Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2018, 18733Onteigeningen

Besluit van 21 maart 2018, nr. 2018000514 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de realisering van een nieuw weggedeelte in rijksweg A16, vanaf rijksweg A13 ter hoogte van de N209/Doenkade en Rotterdam The Hague Airport tot de A16 in het knooppunt Terbregseplein, alsmede voor de reconstructie van rijksweg A13 vanaf de kruising met de Berkelse Zweth tot 50 meter na de kruising met de Otterdijk, de reconstructie van rijksweg A20 vanaf de kruising met de Terbregseweg tot aan de kruising met de Prins Alexanderlaan en de reconstructie van rijksweg A16 vanuit het knooppunt Terbregseplein richting Breda tot aan de kruising met het Lagelandsepad, met bijkomende werken in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge artikel 72a, eerste lid, van de onteigeningswet kan onteigening van onroerende zaken plaatsvinden onder meer voor aanleg en verbetering van wegen, bruggen, spoorwegwerken en kanalen, alsmede daarop rustende zakelijke rechten. Daaronder wordt mede begrepen werken ter uitvoering van een tracébesluit als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Tracéwet.

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

De Minister van Infrastructuur en Milieu, thans de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: verzoeker) heeft Ons bij brief van 17 juli 2017, kenmerk RWS-2017/26938 verzocht, om ten name van de Staat over te gaan tot het aanwijzen ter onteigening van de onroerende zaken in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. De onteigening wordt verzocht om de realisering mogelijk te maken van een nieuw weggedeelte in rijksweg A16, vanaf de bestaande rijksweg A13 ter hoogte van de N209/Doenkade en Rotterdam The Hague Airport tot de bestaande A16 in het knooppunt Terbregseplein, alsmede voor de reconstructie van rijksweg A13 vanaf de kruising met de Berkelse Zweth (A13 km. 14,64) tot 50 meter na de kruising met de Otterdijk (A13 km. 17,12), de reconstructie van rijksweg A20 vanaf de kruising met de Terbregseweg (A20 km. 35,44) tot aan de kruising met de Prins Alexanderlaan (A20 km. 37,13) en de reconstructie van rijksweg A16 vanuit het knooppunt Terbregseplein richting Breda tot aan de kruising met het Lagelandsepad (A16 km. 16,61), met bijkomende werken in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland.

Planologische grondslag

De onroerende zaken waarop het verzoek betrekking heeft, liggen in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. Voor de realisering van het werk in deze gemeenten heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de Staatssecretaris vanEconomische Zaken, op 29 juni 2016 het Tracébesluit A16 Rotterdam vastgesteld. Dit besluit is bij uitspraak van 2 augustus 2017, nummer 201607369/1/R6, van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 63 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 7 september 2017 tot en met 18 oktober 2017 in de gemeenten Lansingerland en Rotterdam en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft Onze Minister van Infrastructuur en Milieu thans de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Onze Minister) van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Heraut en De Havenloods Noord en in de Staatscourant van 6 september 2017, nr. 50480.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

De regio Rotterdam is één van de economische kerngebieden van Nederland. Het is ook één van de meest dichtbevolkte gebieden met belangrijke economische activiteiten. Het is ook één van de meest dichtbevolkte gebieden met belangrijke economische activiteiten. Naast het grootste havencomplex van Europa en de Greenport Westland tussen Den Haag en Rotterdam biedt de Rotterdamse regio ruimte aan zakelijke diensten en bedrijvigheid. De afgelopen jaren is al fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van deze regio.

Ondanks reeds eerder gedane investeringen zal de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio via de weg, zelfs bij een lage economische ontwikkeling, na 2020 nog steeds structurele problemen kennen. De doorstroming op de A20 en de A13 is op dit moment al onvoldoende, hetgeen leidt tot veel vertraging. Zonder maatregelen zullen de verkeersintensiteiten op de A13 en A20 en op vrijwel alle wegvakken nog verder toenemen. De reistijden op zowel de A13 als A20 zijn nu, en zonder maatregelen ook in de toekomst, (ruim) boven de streefwaarden, met vertragingen en filevorming tot gevolg. Omdat er op A13 en A20 door gebrek aan parallel gelegen verbindingen verder geen goede alternatieven zijn, zoekt veel verkeer een alternatieve route via het onderliggende wegennet. De verkeersintensiteiten op het onderliggend wegennet zijn hierdoor relatief fors en deze zullen nog verder toenemen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de bereikbaarheid van Rotterdam, maar ook voor de leefbaarheid in de stad en diverse wijken. Deze zal vooral in de woongebieden langs de A13 (Overschie) en langs delen van de A20 bij het niet nemen van maatregelen verslechteren.

Om de zojuist genoemde knelpunten op te lossen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het voornemen om een nieuw weggedeelte tussen de bestaande A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de bestaande aansluiting tussen de A16 en A20 in het knooppunt Terbregseplein te realiseren. Met het doortrekken van de A16 tussen deze punten ontstaat een nieuwe en parallelle verbinding aan de A13 en A20. Deze kan voor een deel de rol van de bestaande A13 en A20 voor het lange afstandsverkeer overnemen. In de nieuwe situatie kan het bedoelde lange afstandsverkeer het nieuwe weggedeelte van de A16 volgen en zo de route via het Kleinpolderplein en Terbregseplein vermijden. Verkeer met herkomst of bestemming Rotterdam kan gebruik (blijven) maken van de bestaande A13 en A20 via en tussen genoemde knooppunten. Dit zal leiden tot een betere spreiding en doorstroming van het verkeer op deze wegen, tot minder druk op het onderliggend wegennet en tot verbetering van de leefbaarheid in de gebieden rond de A13 en A20.

Om de werken en werkzaamheden tijdig te kunnen realiseren wenst de Staat de eigendom te verkrijgen, vrij van lasten en rechten, van de onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een verzoek ingediend tot aanwijzing ter onteigening van deze onroerende zaken, om de tijdige verwezenlijking van het plan van het werk zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de aanbestedingsprocedure van het werk is gestart. Gunning zal naar verwachting in mei 2018 plaatsvinden, waarna de feitelijke werkzaamheden begin 2019 starten. Openstelling van de weg vindt uiterlijk eind 2024 plaats. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de termijn dat het ontwerp koninklijk besluit ter inzage heeft gelegen, is/zijn daarover zienswijzen naar voren gebracht door:

  • 1. BP Europe SE – BP Nederland, huurder van de onroerende zaak met het grondplannummer 5.129, verder te noemen: reclamante 1;

  • 2. W.J. Neeleman, eigenaar van de onroerende zaak met het grondplannummer 57.3, verder te noemen: reclamant 2;

  • 3. M.W. van der Heijden, eigenaar van de onroerende zaken met het grondplannummers 59.7, 59.8 en 59.9, verder te noemen: reclamant 3.

Overeenkomstig artikel 63, vierde lid, van de onteigeningswet heeft Onze Minister reclamanten in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in een op 2 november 2017 te Lansingerland gehouden hoorzitting. Reclamant 1 heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Overwegingen naar aanleiding van de zienswijzen

Wij hebben hetgeen reclamanten in hun zienswijzen naar voren brengen samengevat in de hierna volgende passages. Daarbij hebben wij tevens Onze overwegingen bij de zienswijzen weergegeven.

De zienswijze van reclamante 1

1.1

Reclamante betoogt dat zij in hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt met verzoeker over de schadeloosstelling en de voorwaarden van levering. Reclamante is nog met verzoeker in overleg over een geschikte vervangende locatie. Ook zullen de gemaakte afspraken nog in een overeenkomst vastgelegd moeten worden. Omdat de formele afronding van de gemaakte afspraken nog niet zal zijn voltooid, voordat de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken, wil reclamante haar rechten in een eventuele (bezwaar- of beroeps)procedure betreffende het koninklijk besluit zeker stellen.

Ad 1.1

Uit de overgelegde stukken en verstrekte informatie is Ons gebleken dat partijen nog geen volledige overeenstemming hebben bereikt. In een overleg van 28 september 2017 hebben partijen in principe overeenstemming bereikt over de hoogte van de schadeloosstelling. Daarbij zijn nog drie aandachtspunten geconstateerd. Bij e-mail van 11 oktober 2017 bericht een vertegenwoordiger van reclamante de verwerver dat zij op hoofdlijnen akkoord is. Wel brengt betrokkene nog twee zaken naar voren, namelijk wat betreft de saneringskosten en de inspanningsverplichting voor het vinden van een vervangende locatie. De verwerver reageert per e-mailbericht van 12 oktober 2017 en gaat op de genoemde punten in. Op dezelfde datum laat de vertegenwoordiger per e-mailbericht weten dat reclamante akkoord gaat met het voorstel wat betreft de saneringskosten en de inspanningsverplichting voor het vinden van een vervangende locatie. De verwerver heeft hierop op 31 oktober 2017 de voicemail van de vertegenwoordiger van reclamante ingesproken en onder meer laten weten dat de overeenkomst over de beëindiging van de huur van de locatie voor 7 november 2017 in concept wordt toegezonden. Bij e-mail van 6 november 2017 is de conceptovereenkomst door verzoeker aan de vertegenwoordiger toegezonden.

Van de juridische levering van de van reclamante benodigde onroerende zaak is daarom thans nog geen sprake. Verzoeker kan daardoor nog niet beschikken over deze voor de realisering van het werk van reclamante benodigde onroerende zaak. Hierbij merken Wij op, dat volgens de onteigeningspraktijk het bereiken van een grote mate van overeenstemming niet in alle gevallen automatisch tot spoedige ondertekening van een overeenkomst en probleemloze eigendomsoverdracht leidt. De urgentie van de uitvoering van het werk laat evenwel geen vertraging toe in de aanwijzing ter onteigening van de benodigde onroerende zaken. Dientengevolge blijft deze aanwijzing noodzakelijk.

Gelet op het vorenstaande geeft de zienswijze van reclamante 1 Ons geen aanleiding om het verzoek tot aanwijzing ter onteigening geheel of gedeeltelijk af te wijzen.

De zienswijze van reclamant 2

2.1

Reclamant betoogt dat er meer grond van hem onteigend wordt, dan voor de aanleg van de weg noodzakelijk is. Een groot deel van de oppervlakte waarvoor onteigend wordt, dient voor verfraaiing en voor inpassing van de rijksweg in de natuurlijke omgeving. Reclamant betoogt tevens dat de twee geplande singels breder zijn dan noodzakelijk. Ook kan de nieuwe brug over de binnenboezem van de polder Schieveen ten behoeve van de secundaire weg, dichter bij de rijksweg aangelegd worden.

2.2

Reclamant betoogt dat er minder compensatie voor gedempte waterberging en verharding gerealiseerd wordt dan nodig is. Volgens berekeningen van reclamant wordt er ongeveer 10.000 m2 verharding gerealiseerd voor de singels en moet dit dus ook gecompenseerd worden. Dit is veel meer dan de beoogde compensatie van 1.835 m2. Voorts betoogd reclamant dat het perceel dat hij in eigendom heeft in een ander peilgebied ligt en dat er in dat peilgebied nagenoeg geen compensatie nodig is.

Ad 2.1 en 2.2

Deze onderdelen zien op de noodzaak tot de aanleg van het werk ter plaatse van de onroerende zaak van reclamant en de keuze uit mogelijke alternatieven. Daarmee is dit onderdeel planologisch van aard. De planologische aspecten van het te maken werk kunnen in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure niet zelfstandig worden beoordeeld, maar konden in de procedure op grond van de Tracéwet aan de orde gesteld worden. Reclamant heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en beroep ingesteld tegen het Tracébesluit A16 Rotterdam. Bij uitspraak van 2 augustus 2017, nummer 201607369/1/R6, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep van reclamant ongegrond verklaard. Uit de hiervoor genoemde uitspraak van de Afdeling en in het bijzonder het gestelde over het beroep van reclamant onder D.8.6 blijkt dat reclamant deze punten aan de orde heeft gesteld.

2.3

Reclamant betoogt dat het onteigenen van grond van zijn bedrijf een jaarlijks terugkerende inkomstenderving veroorzaakt. De prijs die verzoeker voor de te onteigenen grond betaalt is volgens reclamant veel te laag.

Ad 2.3

Het betoog van reclamant heeft betrekking op de hoogte van de schadeloosstelling en is daarmee financieel van aard. Wij merken hierover op dat de onteigening ingevolge artikel 40 van de onteigeningswet plaatsvindt op basis van een volledige schadeloosstelling voor alle schade die de onteigende partij rechtstreeks en noodzakelijk lijdt door het verlies van zijn onroerende zaak. Artikel 41 van de onteigeningswet ziet daarnaast op de te vergoeden waardevermindering van het overblijvende. De samenstelling en de hoogte van de schadeloosstelling staan Ons in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure niet ter beoordeling, maar komen bij het ontbreken van minnelijke overeenstemming aan de orde in het kader van de gerechtelijke onteigeningsprocedure. In het kader van de administratieve onteigeningsprocedure wordt evenmin getreden in de vraag of alle schadecomponenten in de schadeloosstelling zijn opgenomen. Ook dit aspect komt bij het ontbreken van minnelijke overeenstemming in de gerechtelijke onteigeningsprocedure aan de orde. Wel kan de geboden schadeloosstelling als onderdeel van de toetsing van de kwaliteit van het gevoerde minnelijk overleg bezien worden.

Hierbij overwegen Wij dat, Ons uit de overgelegde stukken en hetgeen in de hoorzitting aan de orde is geweest is gebleken dat verzoeker er niet in is geslaagd om met reclamant (inhoudelijk) in overleg te treden over de hoogte van de schadeloosstelling. Reclamant heeft het overleg afgehouden en wenste de uitkomst van zijn beroep bij de Afdeling tegen het Tracébesluit af te wachten. Hij heeft tevens geen toestemming gegeven voor een taxatieopname. In verband daarmee heeft verzoeker zijn aanbiedingen van 15 februari 2017 en 19 mei 2017, gebaseerd op een zichttaxatie.

Met betrekking tot de door reclamant veronderstelde inkomstenderving heeft verzoeker tijdens de hoorzitting kenbaar gemaakt, dat hij op basis van een advies van de taxatiecommissie, bij zijn biedingen uit is gegaan van de aanname dat reclamant met behulp van de geboden schadeloosstelling tot aankoop van vervangende grond kan overgaan en dat hij in verband daarmee geen toekomstige inkomensschade hoeft te lijden. Reclamant heeft dit in een uiteindelijk op 28 september 2017 gevoerd overleg betwist. De verwerver heeft reclamant daarop voorgesteld om de taxatiecommissie een opname van zijn bedrijf te laten doen, zodat deze commissie zich een beter beeld kan vormen van de impact die de grondaankoop op de bedrijfsvoering zal hebben. De verwerver heeft dit ook per e-mailbericht van 6 oktober 2017 aan reclamant laten weten. Een opname door de taxatiecommissie heeft echter tot op heden niet kunnen plaatsvinden, zodat voor verzoeker niet duidelijk is of reclamant inderdaad schade zal lijden door jaarlijks terugkerende inkomstenderving. Mede ten gevolge van de geschetste gang van zaken zijn partijen niet tot een inhoudelijke discussie over de hoogte van de schadeloosstelling gekomen. Dit kan echter naar Ons oordeel verzoeker niet worden tegengeworpen.

Gelet op het vorenstaande geeft de zienswijze van reclamant 2 Ons geen aanleiding om het verzoek tot aanwijzing ter onteigening geheel of gedeeltelijk af te wijzen.

De zienswijze van reclamant 3

3.1

Reclamant betoogt dat hij de woning aan de Schieveensedijk 51 heeft verhuurd en dat hij zijn percelen grasland heeft verpacht. Reclamant heeft er geen zicht op of de Minister van Infrastructuur en Milieu aan deze huurder en pachter het ontwerp koninklijk besluit heeft toegezonden. Mocht dit niet zo zijn, dan is er gehandeld in strijd met artikel 72a, lid 3 en artikel 63, lid 1 van de onteigeningswet en met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ad 3.1

Wij kunnen reclamant niet volgen in zijn betoog. Ten aanzien van de pachter is Ons uit het overgelegde logboek en de onderliggende stukken gebleken dat de verwerver reclamant en/of zijn adviseur bij e-mailberichten herhaaldelijk gevraagd heeft om gegevens van de pachter van de onroerende zaken met de grondplannummers 59.7, 59.8 en 59.9 te verstrekken. Per e-mailbericht van 21 november 2016 informeert de verwerver de secretaresse van reclamant over een op de gronden uit te voeren bodemonderzoek. De verwerver deelt mee dat verzoeker, indien er als gevolg van dat onderzoek gewas- en/of structuurschade zal optreden, een taxateur zal inschakelen om deze schade op te nemen, zodat de pachter schadeloos kan worden gesteld. In verband daarmee deelt de verwerver mee dat verzoeker graag de contactgegevens van deze persoon ontvangt.

De verwerver doet reclamant 1 vervolgens per e-mailbericht van 22 december 2016 een aanbod gericht op de minnelijke verwerving van de onroerende zaken met bovengenoemde grondplannummers met het uitgangspunt dat deze vrij en onbezwaard, dus vrij van pacht of gebruiksrechten, worden geleverd. Verzoeker bevestigt dit bod, met hetzelfde uitgangspunt, bij brief van 15 februari 2017. Daarbij vraagt verzoeker reclamant om hem, indien van toepassing, op de hoogte te stellen van eventuele derde belanghebbenden die op wat voor wijze ook rechten kunnen doen gelden met betrekking tot de betrokken onroerende zaken. Reclamant schakelt hierop een adviseur in die zich bij brief van 10 maart 2017 bij verzoeker meldt met het verzoek om een overleg in te plannen. De adviseur verschaft geen informatie over de pachter en deelt mee dat na de te plannen afspraak een inhoudelijke reactie zal volgen op de brief van 15 februari 2017. Bij brief van 23 mei 2017 doet verzoeker reclamant een tweede bieding gericht op de aankoop van de onroerende zaken met bovengenoemde grondplannummers. Daarbij vraagt verzoeker reclamant opnieuw om hem, indien van toepassing, op de hoogte te stellen van eventuele derde belanghebbenden. Omdat hier geen reactie op komt vraagt de verwerver de adviseur van reclamant per e-mailbericht van 9 juni 2017 nogmaals om de gegevens van de pachter of gebruiker van de gronden bekend te maken. In reactie hierop laat de adviseur van reclamant de verwerver per e-mailbericht van 12 juni 2017 weten dat hij de naam en contactgegevens van de pachter bij reclamant na zal vragen. De verwerver stuurt de adviseur in verband met het uitblijven van een reactie per e-mailbericht van 29 juni 2017 een rappel. Verzoeker ontvangt hierop echter voor de indiening van het verzoek om onteigening op 17 juli 2017 geen reactie.

Op 13 oktober 2017 voeren de verwerver en de adviseur van reclamant overleg. De verwerver herinnert de adviseur aan het toesturen van de gegevens van de pachter en per e-mailbericht van 20 oktober 2017 vraagt de verwerver de adviseur daar opnieuw om. Ook hier reageert de adviseur dan wel reclamant niet op.

Ten aanzien van het gestelde met betrekking tot de huurder is Ons het volgende gebleken. De woning Schieveensedijk 51, is gevestigd op de onroerende zaak Overschie, sectie A, nummer 2454. Op de bij de onteigeningstukken gevoegde situatietekening blad 1 is de woning Schieveensedijk 51 aangegeven. In combinatie met de grondtekening blad 1 blijkt dat de onroerende zaak Overschie A 2454 niet in de onteigening is betrokken. De huurder van genoemde woning is naar Ons oordeel dan ook niet aan te merken als belanghebbende in de administratieve onteigeningsprocedure. Voor het overige heeft verzoeker desgevraagd kenbaar gemaakt dat niet is gebleken dat de huurder van de woning enige rechten kan doen gelden op de in de onteigening betrokken onroerende zaken van reclamant 3, danwel op enige andere onroerende zaken die in de onteigening betrokken zijn. Ook gelet daarop is de huurder niet als belanghebbende in de administratieve onteigeningsprocedure aan te merken.

Gelet op het voorgaande zij Wij van oordeel, dat indien en voor zover in deze aangelegenheid al ten onrechte verzuimd is de pachter van de onroerende zaken van reclamant danwel de huurder een kennisgeving toe te zenden als bedoeld in artikel 72a, lid 3 en artikel 63, lid 1 van de onteigeningswet juncto artikel 3:13 van de Awb, dit niet het gevolg is van een gebrek aan onderzoek van de zijde van verzoeker, maar veroorzaakt wordt door het nalaten van reclamant de door verzoeker bij hem opgevraagde informatie (tijdig) te verstrekken. Overigens vermeldt reclamant ook niet in zijn zienswijze wie de beweerdelijke pachter en/of huurder is.

Voor het overige verwijzen Wij naar hetgeen Wij hiervoor onder Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedurehebben overwogen. Daaruit blijkt dat Onze Minister van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken vanaf 7 september 2017 tot en met 18 oktober 2017 in de gemeenten Lansingerland en Rotterdam en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht, openbaar kennis heeft gegeven in de Heraut, De Havenloods Noord en in de Staatscourant van 6 september 2017, nr.50480. Daarbij zijn mogelijk belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord. De beweerdelijke huurder en/of pachter hebben in ieder geval kennis kunnen nemen van de voorgenomen procedure en hierin kennelijk geen aanleiding gezien om zich als belanghebbende te melden.

3.2

Reclamant betoogt dat de noodzaak voor onteigening ontbreekt, omdat niet voldoende is onderzocht of de onroerende zaken langs minnelijke weg kunnen worden verkregen. Reclamant ontving structureel te lage biedingen, omdat er door verzoeker geen rekening werd gehouden met het beoogde bedrijventerrein Schieveen op de te verwerven gronden.

Ad 3.2

Het betoog van reclamant ziet in hoofdzaak op de hoogte en de samenstelling van de aangeboden schadeloosstelling en is daarmee financieel van aard. Wij wijzen op hetgeen Wij hierover in het algemeen hebben opgemerkt in reactie op de zienswijze van reclamant 2 onder 2.3.

Anders dan reclamant betoogt, zien Wij gelet op de overgelegde stukken en de verstrekte informatie, geen reden om te oordelen dat er ten aanzien van reclamant niet of onvoldoende is onderzocht of de onroerende zaken langs minnelijke weg kunnen worden verkregen en dat de biedingen op onjuiste gronden zijn gebaseerd. In een proces gericht op de minnelijke verwerving van gronden mag vooreerst van een onteigenende partij worden verwacht dat deze een aanbod tot schadeloosstelling doet gericht op deze verwerving. Van de te onteigenen partij mag echter ook worden verwacht dat deze daartegenover zijn eis wat betreft de hoogte van de schadeloosstelling kenbaar maakt. Op basis van wederzijdse taxaties, die in het verdere overleg kunnen worden ingebracht en uitgewisseld, kan vervolgens verder worden onderhandeld, in welk kader beide partijen eventueel tot wijziging van hun standpunten met betrekking tot de schadeloosstelling kunnen komen. Wij verwijzen hierbij naar Onze besluiten van 14 november 2014, nr. 2014002189, Stct. van 12 december 2014, nr. 34042 en van 17 november 2016, nr. 2016002009, Stct. van 19 december 2016, nr. 66606.

Dit in aanmerking nemend is Ons gebleken dat verzoeker er niet in is geslaagd om voorafgaand aan de indiening van het verzoek om onteigening met reclamant inhoudelijk overleg te voeren over de hoogte van de schadeloosstelling. Verzoeker heeft vanaf oktober 2016 getracht om met reclamant een afspraak te maken voor een taxatieopname op de onroerende zaken van reclamant door de taxatiecommissie. Na afstemming met reclamant is op 10 november 2016 een zichttaxatie verricht door de taxatiecommissie vanaf de openbare weg de Schieveensedijk. Verzoeker heeft vervolgens bij brief van 15 februari 2017 een aanbieding uitgebracht gebaseerd op deze zichttaxatie vanaf de openbare weg. Op verzoek van reclamant heeft op 11 april 2017 in aanwezigheid van reclamant en zijn zoon, de door reclamant ingeschakelde adviseur, verzoeker en de leden van de taxatiecommissie een perceelopname plaatsgevonden. Bij brief van 23 mei 2017 heeft verzoeker op basis van de taxatie van 11 april 2017 een aangepaste bieding op onteigeningsbasis uitgebracht. Beide biedingen zijn uitgesplitst. Verzoeker heeft reclamant en/of zijn adviseur zowel mondeling en per e-mail herhaaldelijk gevraagd om te reageren op deze biedingen. Reclamant heeft hier niet op gereageerd en voorafgaand aan het verzoek om onteigening niet kenbaar gemaakt welke prijs hij voor de verkoop van de onroerende zaken wenst te ontvangen. Op 17 juli 2017 heeft verzoeker bij het uitblijven van het zicht om op afzienbare termijn met reclamanten tot overeenstemming te komen een verzoek ingediend om de administratieve onteigeningsprocedure te starten.

Na de start van de administratieve onteigeningsprocedure heeft de adviseur tijdens een overleg op 13 oktober 2017 een eerste inhoudelijke reactie gegeven op de bieding van 23 mei 2017. Daaruit blijkt dat reclamant zich op het standpunt stelt dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met de ontwikkeling van een bedrijventerrein op of in de nabijheid van zijn onroerende zaken. Naar aanleiding daarvan voert de verwerver nader overleg met de taxatiecommissie. Per e-mailbericht van 27 oktober 2017 laat de verwerver de adviseur gemotiveerd weten dat de taxatiecommissie het standpunt van reclamant met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet deelt en dat de commissie haar eerder uitgebrachte taxatieadvies aan verzoeker handhaaft. Op basis daarvan ziet verzoeker, geen aanleiding om de aanbieding zoals die bij brief van 23 mei 2017 is uitgebracht te herzien. De stelling dat van reclamant dat verzoeker bij de berekening van de schadeloosstelling ten onrechte geen rekening werd gehouden met het beoogde bedrijventerrein Schieveen staat Ons in het kader van de administratieve onteigeningsprocedure echter niet ter beoordeling, maar komt bij het uitblijven van minnelijke overeenstemming aan de orde in het kader van de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

3.3

Reclamant betoogt dat de urgentie voor de onteigening ontbreekt. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (hierna: NSL), waarin ook het tracé van de A16 is opgenomen, voldoet niet aan de daarvoor gestelde eisen. Reclamant verwijst hiervoor naar het vonnis van 7 september 2017 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2017:10171). Nu het NSL niet meer als onderbouwing kan fungeren voor de vaststelling of het onderhavige project al dan niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden, zal de luchtkwaliteit op de locatie opnieuw moeten worden onderzocht en vervolgens moeten worden ingepast in een nieuw luchtkwaliteitsplan. Het is daardoor niet aannemelijk dat de planning wordt gehaald en de werkzaamheden binnen vijf jaar na het beoogd te nemen koninklijk besluit van start gaan.

Ad 3.3

Naar aanleiding van het betoog van reclamant wijzen op de eerder genoemde de uitspraak van de Afdeling van 2 augustus 2017, nr. 201607369/1/R6, waarbij het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 29 juni 2016 tot vaststelling van het Tracébesluit A16 Rotterdam naar aanleiding van een beroep van de Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe-Waterweggebied is vernietigd onder de bepaling dat de rechtsgevolgen van dit besluit geheel in stand blijven en alle overige ingestelde beroepen niet-ontvankelijk dan wel ongegrond zijn verklaard. Ook reclamant heeft beroep ingesteld tegen het genoemde besluit en in dat kader beroepsgronden aangevoerd over het aspect luchtkwaliteit. Deze gronden zijn door de Afdeling ongegrond verklaard. Zoals uit overweging 52.1 van de uitspraak blijkt, heeft de Afdeling de onder meer door reclamant 3 aangevoerde beroepsgronden begrepen als te zijn gericht tegen de toepassing van het NSL als zodanig. De beroepsgronden worden in zoverre door de Afdeling gezien als strekkend tot het betoog, dat het NSL als zodanig onrechtmatig is en hier niet had mogen worden toegepast. De conclusie van de Afdeling, opgenomen onder overweging 52.5 van de uitspraak, luidt echter dat er geen grond bestaat voor het oordeel dat het NSL niet kan worden toegepast omdat zich strijd voordoet met hoger recht dan wel een algemeen rechtsbeginsel. De Afdeling komt derhalve tot de conclusie dat er geen grond bestaat voor het oordeel dat de Minister het tracébesluit niet met toepassing van artikel 5.16, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wet milieubeheer heeft mogen vaststellen.

In de door reclamant aangehaalde uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 7 september 2017 heeft deze rechter beoordeeld of het NSL “passende en doeltreffende maatregelen” bevat om de periode van overschrijding van de grenswaarden (zoals die gelden met betrekking tot de luchtkwaliteit) “zo kort mogelijk” te houden. Deze beoordeling heeft geleid tot de conclusie dat het NSL niet voldoet aan Richtlijn 2008/50/EG van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. De Rechtbank Den Haag heeft echter in zijn tussenuitspraak in de bodemprocedure van 27 december 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:15380) anders geoordeeld. Volgens de rechtbank levert het niet nu reeds behalen van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie geen strijd op met de artikelen 2 en 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechtbank oordeelt voorts dat de Staat zijn verplichting om op 11 juni 2011 en 1 januari 2015 aan de grenswaarden voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) te voldoen heeft geschonden, maar dat niet gebleken is dat de partijen die door eisers in deze zaak worden vertegenwoordigd en de individuele eisers hierdoor schade hebben geleden. Met betrekking tot de verplichting van de Staat om na de uiterste data waarop de grenswaarden gehaald moesten worden, de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden, oordeelt de rechtbank dat de Staat deze verplichting niet heeft geschonden. In verband hiermee zijn de vorderingen van eisers afgewezen. Gelet hierop kunnen Wij reclamant niet volgen in zijn stelling dat het NSL niet meer als onderbouwing kan fungeren voor de vaststelling of het onderhavige project al dan niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden en evenmin in zijn stelling dat het in verband daarmee niet aannemelijk is dat de planning wordt gehaald en de werkzaamheden binnen vijf jaar na het beoogd te nemen koninklijk besluit van start gaan.

Gelet op het vorenstaande geeft de zienswijze van reclamant 3 Ons geen aanleiding om het verzoek tot aanwijzing ter onteigening geheel of gedeeltelijk af te wijzen.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het overgelegde plan van het werk niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer noodzakelijk worden geacht dat de Staat de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat tot het nemen van een besluit krachtens artikel 72a van de onteigeningswet toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 11 december 2017, nr. RWS-2017/46516, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu bij brief van 17 juli 2017, kenmerk RWS-2017/26938;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 7 maart 2018, No.W17.17.0393/IV;

gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 16 maart 2018, RWS-2018/8730, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de realisering van een nieuw weggedeelte in rijksweg A16, vanaf de bestaande rijksweg A13 ter hoogte van de N209/Doenkade en Rotterdam The Hague Airport tot de bestaande A16 in het knooppunt Terbregseplein, alsmede voor de reconstructie van rijksweg A13 vanaf de kruising met de Berkelse Zweth (A13 km. 14,64) tot 50 meter na de kruising met de Otterdijk (A13 km. 17,12), de reconstructie van rijksweg A20 vanaf de kruising met de Terbregseweg (A20 km. 35,44) tot aan de kruising met de Prins Alexanderlaan (A20 km. 37,13) en de reconstructie van rijksweg A16 vanuit het knooppunt Terbregseplein richting Breda tot aan de kruising met het Lagelandsepad (A16 km. 16,61), een en ander met bijkomende werken, in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland, ten name van de Staat ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland aangeduid op de grondtekeningen die ingevolge artikel 63 van de onteigeningswet in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage hebben gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Wassenaar, 21 maart 2018

Willem-Alexander

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: A16 ROTTERDAM

VERZOEKENDE INSTANTIE: MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Overschie

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte

Als

Ter grootte van

Sectie en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

1.82

Geheel

Wonen erf – tuin

00

37

60

A 2342

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.

               

1.84

Geheel

Wonen erf – tuin

00

20

75

A 2104

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

               

1.157

Geheel

Bedrijvigheid (nutsvoorziening) wegen

03

04

90

A 2474

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Gasunie Grid Services B.V., Groningen.

                   

3.9

00

04

91

Water

00

39

70

A 2074

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

                   

3.10

00

01

08

Terrein (grasland)

00

08

40

A 2073

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

                   

3.16

00

02

50

Wonen erf – tuin

00

15

35

A 2713

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

         

voorlopig

 
                   

5.72

00

00

04

Wegen

02

77

06

B 6108

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

5.76

00

00

57

5.143

01

22

56

                   

5.75

Geheel

Wegen

00

02

58

B 5625

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

               

5.82

00

05

33

Terrein (grasland)

00

08

30

A 2674

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Gev. te Amsterdam, Amsterdam.

voorlopig

                   

5.83

Geheel

Terrein (grasland)

01

04

78

A 2677

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.85

Geheel

Wegen

00

00

31

A 2658

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

               

5.86

Geheel

Water

00

00

28

A 2670

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

               

5.87

Geheel

Wegen

00

51

56

A 2660

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

               

5.88

Geheel

Wegen

00

00

25

A 2662

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

voorlopig

               

5.89

Geheel

Water

00

00

27

A 2668

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.92

Geheel

Wegen

00

56

57

A 2664

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

               

5.93

Geheel

Water

00

00

32

A 2666

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

               

5.96

Geheel

Wegen

00

65

03

A 2672

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: gemeente Rotterdam, Rotterdam;

Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.97

Geheel

Terrein (grasland)

00

06

89

A 2680

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

5.145

00

44

63

Bedrijvigheid (industrie) wegen

04

30

50

B 6107

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

                   

5.148

03

80

95

Wegen

03

88

20

B 5448

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

                   

5.149

Geheel

Wegen

00

74

92

B 5447

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

                   

5.150

Geheel

Wegen

02

22

30

B 5436

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

                   

6.109

00

03

57

Wegen

00

45

85

A 2076

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gasunie Grid Services B.V., Groningen.

                   

6.111

00

06

38

Terrein (grasland)

01

25

70

A 2196

Eigendom belast met erfpacht:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Erfpacht:

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

’s-Graveland. Einddatum recht: 28-2-2044.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

                   

6.114

00

07

17

Terrein (grasland)

01

17

00

A 2198

Eigendom belast met erfpacht:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Erfpacht:

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

’s-Graveland. Einddatum recht: 28-2-2044.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

                   

6.115

Geheel

Wegen

00

96

85

A 2476

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

               

6.120

00

05

62

Wegen

00

91

45

A 2559

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.121

Geheel

Wegen

00

68

40

A 2479

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.125

Geheel

Wegen

00

28

90

B 6106

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

               

6.126

00

44

40

Bedrijvigheid (industrie) terrein (industrie)

00

86

20

A 2633

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

6.127

Geheel

Terrein (grasland)

00

58

00

A 1730

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.129

01

02

64

Bedrijvigheid (agrarisch) terrein (grasland)

01

21

45

A 2631

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

               

6.130

Geheel

Wegen

00

02

62

B 5632

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

               

6.133

00

00

22

Bouwwerken – waterwerken

00

00

85

B 6102

Eigendom belast met opstal:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Opstal:

De Staat (Rijksvastgoedbedrijf), ’s-Gravenhage.

                   

6.134

00

13

28

Terrein (akkerbouw)

00

43

55

A 2632

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

6.135

00

00

78

Wegen

01

25

45

B 6103

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.136

03

87

84

Wonen terrein (grasland)

03

94

05

A 2624

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

voorlopig

                   

6.145

00

03

38

Terrein (grasland)

00

05

15

A 2623

Eigendom belast met erfpacht:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Erfpacht:

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

’s-Graveland. Einddatum recht: 28-2-2044.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

voorlopig

                   

6.147

00

09

18

Terrein (grasland)

09

47

75

A 2622

Eigendom belast met erfpacht:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Erfpacht:

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

’s-Graveland. Einddatum recht: 28-2-2044.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

6.149

00

28

29

Terrein (grasland)

01

81

50

A 2625

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

6.150

00

02

64

Berging – stalling (garage – schuur) erf – tuin

01

21

60

A 2249

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

                   

6.154wt

00

00

84

Terrein (grasland)

00

20

26

A 2675

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Gev. te Amsterdam, Amsterdam.

6.156

00

00

46

voorlopig

                   

6.160

01

31

84

Terrein (grasland)

01

45

34

A 2676

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Gev. te Amsterdam, Amsterdam.

voorlopig

                   

6.161

00

08

40

Terrein (grasland)

01

82

30

A 2391

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.162

Geheel

Water

00

04

60

A 806

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

               

6.163

01

06

00

Terrein (grasland)

01

84

10

A 798

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.164

Geheel

Terrein (grasland)

00

70

62

A 2678

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

               

6.166

Geheel

Terrein (akkerbouw)

01

81

40

A 807

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Gev. te Amsterdam, Amsterdam.

               

6.170

00

01

19

Water

00

01

81

A 1597

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

                   

6.171

00

01

48

Water

00

02

12

A 2671

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

6.172

Geheel

Water

00

00

30

A 2659

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

               

6.173

00

37

92

Terrein (grasland)

01

53

70

A 819

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.175

Geheel

Terrein (akkerbouw)

01

49

00

A 817

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

               

6.176

Geheel

Terrein (grasland)

00

57

54

A 2661

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

               

6.179

00

00

28

Water

00

03

95

A 1748

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.180

00

01

59

Terrein (grasland)

00

05

40

A 2663

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

voorlopig

               

6.181

Geheel

Water

00

01

43

A 2669

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

6.182

00

26

12

Berging – stalling (garage – schuur) terrein (grasland)

01

55

40

A 821

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

               

6.184

Geheel

Terrein (grasland)

01

48

30

A 816

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

               

6.185

Geheel

Terrein (grasland)

00

64

63

A 2665

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

6.188

00

00

30

Water

00

04

60

A 1744

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.189

00

00

28

Water

00

02

35

A 1743

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

               

6.190

Geheel

Water

00

01

15

A 1746

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

               

6.191

Geheel

Water

00

01

63

A 2667

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

6.196

00

00

27

Terrein (grasland)

01

64

60

A 2369

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.197

00

42

16

Terrein (grasland)

01

64

90

A 2370

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

                   

6.200

00

03

49

Terrein (grasland)

00

80

58

A 2606

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel: Gasbedrijf Delfland, Delft (2x);

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

               

6.203

Geheel

Terrein (grasland)

00

00

21

A 2679

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

6.211

00

07

05

Wegen

00

82

51

A 2546

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Gasunie Grid Services B.V., Groningen.

                   

6.213

01

56

36

Wegen

01

62

65

A 2473

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Gasunie Grid Services B.V., Groningen.

                   

6.215

00

17

05

Wegen

00

96

85

A 2478

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.217

03

11

97

Bedrijvigheid (industrie) terrein (grasland)

06

93

65

A 2102

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

                   

6.219

00

36

89

Wonen terrein (grasland)

00

49

70

A 2247

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

6.222

02

67

72

Terrein (grasland)

02

74

87

A 2673

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam;

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

6.225

00

18

01

Terrein (grasland)

00

90

60

A 2077

Eigendom belast met erfpacht:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Erfpacht:

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

’s-Graveland. Einddatum recht: 28-2-2044.

                   

6.227wt

00

04

48

Terrein (grasland)

01

84

00

A 799

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Gev. te Amsterdam.

6.228

01

60

87

                   

34.3

Geheel

Terrein (overige agrarisch)

00

09

06

A 2695

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel,

Gravenhage.

voorlopig

                   

53.7

00

15

50

Terrein (grasland)

01

44

75

A 2078

Elk 1/2 eigendom:

Richard van Breugelen, Rotterdam;

Helena Adriana Maria de Wolf, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

                   

56.5

00

09

14

Wonen erf – tuin

00

40

20

A 2693

Nicolaas Petrus Jozef Olsthoorn, Rijswijk ZH.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Gev. te Amsterdam, Amsterdam.

voorlopig

                   

57.3

00

33

08

Terrein (grasland)

02

45

20

A 2200

Willem Jan Neeleman, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

                   

58.5

Geheel

Terrein (grasland)

00

20

70

A 2702

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

                   

59.7

00

22

01

Terrein (grasland)

01

18

65

A 2262

Maarten W van de Heijden, Brasschaat (België).

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Gasunie Grid Services B.V., Groningen.

                   

59.8

00

93

72

Terrein (grasland)

03

42

72

A 2246

Maarten W van de Heijden, Brasschaat (België).

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

                   

59.9

01

01

50

Bedrijvigheid (agrarisch) terrein (grasland)

02

95

95

A 2455

Maarten W van de Heijden, Brasschaat (België).

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

                   

62.37

Geheel

Terrein (grasland)

00

00

56

A 2710

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.

                   

62.39

Geheel

Terrein (grasland)

00

63

65

A 2712

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.

                   
 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schiebroek

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte

Als

Ter grootte van

Sectie en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

1.186

00

05

56

Wegen

00

11

75

A 150

Eigendom belast met opstal:

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Opstal:

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

         

voorlopig

 
                   

2.67

01

56

06

Terrein (grasland)

05

95

23

A 125

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Energie Delfland N.V., Delft.

                   

5.124

Geheel

Wegen

00

21

75

A 152

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

               

5.126

00

37

96

Wegen

00

50

75

A 153

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.129

Geheel

Wonen erf – tuin

07

68

65

B 330

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.131

00

66

80

Wegen

01

64

30

B 65

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

                   

5.132

00

57

35

Wonen erf – tuin

01

70

55

B 332

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.155

04

45

66

Wegen

09

44

65

E 335

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

voorlopig

                   

5.160

01

98

02

Wegen

01

98

05

A 154

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

         

voorlopig

   
                   

5.163

01

72

60

Terrein (grasland)

04

19

55

A 56

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

                   

11.46

00

11

52

Water

00

47

15

B 83

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

                   

11.49

00

10

19

Water

00

19

10

B 69

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

11.93

00

00

68

                   

11.52

Geheel

Terrein (grasland)

00

00

05

B 331

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

voorlopig

               

11.53

Geheel

Water

00

04

55

B 89

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

                   

11.94

00

03

26

Terrein (grasland)

00

05

15

B 333

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

voorlopig

                   

39.35

00

50

26

Terrein (akkerbouw)

04

73

35

A 109

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

39.37

02

02

45

Terrein (akkerbouw)

02

10

81

A 111

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

41.27

00

05

47

Openbaar vervoer

00

54

00

A 106

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:

Kabelexploitatiemaatschappij West-Holland B.V., Dordrecht.

41.28

00

00

64

                   

44.11

00

12

04

Openbaar vervoer

01

40

05

A 97

Railinfratrust B.V., Utrecht.

44.13wt

00

00

01

44.14wt

00

00

05

                   

69.44

00

09

08

Wegen

00

24

45

A 143

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

69.46wt

00

01

06

Recreatie – sport erf – tuin

02

65

30

A 156

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

69.50wt

00

00

33

voorlopig

69.87

00

35

73

                   

69.49wt

00

01

96

Bedrijvigheid (kas) erf – tuin

00

55

00

A 14

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

69.54

03

07

41

Terrein (grasland)

03

18

20

B 124

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

69.55

01

38

59

Wegen

33

48

55

B 292

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

69.60

00

08

44

Wegen

00

09

05

B 111

Eigendom belast met opstal:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Opstal:

Arie Steenwijk, Rotterdam.

                   

69.65

01

26

58

Terrein (grasland)

12

03

71

B 104

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

69.96

00

02

88

                   

69.73

01

07

89

Terrein (grasland)

01

34

25

B 279

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

69.77

01

79

30

Recreatie – sport erf – tuin

06

53

45

B 280

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

69.85

00

15

82

Wegen

04

57

68

E 341

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

69.90

01

49

98

Terrein (grasland)

01

54

13

B 113

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel:

Stedin Netten B.V., Rotterdam.

                   

69.92

03

84

99

Terrein (grasland)

04

93

10

B 112

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

69.94

01

19

63

Wegen

08

34

44

B 270

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

69.99

00

01

10

69.100

00

00

53

69.101

00

30

43

                   

69.95

02

73

56

Leidingen – buizen

03

75

90

B 116

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

69.102

02

37

51

Wegen

04

80

35

B 272

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

70.11wt

00

01

91

Wegen

00

42

85

A 144

Bakkhe Vastgoed B.V., Achterveld.

70.13wt

00

10

27

70.14

00

03

66

                   

71.5

00

22

40

Wonen erf – tuin

01

44

00

B 110

Arie Steenwijk, Rotterdam.

Opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel:

Stedin Netten B.V., Rotterdam.

                   
 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Berkel en Rodenrijs

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte

Als

Ter grootte van

Sectie en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

2.38

00

59

72

Terrein (grasland)

02

40

03

B 9387

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

2.39

00

86

82

Terrein (grasland)

04

06

25

B 9389

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

2.41

00

67

52

Terrein (grasland)

03

77

03

B 9391

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

2.43

00

30

53

Terrein (grasland)

00

70

15

B 9393

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

2.46

00

27

57

Terrein (grasland)

00

62

98

B 9395

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

2.48

00

27

28

Terrein (grasland)

00

59

88

B 9397

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

2.50

00

32

84

Terrein (grasland)

00

61

46

B 9399

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

2.51

00

60

29

Wegen

01

06

63

B 9403

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

2.53

Geheel

Terrein (grasland)

00

11

69

B 9401

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

2.65

00

63

61

Bedrijvigheid (industrie) terrein (grasland)

05

23

30

B 3570

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

2.73

03

70

63

Terrein nieuwbouw – bedrijvigheid

06

60

23

B 9405

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

2.74

00

03

94

Bedrijvigheid (agrarisch) terrein (grasland)

00

51

90

B 8400

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

                   

2.75

00

11

78

Bedrijvigheid (kas) bedrijvigheid (kas)

00

96

70

B 2602

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

2.76

00

02

72

Terrein nieuwbouw – bedrijvigheid

07

12

50

B 7284

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

2.78

03

14

00

                   

3.15

00

03

52

Wonen erf – tuin

00

12

72

B 10127

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft.

Ondergronds bouwwerk: Nv Nederlandse Aardolie Maatschappij (Kantoorhoudende Te Oldenzaal).

         

voorlopig

 
                   

5.98

Geheel

Wegen

00

01

47

B 9386

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.100

Geheel

Wegen

00

13

40

B 3573

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

                   

5.101

Geheel

Wegen

00

17

75

B 9388

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.102

Geheel

Wegen

00

21

57

B 9390

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.103

Geheel

Wegen

00

11

75

B 9392

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.104

Geheel

Wegen

00

11

52

B 9394

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.105

Geheel

Wegen

00

09

92

B 9396

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.106

Geheel

Wegen

00

03

24

B 9398

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.108

Geheel

Wegen

00

03

81

B 9400

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.109

Geheel

Wegen

00

08

97

B 9402

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.113

Geheel

Wegen

00

21

47

B 9404

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.117

06

41

08

Wegen

07

44

25

B 3571

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

                   

5.153

00

23

41

Wegen

00

58

30

B 8362

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Energie Delfland N.V., Delft.

                   

5.156

02

69

58

Wonen erf – tuin

03

76

69

B 10170

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland (3x);

Energie Delfland N.V., Delft.

                   

6.204

00

30

38

Terrein (grasland)

02

00

40

B 4471

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel:

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, zetel:

’s-Gravenhage.

                   

8.11

00

01

44

Water

00

03

25

B 7936

Gerardus van Leeuwen, Berkel en Rodenrijs.

                   
 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Bergschenhoek

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte

Als

Ter grootte van

Sectie en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

1.103

Geheel

Wonen erf – tuin

00

12

68

B 4004

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

               

1.107

Geheel

Wonen water

00

12

22

B 4003

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

               

1.109

Geheel

Berging – stalling (garage – schuur)

00

05

65

B 5585

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

               

1.161

Geheel

Wonen erf – tuin

00

11

19

B 5693

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

               

1.162

Geheel

Wonen erf – tuin

00

22

80

B 4404

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

               

1.163

Geheel

Erf – tuin

00

05

20

B 5694

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

               

1.165

00

00

64

Wonen

00

04

30

B 4012

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

               

2.68

Geheel

Bedrijvigheid (nutsvoorziening)

00

00

56

B 3076

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

5.133

Geheel

Terrein (grasland)

00

04

50

B 8054

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.134

01

56

10

Wonen erf – tuin

10

85

74

B 8396

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.135

03

74

77

Wonen erf – tuin

05

40

85

B 8275

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.136

Geheel

Wegen

00

09

20

B 8055

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

5.137

Geheel

Wegen

00

13

60

B 8058

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

               

5.139

00

08

93

Wegen

00

32

05

B 8059

Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

10.11

00

38

35

Terrein (akkerbouw)

05

71

40

B 3497

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

                   

10.12

00

73

91

Wegen

01

73

60

B 5885

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

                   

10.13

00

15

86

Terrein (grasland)

05

65

10

B 2631

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

                   

10.17

00

21

27

Wegen

01

64

95

B 4561

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

                   

11.54

00

08

90

Terrein (grasland)

00

31

75

B 8274

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

voorlopig

                   

11.58

00

00

90

Water

00

26

90

B 4563

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

11.61

00

08

97

                   

11.62

00

03

58

Wonen erf – tuin

00

28

80

B 8256

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Dunea N.V., Zoetermeer.

voorlopig

                   

11.65

Geheel

Wegen

00

06

20

B 8254

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

voorlopig

                   

11.66

00

04

30

Water

00

20

65

B 4570

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

                   

11.96

00

06

39

Water

00

51

35

B 4409

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

                   

11.102

00

04

75

Berging – stalling (garage – schuur) water

01

27

55

B 5811

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

                   

11.104

00

05

74

Wegen

01

04

40

B 4238

Eigendom belast met opstal:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

Opstal:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

                   

11.119

00

16

07

Water

03

14

70

B 4240

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

                   

12.5

00

16

65

Terrein (grasland)

00

57

10

B 4811

Arie Huurman (overleden), gehuwd geweest met Emma Berkel, Bergschenhoek.

                   

15.6

01

42

09

Terrein (akkerbouw)

06

98

94

B 3498

Elk 1/7 eigendom:

Wilhelmus Andreas Maria van der Burg, Zeewolde;

Andreas Maria Anthonius van der Burg, Berkel en Rodenrijs;

Franciscus Aloysius van der Burg, Berkel en Rodenrijs;

Adrianus Franciscus van der Burg, Oegstgeest;

Wilhelmina Maria Barbara van der Burg, gehuwd met Duijndam, Delfgauw;

Anthonius Wilhelmus Andreas van der Burg, Berkel en Rodenrijs;

Barbara Catharina Maria van der Burg, gehuwd met Ronald Johannes Maria Ammerlaan, Bleiswijk.

                   

23.2

Geheel

Wonen

00

01

55

B 4011

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

                   

25.29

00

22

67

Wonen met bedrijvigheid erf – tuin

00

52

00

B 7952

Eigendom belast met erfpacht:

Recreatieschap Rottemeren, Schiedam, zetel: ’s-Gravenhage.

Erfpacht:

Stichting Manege Hillegersberg, Bergschenhoek, zetel: Rotterdam. Einddatum: 31-12-2064.

                   

25.33

01

85

04

Terrein (grasland)

02

16

23

B 4396

Recreatieschap Rottemeren, Schiedam, zetel: ’s-Gravenhage.

                   

25.38

00

14

53

Bedrijvigheid (nutsvoorziening) water

00

15

00

B 4227

Recreatieschap Rottemeren, Schiedam, zetel: ’s-Gravenhage.

                   

25.44

06

54

54

Wonen erf – tuin

100

60

97

B 8325

Recreatieschap Rottemeren, Schiedam, zetel: ’s-Gravenhage.

voorlopig

                   

25.51

07

22

27

Onderwijs wegen

90

48

30

B 8381

Recreatieschap Rottemeren, Schiedam.

Opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel:

Dunea N.V., Zoetermeer.

                   

26.5

01

38

13

Terrein (grasland)

01

38

50

B 8053

Elk 1/4 eigendom:

Gijsbertus van der Kuil, gehuwd met Maartje Petronella van Nieuwkerk, Bergschenhoek;

Maartje Petronella van Nieuwkerk, gehuwd met Gijsbertus van der Kuil, Bergschenhoek;

Petronella Kraan, gehuwd met Eliza Wilhelm van Nieuwkerk, Bergschenhoek;

Eliza Wilhelm van Nieuwkerk, gehuwd met Petronella Kraan, Bergschenhoek.

Aantekening recht: verkregen ten behoeve van vennootschap onder firma Fa. Van Nieuwkerk/Kraan, Bergschenhoek.

voorlopig

                   

26.7

00

41

30

Wonen met bedrijvigheid erf – tuin

03

59

00

B 4568

Elk 1/4 eigendom:

Gijsbertus van der Kuil, gehuwd met Maartje Petronella van Nieuwkerk, Bergschenhoek;

Maartje Petronella van Nieuwkerk, gehuwd met Gijsbertus van der Kuil, Bergschenhoek;

Petronella Kraan, gehuwd met Eliza Wilhelm van Nieuwkerk, Bergschenhoek;

Eliza Wilhelm van Nieuwkerk, gehuwd met Petronella Kraan, Bergschenhoek.

Aantekening recht: verkregen ten behoeve van vennootschap onder firma Fa. Van Nieuwkerk/Kraan, Bergschenhoek.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland;

Dunea N.V., Zoetermeer.

Opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel:

Gemeente Lansingerland, Bergschenhoek, zetel: Lansingerland.

                   

28.17

00

07

25

Terrein (grasland)

06

00

15

B 8060

H.J. Van Ruiten Onroerend Goed B.V., Bergschenhoek.

voorlopig

                   

28.19

00

62

44

Bedrijvigheid (kas) bedrijvigheid (kas)

01

65

82

B 4803

H.J. Van Ruiten Onroerend Goed B.V., Bergschenhoek.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Dunea N.V., Zoetermeer.

                   

28.23

00

00

01

Terrein (grasland)

03

82

30

B 4628

H.J. Van Ruiten Onroerend Goed B.V., Bergschenhoek.

28.25

00

03

19

                   

28.28

00

78

18

Wonen erf – tuin

00

85

30

B 8253

H.J. Van Ruiten Onroerend Goed B.V., Bergschenhoek.

voorlopig

                   

28.30

01

94

84

Terrein (grasland)

02

81

30

B 8056

H.J. Van Ruiten Onroerend Goed B.V., Bergschenhoek.

voorlopig

                   

28.32

02

94

31

Wonen erf – tuin

04

12

72

B 8371

H.J. Van Ruiten Onroerend Goed B.V., Bergschenhoek.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Dunea N.V., Zoetermeer.

         

voorlopig

 
                   

28.34

00

01

27

Terrein (overige agrarisch)

00

04

08

B 8372

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht:

Dunea N.V., Zoetermeer.

       

voorlopig

 
                   

30.4

00

15

47

Terrein (grasland)

04

15

80

B 8057

Elk 1/2 eigendom:

Dirk Dijkshoorn, gehuwd met Trijntje Kramer, Berchem (België);

Cornelia den Uijl, Gouda.

30.6

00

17

45

voorlopig

                   
 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Hillegersberg

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte

Als

Ter grootte van

Sectie en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

1.200

18

67

63

Bedrijvigheid (nutsvoorziening) wegen

20

47

20

C 6487

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

                   

11.120

00

14

74

Water

01

51

65

B 9691

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

                   

11.122

00

05

27

Wegen

00

38

70

B 9688

Eigendom belast met opstal:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,

Rotterdam.

Opstal:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

11.124

00

79

91

Wonen terrein (grasland)

02

13

70

B 9692

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.

                   

32.6

00

00

05

Wonen erf – tuin

01

01

40

B 1629

Elk 1/2 eigendom:

Jacobus Benjamin Schot, gehuwd met Dolly Reijerse, Rotterdam;

Dolly Reijerse, gehuwd met Jacobus Benjamin Schot, Rotterdam.

                   

35.4

00

10

75

Bedrijvigheid (kas) erf – tuin

00

69

85

B 2524

Elk 1/2 eigendom:

Edwinus Franciscus Heppe, gehuwd met Adriana Johanna Houweling, Rotterdam;

Adriana Johanna Houweling, gehuwd met Edwinus Franciscus Heppe, Rotterdam.

                   

39.40

00

01

47

Water

00

24

25

D 1

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

39.42

00

86

67

Wonen wegen

18

48

60

B 9680

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

39.80

00

02

41

Wegen

00

86

19

D 1241

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

39.83

08

91

17

Wegen

25

74

10

B 9640

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

39.85

00

02

84

Wegen

01

43

00

I 709

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

39.89

Geheel

Bouwwerken – waterwerken

00

08

30

I 716

Eigendom belast met opstal:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Opstal:

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.

                   

39.90

00

27

36

Wegen

01

73

89

B 9646

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

39.91

01

36

74

Berging – stalling (garage – schuur) wegen

05

03

01

B 9648

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

voorlopig

                   

41.21

00

13

37

Terrein (natuur)

01

36

90

C 5852

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

42.14

00

59

92

Openbaar vervoer

00

85

13

C 7165

Rail Side B.V., Rotterdam.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:

Kabelexploitatiemaatschappij West-Holland B.V., Dordrecht.

                   

42.15

00

30

20

Water

01

03

35

C 7182

Rail Side B.V., Rotterdam.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:

Kabelexploitatiemaatschappij West-Holland B.V., Dordrecht.

                   

42.19

00

00

23

Openbaar vervoer

00

00

27

C 6496

Rail Side B.V., Rotterdam.

Opstalrecht nutsvoorzieningen:

Kabelexploitatiemaatschappij West-Holland B.V., Dordrecht.

                   

44.17

00

00

28

Openbaar vervoer

03

26

00

C 6498

Railinfratrust B.V., Utrecht.

44.21

00

18

02

44.24

00

10

60

                   
 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Kralingen

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte

Als

Ter grootte van

Sectie en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

47.40

00

03

77

Wegen

00

68

45

L 2053

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

                   

47.41

Geheel

Bouwwerken – waterwerken wegen

00

28

75

L 2054

Eigendom belast met opstal:

Gemeente Rotterdam, Rotterdam.

Opstal:

De Staat (Infrastructuur en Milieu), ’s-Gravenhage.