Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2018, 18727Onteigeningen

Besluit van 21 maart 2018, nr. 2018000515 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Westland krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van een rotonde in de kruising van de provinciale weg N211 Emmastraat/Poeldijkseweg met de Zwartendijk/Molenweg te Monster, met bijkomende werken).

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge artikel 72a, eerste lid, van de onteigeningswet kan onteigening van onroerende zaken plaatsvinden onder meer voor de aanleg en verbetering van wegen, bruggen, spoorwegwerken en kanalen, alsmede daarop rustende zakelijke rechten. Daaronder wordt op grond van artikel 72a, tweede lid sub a, mede begrepen onteigening voor de aanleg en verbetering van de in het eerste lid bedoelde werken en rechtstreeks daaruit voortvloeiende bijkomende voorzieningen ter uitvoering van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: verzoeker) hebben Ons bij brief van 7 november 2017, kenmerk PZH-2017-613658686 verzocht, om ten name van de provincie Zuid-Holland over te gaan tot het aanwijzen ter onteigening van de onroerende zaken in de gemeente Westland.

De onteigening wordt verzocht om de aanleg mogelijk te maken van een rotonde in de kruising van de provinciale weg N211 Emmastraat/Poeldijkseweg met de Zwartendijk/Molenweg te Monster, vanaf circa 130 meter westelijk van de kruising (N211/Emmastraat km. 10,810) tot 250 meter oostelijk van de kruising (N211/Poeldijkseweg km. 11,215) en vanaf 70 meter zuidelijk van de kruising (Zwartendijk) tot 100 meter noordelijk van de kruising (Molenweg), met bijkomende werken, in de gemeente Westland.

Planologische grondslag

De onroerende zaken waarop het verzoek betrekking heeft, liggen in de gemeente Westland. De grondslag voor de planologische uitvoerbaarheid van het werk waarin de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn gelegen wordt gevormd door het op 24 maart 2017 onherroepelijk geworden bestemmingsplan Rotonde Emmastraat – Zwartendijk vastgesteld van de gemeente Westland.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 63 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018 in de gemeente Westland en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Onze Minister) van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Groot Westland en in de Staatscourant van 6 december 2017, nr. 69793.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

De provinciale weg N211 verbindt het zuiden van Den Haag met de gemeente Westland. Een deel van het traject loopt van het zuiden van Den Haag via de kern van Poeldijk, passeert de kern van Monster aan de zuidzijde, loopt vanaf daar verder in de richting van ’s-Gravenzande en vervolgens naar Hoek van Holland. Ten zuidoosten van de kern Monster kruist de N211 de Zwartendijk en Molenweg. Via deze wegen is de kern Naaldwijk verbonden met de kern Monster en de kust. Het verkeer op de kruising van de N211 met de Zwartendijk en Molenweg te Monster wordt op dit moment geregeld door middel van een verkeersregelinstallatie. Zowel de vormgeving als verkeersafwikkeling van deze kruising voldoen niet meer aan de eisen die hieraan worden gesteld.

In de provinciale ontwerprichtlijnen voor de inrichting van provinciale weginfrastructuur is opgenomen dat op met verkeersregelinstallaties geregelde kruispunten alle richtingen afzonderlijk geregeld dienen te worden. Daar is in de huidige situatie geen sprake van. Op de hoofdrichting (N211) en op de zijwegen (Zwartendijk en Molenweg) is sprake van gecombineerde rijstroken voor rechtdoor gaand en voor (naar rechts of links) afslaand verkeer. Het combineren van verschillende richtingen op één rijstrook leidt tot inefficiëntie in de regeling.

Ter plaatse van de kruising is structureel meer aanbod van verkeer dan door de verkeersregelinstallatie in één regelcyclus kan worden verwerkt. Hierdoor ontstaan lange wachtrijen van auto’s voor de verkeerslichten in de ochtendspits, in de dalperiode en in de avondspits. Ook voor het langzaam verkeer ontstaan wachtrijen. De wachttijden voor dit verkeer zijn regelmatig hoger dan 60 seconden. Het functioneren van de verkeersregelinstallatie zal bij de te verwachten toenemende verkeersintensiteiten alleen maar verslechteren.

De oververzadiging van een kruising leidt tot wachtrijen die buiten de opstelvakken voor de kruising staan. Hierdoor is er sprake van stilstaand of langzaam rijdend verkeer op plekken waar dat volgens het wegbeeld niet verwacht zou worden. Ook de hoge wachttijden voor langzaam verkeer kunnen een negatief effect hebben op de verkeersveiligheid. De verkeersveiligheid zal zonder aanpassing van de kruising onder druk blijven staan of nog verder komen te staan omdat bij hoge(re) wachttijden de kans groter wordt dat (brom-)fietsers/voetgangers het rode licht gaan negeren, met bijbehorende negatieve effecten.

De provincie Zuid-Holland heeft in 2012/2013 grootschalig onderhoud uitgevoerd aan de N211 en deze weg ingericht volgens de Duurzaam Veilig-principes. Het in deze onteigening betrokken gedeelte van de N211 vanaf km. 10,810 tot aan km. 11,215 is buiten dit onderhoud gelaten en (nog) niet aangepast. Gezien de omvang en complexiteit van deze kruising is destijds besloten om de reconstructie van deze kruising als afzonderlijk project verder uit te werken.

De provincie Zuid-Holland wenst de knelpunten ter plaatse van de kruising van de N211 met de Zwartendijk/Molenweg op te lossen. Gekozen is voor de aanleg van een rotonde. Gezien de verkeersstromen op deze kruising is gekozen voor de aanleg van een meerstrooksrotonde. Om de impact die dit heeft op de omgeving te beperken is verder gekozen voor een maatwerkoplossing in de vorm van een gedeeltelijke turborotonde. Het ontwerp voldoet aan het principe van Duurzaam Veilig en kan het geprognotiseerde verkeer verwerken met een zo minimaal ruimtebeslag en binnen de geldende kaders voor verkeersveiligheid.

Om de werken en werkzaamheden tijdig te kunnen realiseren wenst de provincie Zuid-Holland de eigendom te verkrijgen, vrij van lasten en rechten, van de onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen.

De verzoeker heeft met de eigenaar overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland een verzoek ingediend tot aanwijzing ter onteigening van deze onroerende zaken, om de tijdige verwezenlijking van het plan van het werk zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de start van de werkzaamheden afhankelijk is van wanneer verzoeker de gronden tot haar beschikking heeft. Indien de benodigde gronden na het doorlopen van de administratieve onteigeningsprocedure half 2018 beschikbaar zijn, zal de provincie het werk naar verwachting in oktober 2018 gunnen, waarna direct met de aanleg van de rotonde wordt begonnen. Oplevering en openstelling van de rotonde zal dan begin februari 2019 kunnen plaatsvinden. Dient na de administratieve procedure ook de gerechtelijke procedure te worden doorlopen dan gaat de provincie uit van gunning van het werk in de tweede helft van januari 2019. In dat geval zal oplevering en openstelling van de rotonde in de loop van mei 2019 kunnen plaatsvinden. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de bedoelde termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het overgelegde plan van het werk niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer noodzakelijk worden geacht dat de provincie Zuid-Holland de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van gedeputeerde staten van Zuid-Holland tot het nemen van een besluit krachtens artikel 72a van de onteigeningswet toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 6 februari 2018, nr. RWS-2018/2789, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het verzoek van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij brief van 7 november 2017, kenmerk PZH-2017-613658686;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 7 maart 2018, no.W17.18.0025/IV;

gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 16 maart 2018, nr. RWS-2018/8732, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de aanleg van een rotonde in de kruising van de provinciale weg N211 Emmastraat/Poeldijkseweg met de Zwartendijk/Molenweg te Monster, vanaf circa 130 meter westelijk van de kruising (N211/Emmastraat km. 10,810) tot 250 meter oostelijk van de kruising (N211/Poeldijkseweg km. 11,215) en vanaf 70 meter zuidelijk van de kruising (Zwartendijk) tot 100 meter noordelijk van de kruising (Molenweg), een en ander met bijkomende werken, in de gemeente Westland, ten name van de provincie Zuid-Holland ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken in de gemeente Westland aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 63 van de onteigeningswet in de gemeente Westland en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die is vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Wassenaar, 21 maart 2018

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: ROTONDE EMMASTRAAT/POELDIJKSEWEG

VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE ZUID-HOLLAND

 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Monster

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte

Als

Ter grootte

van

Sectie

en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

1-1

00

01

20

Bedrijvigheid (kas) erf – tuin

01

00

29

H 3984

Jacobus Jozefus Franke, gehuwd met Elizabeth Geertruida Maria van der Knaap, Monster.

1-2

00

05

80

       
                   

2

00

02

95

Wonen

00

04

22

H 2471

Jacobus Jozefus Franke, gehuwd met Elizabeth Geertruida Maria van der Knaap, Monster.