Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 18592

Gepubliceerd op 5 april 2018 09:00Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet

Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van artikel 130, lid 4 Wet RO

Van: College van procureurs-generaal

Aan: hoofden van de OM-onderdelen

Registratienummer: 2018R005

Datum inwerkingtreding: 01-05-2018

Publicatie in Stct.: PM

Vervallen: Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet (2016R004)

Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet (2018A001), Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen (2015A001)

Wetsbepalingen: artikelen 3.9, 3,13 eerste lid, 10.1, 10.8, 10.9, 10.12 en 10.15, eerste lid, Telecommunicatiewet; artikel 1 Wet op de economische delicten;

artikelen 161sexies, 350c, 350d Wetboek van Strafrecht

Bijlage(n): –

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op de strafrechtelijke handhaving van de meest voorkomende delicten begaan door het overtreden van de Telecommunicatiewet (Tw) (misdrijven en/of overtredingen).

Voor zover het basisdelict een misdrijf (doleus) en een overtredingsvariant (culpoos) kent, is bij het betreffende basisdelict een uitgangspunt opgenomen dat betrekking heeft op de misdrijfvariant. In geval sprake is van een overtreding kan hiervan naar beneden worden afgeweken. Indien het basisdelict alleen ziet op een overtreding speelt dit punt uiteraard geen rol.

Basiscasus/delict (1) (etherpiraten)

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radioapparaat, bestemd om omroepfrequenties tussen de 87,5 MHz en de 108,0 MHz, tussen 2,0 Mhz en de 30 MHz, tussen 551 kHz en de 1602 kHz, tussen de 174 MHz en de 230 MHz en tussen de 1452 MHz en de 1479.5 MHz in gebruik voor radio-omroep te gebruiken, zonder vergunning ex art. 3.13, eerste lid, Tw, alleen gepleegd. (strafbaarstelling: art. 10.15, eerste lid Tw jo. art. 1 sub 1° Wet op de economische delicten (WED).

Onderscheid wordt gemaakt tussen de lichte en de zware variant. De lichte variant betreft overtredingen die veelal op individueel niveau vanuit particuliere woningen plaatsvinden. Bij de zware variant is sprake van uitzending in groepsverband en/of van een groot bereik en/of van belemmering van opsporingshandelingen.1

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Lichte variant

TS 100 uur

5j

2j

TS 150 uur

Idem of GS 10 wkn

Eis TS 200 uur of

GS 14 wkn ov

Zware variant

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

Eis TS 240 uur of

GS 4 mnd ov

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van beslag t.b.v. verbeurdverklaring.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Basiscasus/delict (2) (illegaal gebruik van niet-omroepfrequenties)

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radioapparaat, bestemd om andere frequentieruimte dan omroepfrequenties onder (1) genoemd te gebruiken, zonder vergunning of registratie ex art. 3.13, eerste lid, jo. 3.9 Tw, alleen gepleegd.

(strafbaarstelling: art. 10.15, eerste en tweede lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED).

Het betreft apparaten voor maritieme communicatie zoals marifoons of portofoons en apparaten voor radiozendamateurs, zonder dat de houder in het bezit is van een vergunning voor gebruik van frequentieruimte ex art. 3.13, eerste lid Tw, of een registratie ex. art. 3.9 Tw. danwel waarbij er wel een vergunning of registratie is verleend maar de gebruiker de apparaten (moedwillig) onjuist gebruikt en dit tot gevaarlijke situaties leidt.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

 

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van beslag t.b.v. verbeurdverklaring.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Basiscasus/delict (3) (jammers)

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van radioapparaten waarvoor naar hun aard geen vergunning kan worden verleend, alleen gepleegd.

(strafbaarstelling: art. 10.15, eerste lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED, art. 161sexies, 350c Sr (opzettelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of storen van de werking van telecommunicatienetwerken), 350d sub a Sr (verspreiden of voorhanden hebben jammer) of art. 184 Sr (opzettelijk beletten, belemmeren of verijdelen van opsporingshandelingen). Voor art. 184 Sr bestaat een aparte richtlijn.

Jammers zijn blokkeerzenders die GSM, UMTS, C2000 of GPS signalen opzettelijk storen. Het is niet mogelijk een vergunning voor gebruik van frequentieruimte ex art. 3.13, eerste lid, Tw te verkrijgen voor dergelijke apparaten.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Natuurlijke persoon

TS 120 uur

5j

2j

TS 180 uur

Idem of GS 3 mnd

Eis TS 240 uur of

GS 4 mnd ov

Bedrijf

GB € 2.000

5j

2j

GB € 3.000

GBB € 3.000

GBB € 4.000

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van het beslag t.b.v. onttrekking aan het verkeer.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Apparaat in werking, dus in gebruik als bedoeld in art. 350c Sr (met storing als gevolg).

Feit valt onder art. 161 sexies.

Gebruik van (een) jammer(s) om het plegen van een misdrijf te vergemakkelijken of om de opsporing van een misdrijf te verhinderen of te belemmeren dient strafverzwarend te worden meegenomen bij het gronddelict.

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Basiscasus/delict (4) (fabrikanten en importeurs)

Het in de handel brengen van uitrusting en radioapparaten die niet voldoen aan de eisen ex artt. 10.1 of 10.9 Tw, alleen gepleegd. (strafbaarstelling: art. 10.1, eerste lid, Tw jo. art. 1, sub 1° WED)

Dit verbod is gericht tot fabrikanten, importeurs en distributeurs. Zij dienen zich ervan te vergewissen dat de apparaten voldoen aan de voorschriften.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Particuliere ondernemers

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bedrijven tot 10 werknemers

GBB € 1.200

5j

2j

GBB € 1.800

GBB € 1.800

Eis GB 2.400

Bedrijven van 10 t/m 49 werknemers

Eis GBB € 2.300

5j 2j

Eis GBB € 3.400

Eis GBB € 3.400

Eis GBB € 4.700

Bedrijven van 50 of meer werknemers

Eis GB vanaf

€ 3.600

5j

2j

Eis GB vanafB € 5.400

Eis GB vanafB € 5.400

Eis GB vanafB € 7.000

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van het beslag t.b.v. onttrekking aan het verkeer.

Ontnemingsvordering/schikking ingeval van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Basiscasus/delict (5) (buiten de vrijstelling vallende radioapparaten)

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radioapparaat dat op een verkeerde frequentie werkt en/of een onjuist vermogen heeft, en/of anderszins niet voldoet aan de eisen uit de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldplicht 2015, alleen gepleegd. (strafbaarstelling: art. 10.9, eerste lid, Tw jo. art. 1, sub 1° WED).

Anders dan de apparaten genoemd onder Basiscasus/delict 2, betreft het hier alle overige radioapparaten waarvoor noch een vergunning noch een registratie is vereist, zoals mobiele telefoons, modems, draadloze microfoons, babyfoons, apparaten met modelbesturing, 27 MHz-apparatuur, afstandsbedieningen, etc.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

 

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bijzonderheden:

Afstand laten doen van het beslag t.b.v. verbeurdverklaring, indien de overtreding aan het verkeerde gebruik van het radioapparaat valt te wijten en onttrekking aan het verkeer indien het apparaat niet voldoet aan de eisen en bijvoorbeeld teveel vermogen uitzendt of op een verkeerde frequentie werkt. In het laatste geval is het ongewenst dat dergelijke apparaten terug kunnen keren op de markt.

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

*N.B. let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Wetboek van Strafrecht)

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = Gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.


X Noot
1

Groot bereik: een verzorgingsgebied van minstens 15 km vanaf de zender en/of minstens 50.000 potentiële luisteraars; belemmering: bijvoorbeeld het verplaatsen, verstoppen, barricaderen enz. van de zendapparatuur en het hinderen, bedreigen enz. van ambtenaren belast met de opsporing.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl