Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderStaatscourant 2018, 18183Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED, KLEIWEG 35 EN 35A EN C TE MARKNESSE’ ter inzage’

Logo Noordoostpolder

 

Het bestemmingsplan regelt Het bestemmingsplan regelt vergroting van het agrarisch erf en het woonerf, waardoor op de vergrote erven bouw- en gebruiksmogelijkheden voor achtereenvolgens agrarische- en woondoeleinden ontstaan.

Het plan is in te zien van 30 maart 2018 tot en met 10 mei 2018 .

Dit kan op:

● www.noordoostpolder.nl/ter-inzage;

● www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0171.BP00604-ON01;

● de bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres:

http://noordoostpolder.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0171.BP00604-ON01

Een papieren versie ligt bij het loket Woonomgeving in het gemeentehuis (Harmen Visserplein 1, Emmeloord).

Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter inzage op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

U kunt uw zienswijze (reactie) indienen tot en met 10 mei 2018.

Uw zienswijze stuurt u naar:

Gemeenteraad van Noordoostpolder.

Postbus 155

8300 AD Emmeloord

Vermeld bij uw zienswijze:

  • -

    het Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Kleiweg 35 en 35a en c te Marknesse';

  • -

    waarom u reageert;

  • -

    uw naam, adres en handtekening.

Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Maak dan een afspraak.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met John van Keeken van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 0527 63 33 61 of per e-mail (j.vankeeken@noordoostpolder.nl).