Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2018, 18077Ruimtelijke plannenRectificatie op publicatie van 21 maart 2018, Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarden Wet geluidhinder, t.b.v. bouwen van 12 woningen, Gretha Hofstralaan (kavels 271 t/m 282, huisnummers 95 t/m 106), Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Rectificatie op publicatie van 21 maart 2018

 

In de kennisgeving was in de tekst over het ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden ten onrechte gemeld dat het over 10 woningen ging. Hieronder volgt de juiste alinea. Voor het overige blijft deze kennisgeving ongewijzigd.

 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarden Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen zijn voornemens om hogere waarden ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 e.v. van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van bovengenoemde omgevingsvergunning. De vaststelling van hogere waarden is nodig voor 12 woningen, te weten kavels 272, 275 en 278 t/m 282 (49 dB),273, 274 en 276 (50 dB), 277 (51 dB) en 271 (53 dB).

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

Vlaardingen, 28 maart 2018

 

 

 

Oorspronkelijke publicatie van 21 maart 2018

 

Hernieuwde publicatie (vanwege het niet vermelden van het ontwerp hogere waardenbesluit in de vorige kennisgeving).

 

Gemeente Vlaardingen

 

Ontwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken en bouwen

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen zijn voornemens om omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a onder c van de Wabo, en voor het bouwen van twaalf woningen aan de Gretha Hofstralaan (kavels 271 t/m 282, huisnummers 95 t/m 106), als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo, te verlenen.

 

De afwijking van het bestemmingsplan Park Hoog Lede betreft een wijziging van het type woningen (van twee-onder-één-kap naar twee aaneengesloten bouwblokken) en een wijziging van het maximaal aantal toegelaten woningen (van 10 naar 12 woningen). Daarnaast wordt er gedeeltelijk buiten het bouwvlak gebouwd.

 

Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarden Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen zijn voornemens om hogere waarden ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 e.v. van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van bovengenoemde omgevingsvergunning. De vaststelling van hogere waarden is nodig voor 10 woningen, te weten kavels 272, 275 en 278 t/m 282 (49 dB),273, 274 en 276 (50 dB), 277 (51 dB) en 271 (53 dB).

 

Ter inzage

 

De ontwerpomgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere waarden en de daarop betrekking hebbende relevante stukken zullen ingevolge artikel 3:11 van de Awb met ingang van 22 maart 2018 voor de duur van zes weken ter inzage worden gelegd op de volgende locatie: Stadskantoor, Westnieuwland 6 (openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur). U wordt verzocht voor het inzien van de stukken een afspraak te maken via 010 248 4000 of  via https://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Contactgegevens/Afspraak_maken .

 

Zowel de ontwerpomgevingsvergunning als het ontwerpbesluit hogere waarden, met bijbehorende relevante stukken, zijn gedurende de terinzagelegging tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0622.0205pbPahl12w2017-0020, alsook via de gemeentelijke website, waar u wordt verwezen naar https://www.officielebekendmakingen.nl

 

Gedurende de terinzagelegging kan iedereen zijn zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden kunnen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. In beginsel zijn omwonenden geen belanghebbenden, ook niet als zij wél belanghebbend zijn bij de ontwerpomgevingsvergunning waarop de hogere waarden betrekking hebben.

 

Zienswijzen worden bij voorkeur schriftelijk ontvangen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeldt u daarbij duidelijk dat het gaat om een zienswijze.

 

Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor verzoeken wij u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, een afspraak te maken via het secretariaat van team Economie, Ruimte, Wonen en Milieu, telefoonnummer 010-2484000.

 

Alle zienswijzen die zijn ingediend tijdens de eerdere terinzagelegging (van 17 november 2017 tot en met 28 december 2017) zullen worden meegenomen bij de uiteindelijke beslissing. Het is derhalve niet nodig deze zienswijzen opnieuw in te dienen.

 

Crisis en herstelwet

 

Op de definitieve besluiten zal afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing zijn. Dit houdt onder meer in dat bij eventuele beroepsprocedures bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zullen zijn.

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

Vlaardingen, 21 maart 2018