Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2018, 17312Besluiten van algemene strekking

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Erfbelasting. Tijdelijke maatregel belastingrente

19 maart 2018

nr. 2018-25029

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit regelt dat de Belastingdienst vanwege een automatiseringsprobleem tijdelijk geen belastingrente in rekening brengt bij belastingaanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017.

1. Inleiding

De Belastingdienst gaat over naar een nieuw systeem van kantoorautomatisering voor de erfbelastingprocessen. De oplevering van het nieuwe systeem is ernstig vertraagd en nog niet volledig operationeel terwijl het oude systeem alleen inzetbaar is voor overlijdens tot 1 januari 2017. De Belastingdienst heeft daarom meer tijd nodig voor de verwerking van aangiften erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017. Om te voorkomen dat erfgenamen hierdoor meer belastingrente moeten betalen heb ik toegezegd dat de Belastingdienst zo lang als nodig is geen belastingrente in rekening brengt bij belastingaanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 (zie de 20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst; Kamerstukken II 2017/18, 31 066, nr. 389). In dit beleidsbesluit is deze goedkeuring vastgelegd.

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

AWR:

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Belastingrente:

Belastingrente als bedoeld in artikel 30g van de AWR

2. Goedkeuring

Voor zover nodig keur ik met toepassing van artikel 63 van de AWR (hardheidsclausule) het volgende goed.

Goedkeuring

Ik keur goed dat de Belastingdienst bij belastingaanslagen erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 geen belastingrente in rekening brengt.

Toelichting

De goedkeuring geldt ook als de belastingaanslagen reeds zijn vastgesteld. De Belastingdienst zal de in rekening gebrachte belastingrente uit eigen beweging teruggeven. De erfgenamen hoeven dus niet om teruggaaf te verzoeken.

Zodra de goedkeuring niet meer nodig is, zal ik deze met ingang van een nader te bepalen tijdstip beëindigen.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 19 maart 2018

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck lid van het managementteam Belastingdienst