Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2018, 17556Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 maart 2018, nr. MINBUZA-2018.436347, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, nr. Minbuza-2016.7794, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen; Stcrt 2016, 48327) wordt als volgt gewijzigd:

Na paragraaf 7 wordt een nieuwe paragraaf 7a ingevoegd, luidende overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de plaatsvervangend Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen G.M. Landheer

BIJLAGE

7a. Brexit-vouchers

Doel

Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemingen die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Het kabinet acht het derhalve van groot belang dat Nederlandse ondernemers tijdig de juiste voorbereidingen treffen. Om te zorgen dat ondernemers over de meeste recente informatie beschikken, bijvoorbeeld over de stand van zaken van de onderhandelingen, informeert de overheid bedrijven via verschillende kanalen. Daarnaast wil het kabinet MKB-ondernemers stimuleren om alternatieve markten te identificeren en de gevolgen voor hun onderneming in kaart te brengen. Hiertoe stelt de minister Brexit-vouchers ter beschikking.

Doelgroep

De minister kan op aanvraag een voucher verstrekken aan een Nederlandse MKB-onderneming, niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten, nu de Brexit-vouchers toezien op de Europese interne markt. De MKB onderneming moet bestaande economische belangen in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) hebben en advies nodig hebben van een externe deskundige die kan zorgen voor een gedegen voorbereiding op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Subsidiabele activiteiten

Het advies van een erkend deskundige biedt concrete aanbevelingen en acties om de gevolgen van uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor de betreffende onderneming te beperken. Het advies omvat onder andere:

  • onderzoek naar en beoordeling van alternatieve markten voor de export en/of import van goederen en diensten of

  • het identificeren van gevolgen voor de onderneming met betrekking tot de export en import van goederen en diensten, ondermeer op het terrein van transport en logistiek of andere bedrijfsprocessen.

De minister verstrekt slechts één voucher per MKB-onderneming. De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of

periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher, noch behoren zij tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De externe deskundige moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;

  • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren danwel begeleiden van MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;

  • is werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal vijf werknemers welke als een van de kerntaken heeft het adviseren van exporterende of importerende MKB-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend.

Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/brexitvoucher beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen.

Bij de aanvraag dient de aanvrager een cv van de externe deskundige bij te voegen. En een offerte van niet ouder dan een maand waarin is opgenomen voor welke activiteiten de voucher wordt ingezet.

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

Voorwaarden

Een Brexit-voucher heeft een geldigheidsduur van zes maanden. Binnen dit tijdvak dienen de activiteiten waarvoor het is verstrekt plaats te vinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig met ten hoogste zes maanden verlengd worden.

Een voucher is niet overdraagbaar. Tot drie maanden na afronding van de activiteiten waarop de voucher betrekking heeft kan de voucher op grond van een daartoe strekkend verzoek van de externe deskundige verzilverd worden bij RVO.nl.