Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2018, 1845VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Ruiterplaatweg Kamperland

Logo Waterschap Scheldestromen

 

Betreft: instellen zone 60 km/uur op de Ruiterplaatweg tussen Kamperland en de N255, gemeente Noord-Beveland

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepa-lingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

 

overwegende:

 • dat de Ruiterplaatweg, tussen de kern Kamperland en de N255 gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • dat er circa 4.800 motorvoertuigen per etmaal over de Ruiterplaatweg rijden;

 • dat er voor fietsers en bromfietsers is voorzien in een vrijliggend in twee richtingen te berijden verplicht (brom-)fietspad;

 • dat het door de aanwezigheid van de vele erfaansluitingen gewenst is de snelheidslimiet op het genoemd gedeelte van de Ruiterplaatweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • dat fietsers en bromfietsers hierdoor deze wegen makkelijker en veiliger kunnen oversteken;

 • dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds aangebracht is;

 • dat ter hoogte van de aansluiting met de N255 er middels zone-borden een duidelijke begin en einde van de zone 60 km per uur vormgegeven is;

 • dat voor het instellen van de zone 60 km per uur op deze wegen en / of wegvakken een verkeersbesluit genomen moet worden;

 • dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

   • dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief ad-vies d.d. 23-11-2017);

   • dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Noord-Beveland en dat de beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de gemeente d.d. 22-11-2017 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben.

besluit:

 

Tot het instellen van:

 

 • een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Ruiterplaatweg, tussen de grens met de bebouwde kom van de kern Kamperland en de N255. Dit door het handhaven van de borden A01-60 zb en ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, ter hoogte van de grens met de bebouwde kom van Kamperland en de toe- en afritten naar de N255.

 

E.e.a. conform bijgevoegde tekening 2017042811 (d.d. 21-11-2017).

 

Middelburg, 20 december 2017.

 

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

 

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

 

 

Mededelingen

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Schelde-stromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • d.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • d.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.