Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2018, 17473VerkeersbesluitenAfsluiten fiets/bromfietspaden Beneluxbaan tussen Uilenstede en Oranjebaan

Logo Amstelveen

Realisatie en Beheer, verkeer en vervoer, 2018

Zaaknummer Z-2018/ 015186 Documentnummer: D-2018/082112

Burgemeester en wethouders van Amstelveen besluiten om de fiets/bromfietspaden langs het gedeelte van de Beneluxbaan tussen Uilenstede en de Oranjebaan op te heffen. De opheffing is nodig om de werkzaamheden voor de aanpassing van de Amstelveenlijn uit te kunnen voeren. Deze werkzaamheden duren naar de huidige inzichten ongeveer twee jaar. De opheffing gebeurt door plaatsing en verwijdering van borden C4, C15, C16 en G12A van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en wordt ondersteund met fysieke afsluitingen. De borden zijn aangegeven op tekening R&B-V-2018-3.

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

 • -

  de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Motivering

Het besluit strekt conform art. 2 WVW 1994 tot:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a);

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b).

In de komende twee jaar vinden er op het genoemde traject van de Beneluxbaan werkzaamheden plaats voor de ombouw van de Amstelveenlijn in de middenberm van de Beneluxbaan. Daarbij worden verschillende haltes en kruisingen op het genoemde traject aangepast. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zullen de fiets/bromfietsenpaden langs het bovengenoemde gedeelte van de Beneluxbaan tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar zijn voor het openbaar verkeer. Fietsers en bromfietsers kunnen gebruik maken van parallelle omleidingsroutes die duidelijk met borden worden aangegeven. Aan de westkant is dat de route via Hoeksewaard, de Henegouwselaan, Laan Rozenburg, de Van Heuven Goedhartlaan en de mr. G. Groen van Prinstererlaan. Aan de oostkant van de Beneluxbaan gebruiken fietsers en bromfietsers de afrit naar de Oranjebaan, het fiets/bromfietspad aan de zuidkant van de Oranjebaan, de doorsteek naar de Max Havelaarlaan om via de Max Havelaarlaan langs Onderuit naar het Westelijk Halfrond en via de Eleanor Rooseveltlaan en de Prof. J.H. Bavincklaan naar Uilenstede te rijden. Fietsers en bromfietsers kunnen daar via het fiets/bromfietspad aan de oostkant van de Beneluxbaan hun weg richting van Amsterdam vervolgen.

De afsluitingen en de omleidingsroute zullen tijdens de gehele duur van de werkzaamheden gelden. Dit komt de duidelijkheid voor de fietsers en bromfietsers ten goede en laat de vaste gebruiker van de route wennen aan de omleidingsroute. De fiets/bromfietspaden langs het genoemde gedeelte van de Beneluxbaan worden als onderdeel van het werk nieuw ingericht en zijn na oplevering weer voor de genoemde weggebruikers toegankelijk.

In verband met de afsluitingen wordt het tijdelijk toegestaan dat de noordelijke afrit in het fiets/bromfietspad aan de westkant van de Beneluxbaan naar de Hoeksewaard in twee richtingen wordt bereden. Hierdoor kan het pad ook tijdens de werkzaamheden richting Amsterdam als tweerichtingenfiets/bromfietspad worden behouden.

Over het besluit heeft overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg plaatsgevonden met de gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering namens de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland.

Participatie

De maatregelen zijn besproken met de fietsersbond en de opdrachtgever en de uitvoerder van de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn.

Bevoegd gezag

Verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (art. 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders is van toepassing.

De genoemde paden liggen binnen de bebouwde kom van Amstelveen en zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Amstelveen.

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk meldt u uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Amstelveen, t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dit kan via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De mogelijkheid bestaat om – zodra het bezwaarschrift is ingediend – tevens een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Er moet sprake zijn van een spoedeisend belang. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Ondertekening

Amstelveen, 21 maart 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

mr. ir. S.J. van Viegen

teamleider verkeer en vervoer