen voor particuliere aanvragen uit het Herplantfonds. Het onderdeel Groen in de Buurt is aangepast waarmee de cofinancieringsvereiste is komen te vervallen. Deze subsidieregeling is gekoppeld aan de Subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven zodat aanvragers in een oogopslag zien welke regelingen er zijn en op grond van welke regeling ze een aanvraag willen doen.

 

Amsterdam, 27 maart 2018,

burgemeester en wethouders,

   

J.J. van Aartsen A.H.P. van Gils

Waarnemend burgemeester gemeentesecretaris