Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Wijnaerden en verleende vergunningen (gecoördineerde procedure)

Logo Leudal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken bekend, dat op grond van artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) , de volgende besluiten met ingang van 26 maart 2018  gelijktijdig ter inzage worden gelegd:

 • 1.

  Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Gebiedsontwikkeling Wijnaerden” in Neer en Buggenum;

 • 2.

  De door het college van burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting (winning en exploitatie van zand, grind en klei herinrichtingswerkzaamheden;

 • 3.

  De door de provincie verleende vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet;

 • 4.

  De door Rijkswaterstaat verleende vergunning in het kader van de Waterwet;

 • 5.

  De door de provincie verleende vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Planbeschrijving

Met dit nieuwe plan is sprake van een totale integrale gebiedstransformatie

Neer-Buggenum, gelegen in de gemeente Leudal. Naast rivierverruiming in het kader van de hoogwaterbescherming, komt er ruimte vrij voor andere ontwikkelingen, waaronder natuurontwikkelingen en recreatieontwikkelingen. De bestaande intensieve veehouderij wordt hiervoor gesaneerd.

Coördinatieregeling

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om vergunningen voor de realisatie van het genoemde project gelijk op te laten lopen met de procedure voor de partiële herziening van het geldende bestemmingsplan. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures

Inzagetermijn

De hierboven verleende vergunningen liggen ter inzage van 26 maart 2018 tot en met 6 mei 2018.

Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan inclusief de verleende vergunningen digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze site kunt u het bestemmingsplan inzien door te zoeken op identificatienummer of via de link NL.IMRO.1640.BP17NeWijnaerden-VG01.

Gedurende de inzagetermijn liggen de vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet en de Wet natuurbescherming en de bijbehorende stukken tevens ter inzage in het gouvernement te Maastricht. De vergunningen en de kennisgeving kunnen in genoemde periode ook worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg (www.limburg.nl)

Verder ligt de vergunning in het kader van de Waterwet en de bijbehorende stukken ook ter inzage bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Céramique 125 te Maastricht, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur; Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening telefonisch bereikbaar via 06 – 20 88 78 56 of 06 – 22 55 50 31. De vergunning kan daarnaast ook worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl 

Instellen beroep

Volgens artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de beroepstermijn, tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De gecoördineerde besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven