Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderStaatscourant 2018, 17041Ruimtelijke plannenKENNISGEVING ONTWERPVERGUNNING OMGEVINGSVERGUNNING

Logo Noordoostpolder

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

 

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend, dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen:

Vergunning: HZ_WABO 2018-0102

Voor: het bouwen van een nieuwe bewaarplaats op grond van de Wabo voor de activiteiten bouwen, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening, kap en aanleggen

Locatie: Kuinderweg 12 te Emmeloord

De aanvraag in strijd is met de geldende Beheersverordening “Landelijk gebied”. Het college is voornemens middels een afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder de 3e categorie Wabo mee te werken aan de aanvraag omdat deze is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

De kennisgeving is raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn= NL.IMRO.0171.PB00067-0001

Het ontwerpbesluit is raadpleegbaar op www.noordoostpolder.nl via “plannen ter inzage”.

Zienswijzen

Voordat overgegaan wordt op een definitieve beslissing kan een ieder met ingang van 23 maart 2018 voor een periode van zes weken kennis nemen van het ontwerpbesluit. Deze ligt ter inzage op het gemeentehuis te Emmeloord bij het loket Woonomgeving. Tijdens deze termijn kan een ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan binnen de bovengenoemde periode een afspraak gemaakt worden met de heer E. Ruis van het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoon 0527 63 34 05.