Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/35565, tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 in verband met de indexering en een aantal inhoudelijke wijzigingen

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1.7, tweede lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.4, vijfde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8, derde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 en artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling tarieven luchtvaart 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De definities van ‘AeMC’ en ‘AME’ vervallen.

2. In de alfabetische rangschikking worden twee definities ingevoegd, luidende:

AeMC:

luchtvaartgeneeskundig centrum als bedoeld in bijlage VII bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage III bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical centre);

AME:

luchtvaart medische keuringsarts als bedoeld in bijlage IV bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage IV bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical examiner);

B

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. In geval van een verklaring, dan wel wijziging van de verklaring, wordt het tarief binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Het betalingsverzoek wordt gedaan zodra de verklaring, dan wel wijziging op verklaring, is ontvangen.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 230’ vervangen door: € 229.

2. De in het tweede lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Examen ATPL

150,95

Examen CPL

150,95

Examen IR (A/H)

150,95

Examen EIR

101,70

Examen PPL (A/H)

101,70

Examen LAPL

101,70

Examen OPPL

101,70

Examen RT

101,70

Examen Military Bridge

202,60

3. Een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende:

3. Voor het afleggen van een schriftelijk theorie-examen CPL (FB), LAPL (B) en BPL is een tarief van € 70 verschuldigd.

D

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 300’ vervangen door: € 312.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 237’ vervangen door: € 247.

3. In het derde lid wordt ‘€ 73’ vervangen door: € 76.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 515’ vervangen door: € 525.

2. In het tweede en het derde lid wordt ’€ 495’ telkens vervangen door: € 505.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 133’ vervangen door: € 136.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 53’ vervangen door: € 54.

6. In het zevende en achtste lid wordt ‘€ 61’ telkens vervangen door: € 62.

7. In het negende lid wordt ‘€ 12’ vervangen door: € 13.

8. In het tiende lid wordt ‘€ 59’ vervangen door: € 61.

9. In het elfde lid wordt ‘€ 117’ vervangen door: € 122.

10. In het twaalfde lid wordt ‘€ 88’ vervangen door: € 92.

F

In artikel 6a wordt ‘€ 59’ vervangen door: € 61.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

De behandeling van een aanvraag voor een medisch certificaat als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 dan wel verordening (EU) nr. 2015/340, inhoudende het door de minister afgeven of weigeren van een medisch certificaat.

2. De in artikel 7 opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaring of medisch certificaat

€ 87

Afgifte duplicaat medische verklaring of medisch certificaat

€ 35

Afgifte duplicaat medisch dossier, in relatie tot de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 0,26

per pagina

Doorsturen medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit

€ 54

H

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. De in het eerste lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 1

Omschrijving

Initiële afgifte

Verlenging

Wijziging

Hernieuwde afgifte

Certificatie AeMC

€ 3.056

   

€ 289

Extra vestigingsplaats AeMC

€ 965

   

€ 289

Extra vestigingsplaats zelfstandig AME

€ 965

€ 289

€ 289

€ 289

Certificatie AME

€ 295

€ 289

€ 289

€289

Certificatie zelfstandig AME

€ 2.253

€ 289

€ 289

€ 289

Uitbreiden certificatie AME tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1

€ 85

     

Goedkeuring wijziging toepassingsgebied certificaat of goedkeuringsvoorwaarden zelfstandig AME of AME (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 85

€ 85

Goedkeuring wijziging(en) in organisatie AeMC voor welke vooraf goedkeuring is vereist (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 289

€289

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid vervallen.

I

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 127’ vervangen door: € 132.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 511’ vervangen door: € 532.

J

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 98.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 139’ vervangen door: € 142.

3. In het tweede lid wordt ‘€ 96’ vervangen door: € 98.

4. In het derde, vierde en vijfde lid wordt ‘€ 142’ telkens vervangen door: € 145.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 1.483’ vervangen door: € 1.544.

K

In artikel 10a, eerste en tweede lid, wordt ‘€ 45’ telkens vervangen door: € 46.

L

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte, herafgifte en wijzigingen als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarieven

  Registratie opleidingsinstelling (basistarief, eerste afgifte)

  € 289

  Registratie opleidingsinstelling (basistarief, herafgifte)

  € 289

  Goedkeuring opleidingsinstelling voor Cabin Crew Initial Training

  € 3.644

  Goedkeuring voor afgifte Cabin Crew Attestation

  € 952

  Opleidingsmodule RFI

  € 1.447

  Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

  € 867

  Opleidingsmodule RPL

  € 867

  Wijzigingen in aangeboden opleidingen

  € 145

  Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

  € 138

  Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

  € 138

  Registratie opleidingsinstelling RT-only

  € 289

  Module radiotelefonie met standaard handboek

  € 160

  Module radiotelefonie zonder standaard handboek

  € 579

  Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

  € 289

  Opleidingsmodule theorie RPA-L

  € 867

  Opleidingsmodule praktijk RPA-L

  € 867

  Variant op praktijk RPA-L (per categorie of bevoegdverklaringen)

  € 208

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële afgifte van de in tabel 2 van dit artikel genoemde producten, als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

  Initiële afgifte

  DTO

  € 289

  ATO complex basistarief

  € 4.552

  ATO niet-complex basistarief

  € 3.794

  Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

  € 284

  Opleidingsmodule MPL

  € 5.788

  Opleidingsmodule integrated ATP, integrated ATP/IR, integrated CPL, integrated CPL/IR, per module

  € 2.893

  Opleidingsmodule praktijk IR

  € 1.447

  Opleidingsmodule praktijk EIR

  € 1.158

  Variant op opleidingsmodule IR, EIR

  € 436

  Opleidingsmodule FI

  € 1.447

  Opleidingsmodule FI-refresher seminar

  € 867

  Overige opleidingsmodule instructeurs

  € 990

  Opleidingsmodule praktijk CPL

  € 1.157

  Opleidingsmodule theorie CPL, IR, EIR/CB-IR, ATP, per module

  € 1.012

  Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module1

  € 867

  Opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft, per module

  € 1.013

  Variant op opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft

  € 436

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module1

  € 724

  Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

  € 436

  Opleidingsmodule MCC theorie en praktijk

  € 723

  Opleidingsmodule ratings – night, aerobatic, towing, mountain- per module1

  € 867

  Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module1

  € 867

  Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

  € 1.302

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

  € 12.278

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

  € 24.556

  Taalbeoordelingsinstantie

  € 4.775

  Beperkte taalbeoordelingsinstantie (voor herbeoordeling LPE level 4)

  € 1.737

  Uitbreiding beperkte taalbeoordelingsinstantie naar volledige taalbeoordelingsinstantie

  € 3.039

  Overige aanvragen per besluit

  € 436

  Praktische instructie examinatoren

  € 724

  Ontheffing per onderwerp < 2 maanden2

  € 322

  Ontheffing per onderwerp ≥ 2 maanden2

  € 1.536

  Afwijking per onderwerp ≥ 2 maanden3

  € 1.536

  Alternative Means of Compliance

  € 952

  1 Indien een DTO gebruik maakt van een reeds geaccepteerd trainingsprogramma wordt een korting van 80% toegepast op het tarief.

  2 Zoals beschreven in artikel 14.4 van de basisverordening.

  3 Zoals beschreven in artikel 14.6 van de basisverordening.

3. De in het vierde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.

€ 2.129

Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

€ 138

Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

€ 138

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 1.302

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 12.278

Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

€ 24.556

Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

€ 455

Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

€ 289

Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

€ 289

Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

€ 455

Verwijderen van een simulator van de erkenning

€ 138

Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

€ 434

Ontheffing per onderwerp < 2 maanden2

€ 322

Ontheffing per onderwerp ≥ 2 maanden2

€ 1.536

Afwijking per onderwerp ≥ 2 maanden3

€ 1.536

Alternative Means of Compliance

€ 952

1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

2 Zoals beschreven in artikel 14.4 van de basisverordening.

3 Zoals beschreven in artikel 14.6 van de basisverordening.

4. De in het vijfde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 4

Omschrijving

Eerste afgifte

FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

€ 6.118

FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

€ 5.832

FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

€ 7.673

FSTD-A BITD (per kwalificatie)

€ 3.837

5. De in het zesde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 5

Omschrijving

Tarieven

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FFS

€ 3.684

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FTD

€ 3.684

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

€ 2.762

Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A BITD

€ 2.301

Wijziging operator

€ 1.084

Herafgifte certificaat na verlies of beschadiging

€ 289

6. Het zevende lid komt te luiden:

 • 7. Voor participanten van een geformaliseerd samenwerkingsverband zijn voor de behandeling van een aanvraag, voor de initiële afgifte van een erkenning als ATO voor Europese bewijzen van bevoegdheid van PPL of lager en voor de initiële afgifte van opleidingsmodules, de tarieven in tabel 6 van dit tabel verschuldigd. Voor het geformaliseerd samenwerkingsverband gelden dezelfde tarieven als voor een ATO. Indien een DTO gebruik maakt van een reeds geaccepteerd trainingsprogramma wordt een korting van 80% toegepast op het tarief.

  Tabel 6

  Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

  Participant

  ATO niet-complex basistarief

  € 2.531

  Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

  € 284

  Opleidingsmodule praktijk IR

  € 400

  Opleidingsmodule praktijk EIR

  € 343

  Variant op opleidingsmodule IR, EIR

  € 199

  Opleidingsmodule FI

  € 400

  Opleidingsmodule FI-refresher seminar

  € 284

  Overige opleidingsmodule instructeurs

  € 309

  Opleidingsmodule theorie IR, EIR/CB-IR, per module

  € 313

  Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL per module

  € 174

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module

  € 255

  Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

  € 199

  Opleidingsmodule ratings – night, aerobatic, towing, mountain- per module

  € 284

  Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, per module

  € 174

  Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

  € 1.302

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

  € 12.278

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

  € 24.556

  Overige aanvragen per besluit

  € 436

  Ontheffing per onderwerp < 2 maanden1

  € 322

  Ontheffing per onderwerp ≥ 2 maanden1

  € 1.536

  Afwijking per onderwerp ≥ 2 maanden2

  € 1.536

  Alternative Means of Compliance

  € 952

  1 Zoals beschreven in artikel 14.4 van de basisverordening.

  2 Zoals beschreven in artikel 14.6 van de basisverordening.

7. Na het zevende lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 • 8. Voor wijzigingen op de tabel 6 van dit artikel genoemde producten zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 7
   

  Participant

  Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

  € 138

  Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

  € 138

  Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 1.302

  Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 12.278

  Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 24.556

  Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

  € 92

  Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

  € 289

  Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

  € 289

  Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

  € 455

  Verwijderen van een simulator van de erkenning

  € 138

  Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

  € 434

  Ontheffing per onderwerp < 2 maanden2

  € 322

  Ontheffing ≥ per onderwerp 2 maanden2

  € 1.536

  Afwijking per onderwerp ≥ 2 maanden3

  € 1.536

  Alternative Means of Compliance

  € 952

  1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

  2 Zoals beschreven in artikel 14.4 van de basisverordening.

  3 Zoals beschreven in artikel 14.6 van de basisverordening.

M

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. De in het eerste lid opgenomen tabellen worden vervangen door onderstaande tabellen:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Erkenning opleidingsinstelling:

 

– basisopleiding

€ 26.667

– categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

€ 29.647

– categorie typen luchtvaartuigen n1> 10

€ 41.636

1 n is het aantal luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

€ 3.725

Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

€ 4.471

Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

€ 6.706

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

Een examenlocatie wordt als een halve locatie gerekend.

2. De in het tweede lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 3

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 2.280

Bijschrijven limitation (in geval van basis- en typeopleiding)

€ 1.087

Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd

€ 3.769

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 693

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 124

3. In het derde lid wordt ‘€ 561’ vervangen door: € 584.

4. De in het vierde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 4

Omschrijving

Tarieven

Goedkeuring theoretisch en praktisch deel

€ 537

Goedkeuring theoretisch deel

€ 323

Goedkeuring praktisch deel

€ 216

N

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 144’ vervangen door: € 150.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 73’ vervangen door: € 75.

3. De in het derde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Verlenging

Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

€ 261

€ 87

Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

€ 571

€ 191

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 1.960

€ 653

4. In het zesde lid wordt ‘€ 99’ vervangen door: € 103.

5. In het zevende lid wordt ‘€ 294’ vervangen door: € 306.

6. In het achtste lid wordt ‘€ 99’ vervangen door: € 103.

7. De in het negende lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 2

Omschrijving

AMP initieel:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP initieel:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen1

€ 529

€ 744

€ 813

€ 245

Overige luchtvaartuigen

€ 1.829

€ 2.670

€ 2.232

€ 529

1 Toeslag in voorkomende gevallen.

2 Al dan niet gemotoriseerd.

8. De in het tiende lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 3

Omschrijving

AMP wijziging:

aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

AMP wijziging:

niet aangeboden door CAMO.

AMP gebaseerd op maintenance data

Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

Ballonnen en zweefvliegtuigen1

€ 311

€ 384

€ 813

€ 245

Overige luchtvaartuigen

€ 529

€ 744

€ 2.232

€ 529

1 Toeslag in voorkomende gevallen.

2 Al dan niet gemotoriseerd.

9. In het elfde lid wordt ‘€ 117’ vervangen door ‘€ 122’.

O

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 139’ vervangen door ‘€ 145’ en wordt ‘€ 144’ vervangen door: € 150.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 601’ telkens vervangen door: € 626.

P

De in artikel 15 opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.491

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.769

Q

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. De in het eerste lid opgenomen tabellen worden vervangen door onderstaande tabellen:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1

 

– A1 line maintenance

€ 20.706

– A1 base maintenance

€ 25.176

– A2, A4

€ 16.980

– A3

€ 16.980

– B1

€ 20.706

– B2, B3

€ 16.980

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 8.785

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 16.980

– D

€ 14.745

1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een classificatie hebben voor beperkte niet-luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

 

Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

€ 1.491

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

 

Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

€ 744

1 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1- categorie en overige categorieën.

2 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A- categorie en overige categorieën. A1 line en A1 base maintenance gelden in deze regeling als aparte classificaties.

Tabel 3

Omschrijving

Eerste afgifte

Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

 

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 3.725

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 4.471

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 6.706

Toeslag line stations

€ 388 x N2

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 14 x P3

Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

 

Toeslag per nevenlocatie in Nederland

€ 1.192

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.491

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 2.235

Toeslag line stations

€ 388 x N

Toeslag bij meer dan 500 werknemers

€ 14 x P

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f).

€ 2.545

Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor de airworthiness review voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(g).

€ 2.545

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

2 N = het aantal line stations

3 P = het aantal werknemers dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie

Indien het in plaats van de behandeling van een aanvraag van een onderhoudserkenning als bedoeld in het derde en vierde lid, een aanvraag voor afgifte of wijziging en herafgifte betreft van een erkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 4) en een aanvullend tarief (tabellen 5 en 6):

Tabel 4

Omschrijving1

Eerste afgifte

Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

 

– A2, A4

€ 12.704

– A3

€ 12.704

– B1

€ 15.490

– B2, B3

€ 12.704

– C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

€ 6.548

– C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

€ 12.704

– D

€ 11.020

1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

Tabel 5

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per aanvullende classificatie

€ 558

Tabel 6

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 894

Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

€ 1.117

Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

€ 1.676

Toeslag line stations

€ 285 x N2

Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(e).

€ 2.545

Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f).

€ 2.545

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

2 N = het aantal line stations

2. De in het tweede lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 7

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

Part MAF erkenning

Bijschrijving aanvullende classificatie1

€ 2.280

€ 1.535

€ 1.126

Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

€ 2.280

€ 1.535

€ 1.126

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

€ 3.769

€ 2.718

€ 2.020

Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

Bijschrijven line station (per line station).

Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek.

€ 1.087

€ 790

€ 565

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 693

€ 507

€ 369

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

€ 124

€ 124

€ 124

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f) of Part M.A.615(e).

 

€ 2.545

€ 2.545

Bijschrijven privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(g) of Part M.A.615(f).

 

€ 2.545

€ 2.545

1 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in de tabellen 1 en 4 van dit artikel getarifeerd.

2 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Het zinsdeel ‘Maintenance Organization Award’ wordt vervangen door: Maintenance Organization Approval.

b. De opgenomen tabellen wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 7a

Omschrijving

   

Aanvraag 14 CFR Part 145 Repair Station Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non – A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling FAA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling FAA-supplement

€ 567

€ 567

– Beoordeling FAA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Tabel 7b

Omschrijving

   

Aanvraag CAR 573 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling TCCA-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling TCCA-supplement

€ 284

€ 284

– Beoordeling TCCA-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Tabel 7c

Omschrijving

   

Aanvraag RBAC 145 Maintenance Organization Approval:

Tarief A1-classificatie

Tarief non A1-classificatie

– Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling ANAC-supplement)

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

– Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling ANAC-supplement

€ 284

€ 284

– Beoordeling ANAC-supplement only

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

4. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf of geluidmeetbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief verschuldigd van € 14.745.

5. De in het vijfde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 8a

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1-classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1-classificatie

Part MAF erkenning

Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

€ 2.280

€ 1.535

€ 1.126

6. De in het zesde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 9

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

€ 2.727

Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

€ 790

Wijziging nationale erkenning

€ 1.535

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 507

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 124

7. De in het zevende lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 10

Omschrijving

Tarieven

Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.:

 

– Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

€ 4.664

– Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

€ 1.385

8. De in het achtste lid opgenomen tabellen worden vervangen door onderstaande tabellen:

Tabel 11

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring

(Subpart F)

Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

   

– Bedrijven ≤ 500 werknemers1

€ 25.176

€ 18.393

– Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

€ 40.101

€ 29.244

– Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

€ 77.333

€ 56.374

1 Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

Tabel 12

Omschrijving

Eerste afgifte

POA

(Subpart G)

Eerste afgifte

akkoordverklaring (Subpart F)

Herafgifte

Toeslag per nevenlocatie1in Nederland

€ 3.725

€ 2.713

€ 289

Toeslag per nevenlocatie1in de Europese Unie

€ 4.471

€ 3.256

€ 289

Toeslag per nevenlocatie1 buiten de Europese Unie

€ 6.706

€ 4.882

€ 289

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

9. De in het negende lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande:

Tabel 13

Omschrijving

Wijziging

POA

(Subpart G)

Wijziging

akkoordverklaring

(Subpart F)

Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

€ 2.280

€ 1.065

Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd

€ 3.769

€ 1.934

Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

€ 1.087

€ 1.065

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 693

€ 338

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 124

€ 115

1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

10. De in het tiende lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 14

Omschrijving

Eerste afgifte

Herafgifte

Erkenning inspecteur

€ 1.334

€ 289

11. In het elfde lid wordt ‘€ 207’ vervangen door: € 216.

12. Het twaalfde lid komt te luiden:

Voor het leveren van technische assistentie en het uitvoeren van conformiteitsinspecties op verzoek van de Federal Aviation Administration (FAA), Transport Canada (TCCA) of National Civil Aviation Agency (ANAC) ingevolge de tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Brazilië gesloten luchtvaartveiligheidsovereenkomsten is een tarief verschuldigd van € 1.665,-.

13. In het dertiende lid wordt ‘€ 4.686’ vervangen door: € 4.879.

14. In het veertiende lid wordt ‘€ 937’ vervangen door: € 976.

15. Een nieuw lid wordt toegevoegd, luidende:

 • 15. Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een nationale ontwerporganisatie ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 15

  Omschrijving

  Afgifte

  Erkenning nationale ontwerporganisatie (>15 medewerkers)

  € 17.725

  Erkenning nationale ontwerporganisatie (≤15 medewerkers)

  € 10.573

  Bijschrijven nieuw privilege en acceptatie ‘significant change’, conform overeenkomstig Part 21, van verordening (EU) nr. 748/2012

  € 5.857

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek nationale ontwerporganisatie

  € 693

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 124

R

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

 • 1. Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012 en het Besluit vluchtuitvoering inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Producten

  Commercieel luchtvervoer (CAT) alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤19 pax,

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen 1>19 pax

  AOC (niet zijnde ROC)

  Basistarief2

  € 3.3283

  € 4.0514

  € 25.320

  € 26.332

  Plus:

  Pax

  € 579

  € 579

  € 579

  € 579

  Cargo

   

  € 434

  € 579

  € 867

  Helicopter Emergency Medical Service per type

     

  € 1.931

   

  VFR night per class/type

   

  € 289

  € 289

  € 289

  IFR per class/type

   

  € 579

  € 579

  € 579

  Bijschrijving:

  – Extra class/type5

  € 867

  € 867

  € 4.340

  € 8.682

  – Extra luchtvaartuig registratie van aangevraagde class/type

  € 73

  € 73

  € 145

  € 145

  – Area of operation (per area)6

  € 289

  € 579

  € 579

  € 579

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

   

  € 2.893

  € 2.893

  € 2.893

  Special approval:7

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ○ CAT II

  ○ CAT III A or B or C

  ○ LVTO operation

  ○ Lower than standard CAT I

  ○ Other than Standard CAT II

  ○ Approaches utilizing EVS

   

  € 1.287

  € 1.287

  € 1.287

  – MNPS per type

     

  € 1.737

  € 1.737

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

     

  € 1.737

  € 1.737

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

     

  € 1.287

  € 1.287

  – ETOPS per type

     

  € 1.931

  € 1.931

  – RVSM per type

     

  € 643

  € 643

  – Gevaarlijke stoffen

   

  € 1.168

  € 1.168

  € 1.168

  – Helicopter offshore operations per type

     

  € 1.931

  € 1.931

  – Helicopter Hoist operations per type

     

  € 1.286

  € 1.286

  – Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

     

  € 1.931

  € 1.931

  Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

   

  € 952

  € 952

  € 952

  Eerste afgifte MEL (behalve voor CAT vluchtuitvoering)

   

  € 289

  € 868

  € 868

  SPO High Risk Autorisatie

   

  € 952

  € 952

  € 952

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

     

  € 1.996

  € 1.996

  – Flight time specification schemes8

     

  € 2.545

  € 2.545

  – CS deviatie art. 22 van verordening 216/2008

     

  € 2.634

  € 2.634

  – Fatigue Risk Management system

     

  € 4.879

  € 4.879

  – Electronic Flight Bag per type

  € 2.315

  € 2.315

  € 2.315

  € 2.315

  – Steep approach per type/runway

   

  € 1.737

  € 1.737

  € 1.737

  Alternative training and qualification programme per type

     

  € 4.340

  € 4.340

  Ontheffing per onderwerp< 2 maanden9

  € 322

  € 322

  € 322

  € 322

  Ontheffing per onderwerp> 2 maanden9

  € 1.535

  € 1.535

  € 1.535

  € 1.535

  Afwijking per onderwerp9

  € 1.535

  € 1.535

  € 1.535

  € 1.535

  Goedkeuring wet lease

   

  € 434

  € 434

  € 434

  Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 1.793

  € 1.793

  € 1.793

  € 1.793

  Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 2.634

  € 2.634

  € 2.634

  € 2.634

  Alternative Means of Compliance

  € 1.136

  € 1.136

  € 1.136

  € 1.136

  Overige goedkeuringen per onderwerp

  € 531

  € 952

  € 952

  € 952

  Verklaring NCC, Verklaring SPO

  € 289

  € 289

  € 289

  € 289

  1 Geldt voor alle typen vluchtuitvoeringen.

  2 Voor de ‘eerste afgifte AOC (niet zijnde ROC)’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

  3 Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek geldt een tarief van € 8.491.

  4 Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek geldt een tarief van € 9.197.

  5 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma.

  Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

  6 Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  7.Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  8 Dit is het basistarief voor een beoordeling van flight time specification schemes conform de regelgeving.

  9 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in respectievelijk artikel 14.4 en 14.6 van de basisverordening.

 • 2. Voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012 en het Besluit vluchtuitvoering, inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Wijzigingen

  Commercieel luchtvervoer alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤ 19 pax,

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen 1>19 pax,

  Pax

  € 579

  € 579

  € 579

  € 2.424

  Overgang van AOC (niet zijnde ROC) AtoA naar een AOC (niet zijnde ROC) AtoB2

         

  Cargo

   

  € 434

  € 796

  € 867

  Helicopter Emergency Medical Service per type

     

  € 1.931

   

  VFR night per class/type

   

  € 289

  € 289

  € 289

  IFR per class/type

   

  € 579

  € 579

  € 579

  Bijschrijving:

         

  – Extra class / type3

  € 867

  € 867

  € 4.340

  € 8.682

  – Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

  € 73

  € 73

  € 151

  € 151

  – Bijschrijving luchtvaartuig:

  registratie per dag, binnen bestaand type3

  € 151

  € 151

  € 434

  € 434

  – Extra registratie per dag

  € 73

  € 73

  € 151

  € 151

  Afschrijving class / type4

  € 289

  € 289

  € 614

  € 614

  Afschrijving luchtvaartuig:

  Registratie per dag

  € 151

  € 151

  € 289

  € 289

  Dry lease-out per dag

     

  € 459

  € 459

  Toeslag dry lease-in (goedkeuring)

     

  € 152

  € 152

  – Area of operation (per area)5

  € 289

  € 579

  € 579

  € 579

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag5

   

  € 2.893

  € 2.893

  € 2.893

  Special approval:6

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ○ CAT II

  ○ CAT III A or B or C

  ○ LVTO operation

  ○ Lower than standard CAT I

  ○ Other than Standard CAT II

  ○ Approaches utilizing EVS

   

  € 1.287

  € 1.287

  € 1.287

  – MNPS, per type

     

  € 1.737

  € 1.737

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

     

  € 1.737

  € 1.737

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

     

  € 1.287

  € 1.287

  – ETOPS, per type

     

  € 1.931

  € 1.931

  – RVSM, per type

     

  € 643

  € 643

  – Gevaarlijke stoffen

   

  € 643

  € 643

  € 643

  – Helicopter Offshore operations per type

     

  € 1.842

  € 1.842

  – Helicopter Hoist operations per type

     

  € 1.287

  € 1.287

  – Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

     

  € 1.931

  € 1.931

  Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

   

  € 952

  € 952

  € 952

  SPO High Risk Autorisatie

   

  € 952

  € 952

  € 952

  - Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

     

  € 1.996

  € 1.996

  - Flight time specification schemes, inclusief wijziging op bestaande CS deviatie / Fatigue Risk Management system aanpassing

     

  € 531

  € 531

  – MEL revisie per type

  € 145

  € 145

  € 724

  € 724

  – Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

  € 2.315

  € 2.315

  € 2.315

  € 2.315

  – Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

     

  € 1.737

  € 1.737

  – Alternative training en qualification programme per type

     

  € 4.630

  € 4.630

  Goedkeuring / acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class/ type, per programma

  € 145

  € 145

  € 434

  € 434

  Goedkeuring / acceptatie personen7 (AM, QM of CM, en PH’s of nominated persons), per persoon

  € 145

  € 145

  € 434

  € 434

  Wijziging operator naam en / of principal place of business

  € 145

  € 145

  € 145

  € 145

  Ontheffing per onderwerp< 2 maanden8

  € 322

  € 322

  € 322

  € 322

  Ontheffing per onderwerp > 2 maanden8

  € 1.536

  € 1.536

  € 1.536

  € 1.536

  Afwijking per onderwerp8

  € 1.536

  € 1.536

  € 1.536

  € 1.536

  Goedkeuring wet lease

   

  € 434

  € 434

  € 434

  Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 1.793

  € 1.793

  € 1.793

  € 1.793

  Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 2.634

  € 2.634

  € 2.634

  € 2.634

  Alternative Means of Compliance

  € 1.091

  € 1.091

  € 1.091

  € 1.091

  Overige goedkeuringen per onderwerp

  € 531

  € 952

  € 952

  € 952

  Wijzigen Verklaring NCC, Verklaring SPO

  € 73

  € 73

  € 73

  € 73

  1 Geldt voor alle typen vluchtuitvoeringen.

  2 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief getarifeerd. Verder geldt dan de toelichting als gesteld in artikel 17, eerste lid, onder noot 2

  3 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual (OM) en trainingsprogramma.

  4 Inclusief: afschrijven van laatste luchtvaartuig(en) registratie(s) en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM.

  5 Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  6 Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  7 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

  8 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd als vastgelegd respectievelijk artikel 14.4 en 14.6 van de basisverordening.

S

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. De in het eerste lid opgenomen tabellen worden vervangen door onderstaande tabellen:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Basisvergunning:

 

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

€ 17.725

– CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 10.573

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

€ 11.765

– CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

€ 6.998

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.235

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

€ 2.235

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.471

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

€ 4.471

Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 6.706

Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

€ 6.706

Toeslag > 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2. 235

Toeslag < 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 2. 235

Toeslag > 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.471

Toeslag < 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 4.471

Toeslag > 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 6.706

Toeslag < 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

€ 6.706

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.215

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie EU

€ 5.215

Toeslag > 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 6.706

Toeslag < 5.700 kg operationele locatie buiten EU

€ 6.706

Toeslag > 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 5.962

Toeslag < 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

€ 2.979

2. De in het tweede lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 3

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.367

Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 2.876

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5.700 kg

€ 491

Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5.700 kg

€ 343

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 5.857

Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

€ 2.876

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg.

€ 693

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg.

Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

€ 507

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

€ 124

Toeslag Part-T (Aanvullende voorschriften voor CAMO’s ten behoeve van managen van luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een niet-EU-lidstaat)

€ 1.793

1 Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagementbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief verschuldigd van € 14.745.

4. De in het vierde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 5

Omschrijving

Vaste tarieven afhankelijk van het gewicht

Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.367

Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 2.876

T

Artikel 18a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.875’ vervangen door: € 1.952.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 234’ telkens vervangen door: € 244.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 117’ vervangen door: € 122.

U

De in artikel 19 opgenomen tabellen worden vervangen door onderstaande tabellen:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (minder dan 10 ton maximale startmassa en/of minder dan 20 stoelen aanwezig)

€ 3.069

– Grote typen luchtvaartuigen (vanaf 10 ton maximale startmassa en/of vanaf 20 stoelen aanwezig)

€ 8.050

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 152

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 307

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 4.605

V

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 622’ vervangen door: € 648.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 297’ vervangen door: € 309.

3. In het tweede lid wordt ‘€ 3.321’ vervangen door: € 3.458.

4. In het derde lid wordt ‘€ 297’ vervangen door: € 309.

W

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. De in het eerste lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte of herafgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 132.232

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport,

Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 26.814

– Wijzigingen waarvoor goedkeuring van is vereist als bedoeld in verordening (EU) nr. 139/2014

€ 145

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 5.792

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 26.814

2. De in het tweede lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 2

Omschrijving

Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte)

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 132.232

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 26.814

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionale betekenis

€ 5.792

3. De in het derde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 3

Omschrijving

 

– Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 367

– Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

€ 367

– Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

€ 367

– Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

€ 367

X

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 267’ vervangen door ‘€ 278’ en wordt ‘€ 139’ vervangen door: € 145.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 873’ vervangen door ‘€ 909’ en wordt ‘€ 139’ vervangen door: € 145.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 213’ vervangen door ‘€ 222’ en wordt ‘€ 873’ vervangen door: € 909.

d. In onderdeel d wordt ‘€ 63’ vervangen door: € 66.

e. In onderdeel e wordt ‘€ 590’ vervangen door: € 614.

f. In onderdeel f wordt ‘€ 1.660’ vervangen door: € 1.728.

g. De in onderdeel g opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 1

– Obstakel(s) beneden LIB veiligheidsvlakken (geen luchtvaarttechnische studie nodig)

€ 519

– Obstakel(s) door LIB veiligheidsvlakken (luchtvaarttechnische studie nodig) Certificaat voor luchthaven Schiphol

€ 1.531

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 618’ vervangen door: € 643.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 14.741’ vervangen door: € 15.348.

3. De in het derde lid opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

Tabel 2

Omschrijving

Tarieven

Tarieven

Behandelingsduur aanvraag

≤ 5 uren

> 5 uren additioneel per uur

t.a.v. luchtvaartuigen

– voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

– voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg

€ 222

€ 909

€ 145

€ 145

t.a.v. overig

€ 909

€ 145

4. In het vierde lid wordt ‘€ 873’ vervangen door ‘€ 909’ en wordt ‘€ 139’ vervangen door: € 145.

5. Onder vernummering van het zesde lid naar het vijfde lid vervalt het vijfde lid.

6. In het vijfde lid (nieuw) wordt ‘€ 1.364’ vervangen door: € 1.420.

Y

Na artikel 25 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 25a

Bij een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging van de erkenning in verband met splitsing of fusie van erkende rechtspersonen, benoemd in de artikelen 8 (AeMC), 11 (ATO), 16 (MOA), 17 (AOC), 18 (CAMO), of een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging na doorstart vanuit surseance of faillissement van een der voornoemde erkende rechtspersonen, is een uurtarief van € 145 verschuldigd. Het te betalen tarief voor een erkenning in geval van een doorstart vanuit surseance of faillissement zal het tarief voor de eerste afgifte niet te boven gaan.

Artikel 25b

Bij een aanvraag voor toestemming voor onderhoud in het buitenland, benoemd in artikel 8, tweede lid, onderdeel a en b, van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen, is de eigenaar c.q. houder als aanvrager een tarief verschuldigd van € 321.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

Algemeen

Met de onderhavige regeling worden voor het jaar 2018 in de Regeling tarieven luchtvaart 2008 tariefwijzigingen aangebracht in verband met de inflatiecorrectie en een aantal inhoudelijke wijzigingen.

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal vergunningen door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat in mandaat overgedragen aan Kiwa N.V. (Kiwa). De overeenkomst met Kiwa voorziet in een jaarlijkse stijging van de door Kiwa gehanteerde tarieven met een inflatiecorrectie en vanaf 1 januari 2014 tevens in een daling van de tarieven met een efficiencyfactor. Deze factor bedraagt per 1 januari 2017 en per 1 januari 2018 in totaal voor de luchtvaart 2%. De efficiencyfactoren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met Kiwa, zijn alleen toegepast op de kostendekkende tarieven. Dit is gebeurd met het oog op het Rijksbeleid zoveel mogelijk kostendekkende tarieven te hanteren. Immers het toepassen van efficiencyfactoren op niet-kostendekkende tarieven zou tot een verlaging van het tarief leiden wat haaks staat op het Rijksbeleid om zoveel mogelijk kostendekkende tarieven te hanteren. Per saldo leidt dit bij een inflatiecorrectie over 2016 en 2017 van 1,8% tot een tariefmutatie voor de luchtvaart van -0,2%. Hierbij kan de tariefwijziging per individueel product iets afwijken vanwege afronding.

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de ILT worden tevens tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is ook ten aanzien van de ILT-tarieven dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening worden gebracht. Veel tarieven die de ILT tot nu toe hanteert zijn niet kostendekkend. Omdat de tarieven voor het laatst zijn geïndexeerd (inflatiecorrectie) per 1 januari 2016 is nu besloten de tarieven met een inflatiecorrectie aan te passen voor de jaren 2016 en 2017. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid (publicatie CPB, september 2017) zullen de tarieven stijgen met 4,12%. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken door de afronding van de bedragen.

In de Regeling tarieven luchtvaart 2008 zijn naast de aanpassing van tarieven, ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Het artikelsgewijze gedeelte licht de onderdelen toe die niet behoren tot de jaarlijkse wijziging van de tarieven.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdeel A (wijziging artikel 1)

Vanwege het in werking treden van verordening (EU) nr. 2015/3401 per 1 januari 2017 wordt het tarief voor de behandeling van een aanvraag voor certificatie van een AeMC of AME klasse 3 (luchtverkeersleiders) aangepast.

Onderdeel B (wijziging artikel 2)

Verordening (EU) nr. 965/20122 heeft verklaringen geïntroduceerd voor respectievelijk deel NCC (Niet-Commerciële operaties met Complexe luchtvaartuigen) en deel SPO (Specialised Operations). Verordening (EU) nr. 1178/20113 heeft een verklaring geïntroduceerd voor deel DTO (Declared Training Organisation). De ontvangst en het in behandeling nemen van een verklaring, dan wel wijziging van een verklaring, leidt niet tot een besluit, maar moet wel administratief verwerkt worden. Gebaseerd op artikel 1.7 van de Wet luchtvaart worden kosten die samenhangen met het in behandeling nemen van een verklaring dan wel wijziging van een verklaring, ten laste gebracht van de persoon/organisatie die de verklaring indient. De tarieven voor zowel de verklaring, als de wijziging van een verklaring, zijn opgenomen in artikel 11 respectievelijk artikel 17 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008. Voor een verklaring dan wel een wijziging van een verklaring, is bepaald dat betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen nadat een betalingsverzoek is verzonden.

Onderdeel C (wijziging artikel 5)

De theorie-examens voor CPL (FB) werden door het CBR afgenomen. Met ingang van juli 2017 neemt STEBZ (Stichting Theorie-Examens Ballonvaren Zweefvliegen) deze examens af. Het tarief dat door STEBZ wordt gehanteerd is lager dan het door CBR gehanteerde tarief. Het CPL (FB) zal per 8 april 2020 vervallen.

Met de wijziging van verordening (EU) nr. 1178/2011 zijn BPL en LAPL B geïntroduceerd. Voor deze brevetten moet ook een theorie-examen afgelegd worden bij STEBZ waarvoor eenzelfde tarief als bij CPL (FB) is verschuldigd.

Onderdeel G (wijziging artikel 7)

In onderdeel a wordt verordening (EU) nr. 2015/340 ingevoegd om de afgifte van een medisch certificaat ingevolge deze verordening te kunnen tariferen.

Onderdeel H (wijziging artikel 8)

Vanwege het in werking treden van verordening (EU) nr. 2015/340 met ingang van 1 januari 2017 dient het tarief te worden aangepast voor de behandeling van een aanvraag certificatie van een AeMC en AME klasse 3 (luchtverkeersleiders). De Regeling Geneeskundige instanties, geneeskundige en medische verklaringen is vervallen. Er is er geen grondslag om de producten in het tweede lid te tariferen. Daarom zijn deze producten onder het eerste lid gebracht.

Onderdeel L (wijziging artikel 11)

In Tabel 1 van artikel 11 staan de tarieven voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte, herafgifte en wijzigingen als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001. De toevoeging ‘van een registratie van een opleidings- en trainingsinstelling’ is uit deze zin verwijderd, omdat in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 ook de goedkeuring van opleidingsinstellingen voor Cabin Crew Initial Training is opgenomen. Het goedkeuren van een organisatie is een ander proces dan het registreren van een organisatie. Omdat de tekst ‘van een registratie van een opleidings- en trainingsinstelling’ is beperkt tot het registreren is deze toevoeging verwijderd.

Voor de registratie van een opleidingsinstelling kan sprake zijn van een eerste afgifte en een herafgifte. Dit tarief was verdeeld over twee kolommen. Voor de overzichtelijkheid is deze regel gesplitst in twee verschillende producten, te weten eerste afgifte en herafgifte. Daarnaast beschrijven de kolommen ’eerste afgifte’ en ‘herafgifte’ niet de wijzigingen. Door de kolommen ‘eerste afgifte’ en ‘herafgifte’ te laten vervallen kunnen alle tarieven, inclusief de tarieven voor wijzigingen, in één kolom worden weergegeven.

Het tarief ‘opleidingsmodule Cabin Crew Initial Training and delivery of attestation’ is verplaatst van tabel 2 naar tabel 1. De reden is dat voor beide producten sprake is van een goedkeuring. Deze opleidingen worden niet onder een ATO gegeven maar onder een nationale erkenning. Omdat tabel 2 van toepassing is op producten die onder verordening (EU) nr. 1178/2011 vallen is dit tarief verplaatst naar tabel 1. Daarnaast is de goedkeuring van een opleidingsmodule Cabin Crew Initial Training separaat opgenomen van goedkeuring afgifte cabin crew attestation. Dit onder andere met als reden dat beide producten separaat kunnen worden aangevraagd en getarifeerd. De term ‘goedkeuring van een opleidingsmodule Cabin Crew Initial Training’ is daarnaast gewijzigd in ‘goedkeuring opleidingsinstelling voor Cabin Crew Initial Training’ omdat op basis van verordening (EU) nr. 1178/2011 niet het opleidingsprogramma, maar de opleidingsinstelling moet worden goedgekeurd.

Aan tabel 1 zijn de kolommen ‘naamswijziging (waarbij rechtspersoon niet wijzigt)’en ‘wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)’ toegevoegd. Deze tarieven waren al opgenomen in tabel 3. Tabel 3 is van toepassing op wijzigingen waarop verordening (EU) nr. 1178/2011 van toepassing is maar kan niet worden toegepast voor wijzigingen binnen een opleidingsinstelling als bedoeld in de regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2011. Door de tarieven ook in tabel 1 op te nemen kunnen deze tarieven ook voor een opleidingsinstelling als bedoeld in de regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2011 worden toegepast.

Het Indelingsprotocol examinatoren (IPEX) wordt onder verordening (EU) nr. 1178/2011 niet meer getarifeerd. Daarom is dit tarief verplaatst van tabel 2 en 3 naar tabel 1.

In tabel 1 zijn daarnaast de tarieven ‘opleidingsmodule theorie RPA-L’ en ‘opleidingsmodule praktijk RPA-L’ opgenomen. Deze tarieven waren opgenomen in tabel 2. Tabel 2 beschrijft de tarieven als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011. De tarieven voor de RPA-L theorie en praktijkopleiding zijn van toepassing op opleidingsinstellingen zoals bedoeld in de regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001. Daarom zijn de tarieven verplaatst naar tabel 1.

Tenslotte is in tabel een nieuw tarief ‘variant op praktijk RPA-L (per categorie of bevoegdverklaringen)’ opgenomen. Dit tarief is toegevoegd omdat in de praktijk blijkt dat opleidingsinstellingen op basis van een reeds goedgekeurde opleidingsmodule voor de praktijk RPA-L een variant ter beoordeling aanbieden, of meerdere opleidingsprogramma’s tegelijk bij de initiële aanvraag. In dit geval staat het niet in verhouding om het volledige tarief voor de beoordeling van een nieuwe of aanvullende opleidingsmodule in rekening te brengen omdat minder tijd nodig is om deze variant te beoordelen.

De aanhef van het tweede lid (boven tabel 2) is aangepast om duidelijker te specificeren dat tabel 2 van toepassing is op producten die vallen onder de reikwijdte van verordening (EU) nr. 1178/2011. Hierbij is de specificatie dat het een ATO betreft verwijderd met het oog op de toekomstige organisatievorm (DTO) die in verordening (EU) nr. 1178/2011 mogelijk zal worden gemaakt. Daarnaast zijn er in tabel 2 producten genoemd die onder de reikwijdte van verordening (EU) nr. 1178/2011 vallen, maar buiten de ATO. Hierop is de tekst ook aangepast.

In tabel 2 is het product ‘DTO’ (declared training organisation’) toegevoegd. Een DTO is een organisatievorm van een opleidingsinstelling die in verordening (EU) nr. 1178/2011 mogelijk wordt gemaakt en daarmee kan worden aangevraagd. De verwachte werkzaamheden voor het verwerken van de declaratie zijn gelijk aan de registratie van een opleidingsinstelling. Daarom is eenzelfde tarief gehanteerd. Aanvullend zullen ook de trainingprogramma’s moeten worden beoordeeld. Tarieven hiervoor zijn reeds opgenomen in tabel 2.

Het tarief ‘conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.’ is verplaatst naar tabel 3 omdat dit altijd een wijziging van een bestaand product op basis van tabel 2 is. Dit tarief hoort daarom in tabel 3 opgenomen te worden.

Met betrekking tot het tarief ‘opleidingsmodule class/type rating Multi pilot aircraft, per module’ is het woord ‘class’ verwijderd omdat het bij dit tarief altijd gaat om een ‘type’. ‘Class’ bestaat voor deze opleidingsmodule niet.

Bij de tarieven voor ‘opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)’, ‘opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken’ en ‘opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)’ is de term ‘inclusief wijzigingen handboeken’ verwijderd. Dit omdat in tabel 2 de initiële afgifte van producten zoals bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 zijn opgenomen. Bij de initiële afgifte van de erkenning is nog geen sprake van wijzigingen van handboeken. Vervolgens is in tabel 2 het tarief voor ‘opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland’ gewijzigd in ‘aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland’. Dit omdat het basistarief voor de organisatie (bijvoorbeeld ‘ATO complex basistarief’, of ‘ATO niet-complex basistarief’) naast beoordeling van bijvoorbeeld de functionarissen ook één opleidingslocatie omvat.

Het Indelingsprotocol examinatoren (IPEX) wordt onder verordening (EU) nr. 1178/2011 niet meer gefactureerd. Daarom is dit tarief verplaatst van tabel 2 en 3 naar tabel 1.

Het tarief ‘opleidingsmodule cabin crew initial training and delivery of attestation’ is verplaatst van tabel 2 naar tabel 1, omdat deze opleidingen onder nationale erkenning worden gegeven. Zie hiertoe de toelichting betreffende tabel 1.

Tenslotte zijn aan tabel 2 de tarieven voor de producten ‘ontheffing per onderwerp < 2 maanden’, ‘ontheffing per onderwerp ≥ 2 maanden’, ‘afwijking per onderwerp ≥ 2 maanden’ en ‘Alternative Means of Compliance’ toegevoegd. Deze producten vallen onder de reikwijdte van verordening (EU) nr. 1178/2011 en waren wel in tabel 3 opgenomen maar niet in tabel 2. Tabel 3 is van toepassing op wijzigingen en tabel 2 op initiële afgifte. De genoemde producten kunnen ook bij een initiële afgifte worden aangevraagd. Het product ‘afwijking per onderwerp ≥ 2 maanden’ is hier aan toegevoegd, omdat dit een ander product is dan een ontheffing en op een andere basis in de basisverordening4 is gegrond. Een ontheffing is gebaseerd op artikel 14 lid 4 en een afwijking op artikel 14 lid 6 van de basisverordening. Tenslotte is de term ‘Alternative Acceptable Means of Compliance’ in overeenstemming met verordening (EU) nr. 1178/2011 gewijzigd in ‘Alternative Means of Compliance’.

Bij het tarief ‘Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en/of locaties niet wijzigen)’ in tabel 3 is de term ‘of’ verwijderd. De voorwaarde is dat bij deze wijziging alleen de principal place of business wijzigt. De term ‘of’ geeft onbedoeld ruimte naast deze wijziging meer wijzigingen in de beoordeling mee te kunnen nemen. Dit in tegenstelling tot de wijziging die in dit tarief wordt beoogd. Voor wijziging van de rechtspersoon, trainingsactiviteiten of locaties is een ander tarief verschuldigd.

Aan de tabel zijn de volgende tarieven toegevoegd: ‘toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)’, ‘toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken’ en ‘toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)’. Deze tarieven waren wel opgenomen in tabel 2 waar de producten behorend bij een initiële afgifte zijn opgenomen maar nog niet in tabel 3 waar de producten voor wijzigingen op in tabel 2 genoemde producten zijn opgenomen.

Het tarief ‘Goedkeuring gewijzigd trainingsprogramma of type kwalificatieprogramma, per type, geregistreerde opleidingsinstelling, per deel of subdeel’ is verwijderd uit tabel 3 omdat dit niet onder de reikwijdte van verordening (EU) nr. 1178/2011 valt maar onder de reikwijdte van de regeling opleidingsinstellingen 2001. Dit tarief is daarom verplaatst naar tabel 1.

Bij de beoordeling van een functionaris zijn de afkortingen ‘CM’ en ‘SM verwijderd, omdat voor wijziging van deze functies geen goedkeuring vooraf is vereist op grond van verordening (EU) nr. 1178/2011. Voor situaties waarbij een functionaris voor meerdere erkenningen dezelfde positie gaat bekleden is een noot toegevoegd aan het in het vierde lid opgenomen tabel 3 en aan het in het achtste lid opgenomen tabel 7. In deze noot is opgenomen dat in geval van acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, alleen een tarief verschuldigd is voor de erkenning met het hoogste tarief. De acceptatie van de betreffende functionaris vindt namelijk niet per erkenning plaats, maar voor alle erkenningen tegelijkertijd. Dit rechtvaardigt om slechts één tarief te heffen, waarbij het hoogste tarief geldt. Aan de volgende artikelen is dezelfde noot toegevoegd: artikel 16, tweede lid, tabel 7 en negende lid, tabel 13, artikel 17, tweede lid, tabel 2 en artikel 18, tweede lid, tabel 3.

Het Indelingsprotocol examinatoren (IPEX) wordt onder verordening (EU) nr. 1178/2011 niet meer gefactureerd. Daarom is dit tarief verplaatst van tabel 2 en 3 naar tabel 1.

Voor de tarieven ‘ontheffing per onderwerp < 2 maanden’, ‘ontheffing per onderwerp ≥ 2 maanden’ is verduidelijkt op welk artikel in de basisverordening dit tarief van toepassing is. Het tarief ‘afwijking per onderwerp ≥ 2 maanden’ is hier aan toegevoegd omdat dit een ander product is dan een ontheffing. Zie de toelichting bij tabel 2.

Tabel 6 is speciaal opgenomen voor ATO’s die aangesloten zijn een geformaliseerd samenwerkingsverband. Voor deze ATO’s is een kortingstarief van toepassing. In tabel 6 zijn de bijbehorende tarieven per product gespecificeerd voor de producten die binnen een geformaliseerd samenwerkingsverband aangevraagd zouden kunnen worden.

Tabel 7 is speciaal opgenomen voor ATO’s die aangesloten zijn bij een geformaliseerd samenwerkingsverband. Voor deze ATO’s is een kortingstarief van toepassing. In tabel 7 zijn de bijbehorende tarieven voor wijzigingen op de producten in tabel 6 per product (waar van toepassing) gespecificeerd.

Onderdeel Q (wijziging artikel 16)

In de EU-luchtvaartakkoorden met de VS, Canada en Brazilië is bepaald dat de Competent Authorities van de verdragspartners op verzoek technische assistentie aan elkaar zullen leveren. Dit is met name relevant bij situaties waarin activiteiten onder het toezicht van het ene land in het land van een andere verdragspartner worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij buitenlandse vestigingen van luchtvaartfabrikanten. De verantwoordelijke luchtvaartautoriteit kan dan de lokale luchtvaartautoriteit verzoeken om namens hem inspecties uit te voeren bij de betreffende vestiging. Het bedrijf waar de werkzaamheden voor worden verricht wordt daarvoor gefactureerd. De werkzaamheden houden meer in dan conformiteitsinspecties. Dat wordt met deze wijziging bijgesteld. Verder wordt ook Brazilië toegevoegd als verdragspartner namens wie werkzaamheden verricht kunnen worden. Het tarief blijft hetzelfde. Het gaat om de juiste bewoording en uitbreiding van de werkzaamheden die binnen deze BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) kunnen worden verricht en uitbreiding van de verdragspartners.

Verder is in het derde lid van artikel 16 een omissie hersteld door ‘Maintenance Organization Award’ te wijzigen naar ‘Maintenance Organization Approval’, wat de juiste benaming is van het product.

Verder wordt het vierde lid van artikel 16 opnieuw vastgesteld in verband met de wijziging van de geldigheidsduur van de erkenning voor onderhoudsbedrijven en geluidmeetbedrijven. Bij Besluit van 26 november 2016 tot wijziging van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is bepaald dat deze erkenning analoog aan de Europese bedrijfserkenningen wordt verleend voor onbepaalde tijd. Het tarief voor herafgifte van de erkenning wordt dan ook geschrapt.

Ten slotte is er een nieuw lid aan artikel 16 toegevoegd, waarin tarieven zijn vastgesteld voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor nationale ontwerporganisaties ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008.

Onderdeel R (wijziging artikel 17)

Het huidige artikel 17 bevat tarieven die aan commerciële operators (houders van een AOC, niet zijnde een ROC) en niet-commerciële operators (operators die een vluchtuitvoering doen onder Part NCC of NCO) in rekening worden gebracht. Gespecialiseerde vluchtuitvoeringen die onder Part SPO van verordening (EU) nr. 965/2012 vallen, vallen momenteel daar niet onder. Voor dergelijke gespecialiseerde vluchtuitvoeringen geldt namelijk nog een opt-out. Met ingang van 21 april 2017 eindigde de opt-out periode voor Part SPO. Organisaties, die moeten voldoen aan het gestelde in de delen CAT, NCC, NCO en SPO dienen, waar vereist in verordening (EU) nr. 965/2012, en door de aanvrager gewenst de verplichte autorisaties te hebben geregeld. Voor de beoordeling van deze verplichte autorisaties kent de Regeling tarieven luchtvaart 2008 al tarieven, maar deze zijn niet van toepassing op SPO-vluchtuitvoeringen. In artikel 17 zijn daarom ook tarieven voor de SPO-vluchtuitvoeringen opgenomen en van toepassing verklaard.

Verordening (EU) nr. 965/2012 kent diverse typen vluchtuitvoering. Door gebruik te maken van de benamingen die in genoemde verordening worden gebruikt, is beoogd duidelijkheid te behouden.

De eerste kolom blijft geldig voor rondvluchtbedrijven (AtoA), echter de benaming is in overeenstemming gebracht met verordening (EU) nr. 965/2012.

De tweede kolom geldt voor alle andere typen vluchtuitvoering met ‘andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen’.

De derde kolom is van kracht voor alle typen vluchtuitvoeringen met ‘complexe motoraangedreven luchtvaartuigen’ met een gecertificeerd aantal stoelen van maximaal 19.

De vierde kolom is van kracht voor alle typen vluchtuitvoeringen met ‘complexe motoraangedreven luchtvaartuigen’ met een gecertificeerd aantal stoelen van meer dan 19.

De tabellen uit artikel 17 zijn van toepassing gemaakt voor de gehele verordening (EU) nr. 965/2012. Tevens is artikel 17 van toepassing gemaakt voor vluchtuitvoering waarvoor het Besluit vluchtuitvoering geldig is. Met de wijziging van artikel 17 is beoogd het vermelden van nieuwe producten waarvoor een tarief geldt en het verwijderen van producten die niet meer staan vermeld in de regelgeving.

In verordening (EU) nr. 965/2012 zijn producten opgenomen, die niet in artikel 17 waren opgenomen. Deze producten zijn nu toegevoegd aan artikel 17. Tevens zijn ten gevolge van de aanpassing van verordening (EU) nr. 965/2012 diverse producten uit de verordening verwijderd. Derhalve worden deze producten niet meer in artikel 17 vermeld. Ondanks het van kracht zijn van verordening (EU) nr. 965/2012 is het mogelijk dat er nog vluchtuitvoeringen zijn, die geen basis hebben in genoemde verordening. Deze vluchtuitvoeringen moeten blijven voldoen aan het gestelde in het Besluit vluchtuitvoering waarin verwezen wordt naar internationale verdragen. Omdat de internationale verdragen producten benoemen die zijn opgenomen in artikel 17, is voor die producten artikel 17 ook van toepassing. Inhoudelijk wijken de producten vermeld in internationale verdragen niet af van de producten vermeld in verordening (EU) nr. 965/2012. Derhalve zal voor de beoordeling van deze producten het beoordelingskader worden gebruikt die vermeld zijn in verordening (EU) nr. 965/2012.

In verordening (EU) nr. 965/2012 is gesteld dat voor NCC en SPO een goedgekeurde Minimum Equipment List (MEL) benodigd is. Voor de eerste afgifte is een bedrag verschuldigd als vermeld in tabel 1 van artikel 17.

Bij de wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 (zie Stct. 32047, d.d. 17 juni 2016) is per abuis niet aan tabel 1 van artikel 17 toegevoegd dat voor de eerste afgifte van de Minimum Equipment List voor NCC en SPO bedrijven een tarief verschuldigd is.

Voor de AOC bedrijven zijn de kosten voor eerste afgifte van de MEL verdisconteerd in de post ‘Bijschrijving extra class/type’. Voor NCC en SPO geldt dat de MEL voor eerste afgifte door de autoriteit goedgekeurd moet worden. Een aparte regel voor deze eerste afgifte is noodzakelijk om tarifering mogelijk te maken.

Onderdeel S (wijziging artikel 18)

Verordening (EU) nr. 2015/15365 Annex Va (Part-T) staat toe dat een CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) de blijvende luchtwaardigheid van niet-EU geregistreerde luchtvaartuigen mag verzorgen, op voorwaarde dat de CAMO aan de aanvullende eisen zoals opgenomen in Part-T van verordening (EU) nr. 2015/1536 (Annex Va) voldoet en, conform artikel T.B.702 van Annex Va, de ILT de aanvraag positief heeft beoordeeld, in de zin dat de CAMO aan de eisen voldoet. Deze erkenning is aan de in het tweede lid opgenomen tabel 3 toegevoegd.

Verder wordt het derde lid van artikel 18 opnieuw vastgesteld in verband met de wijziging van de geldigheidsduur van de erkenning voor onderhoudsmanagement-bedrijven. Bij Besluit van 26 november 2016 tot wijziging van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is bepaald dat deze erkenning analoog aan de Europese bedrijfserkenningen wordt verleend voor onbepaalde tijd. Het tarief voor de herafgifte van de erkenning wordt daarom geschrapt.

Onderdeel X (wijziging artikel 24)

In het vijfde lid van artikel 24 wordt verwezen naar de verordening (EU) nr. 1178/2011 en verordening (EU) nr. 965/2012. Genoemde verordeningen liggen ten grondslag aan artikel 11 respectievelijk artikel 17 van de Regeling tarieven luchtvaart 2008. Het in het vijfde lid van artikel 24 genoemde product ‘Alternative Acceptable Means of Compliance’ is onder aanpassing van de benaming naar ‘Alternative Means of Compliance’ opgenomen in artikel 11 en artikel 17. Derhalve is het vijfde lid van artikel 24 verwijderd.

Onderdeel Y (toevoeging nieuwe artikelen)
Artikel 25a

Het instellen van een vast tarief voor een aanvraag in geval van een doorstart is tot op heden niet mogelijk geweest, omdat iedere situatie uniek is. Vandaar dat de vergoeding voor een dergelijke erkenning is gebaseerd op de daadwerkelijk voor de beoordeling van een aanvraag bestede uren.

Artikel 25b

Van de toestemmingsvoorziening die opgenomen is in artikel 8.2.a en 8.2.b van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen, wordt door de general aviation tot nu toe geen gebruik van gemaakt. Vermoedelijk is de regeling onbekend bij de luchtvaartsector. De toelichting (AIC-B) is geactualiseerd. In deze toelichting wordt expliciet verwezen naar de toestemmingsvoorziening.

Administratieve lasten en nalevingskosten

Voor de sector luchtvaart wordt het financiële kosteneffect van de wijziging van de tariefregeling in verband met de introductie van nieuwe vergunningen op € 110.000 becijferd. Ten opzichte van de totale jaarlijkse opbrengsten uit tarieven van luchtvaartvergunningen (c.a. € 3 mln.) betreft het een gering bedrag.

Inhoudelijke nalevingskosten zijn de directe kosten voor het bedrijfsleven van naleving van inhoudelijke verplichtingen als gevolg van wet en regelgeving. Het zijn dus niet de door de overheid gemaakte kosten. Het zijn bijvoorbeeld de tijd en daarmee samenhangende kosten die een bedrijf nodig heeft om een aanvraag in te dienen of in dit geval handboeken/trainingen samen te stellen.

Deze inhoudelijke nalevingkosten voor de sector zijn jaarlijks € 650.000 lager. De verlaging van de inhoudelijke nalevingkosten is terug te voeren tot het feit dat de ILT standaardhandboeken ter beschikking stelt en/of dat gebruik gemaakt wordt van door de ILT geaccepteerde trainingsprogramma’s.

Aanvragers die gebruikmaken van deze standaardhandboeken en/of geaccepteerde trainingsprogramma’s betalen daarnaast een aanzienlijk lager tarief (20% van het reguliere tarief) voor de vergunningaanvraag.

Internetconsultatie

De onderhavige regeling is aangeboden voor internetconsultatie. De reacties op de internetconsultatie hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen.

Nieuw tariefstelsel

Brancheorganisaties hebben in de internetconsultatie aangegeven informatie te missen over de invoering van het nieuwe tariefstelsel. Hier kan het volgende over worden opgemerkt. De afgelopen vier jaar is toegewerkt naar de invoering van een nieuw tariefstelsel. De Tweede Kamer is hier enkele malen over geïnformeerd, het laatst in juni 2017.6 In juli 2016 vond er een tweede consultatiebijeenkomst voor brancheorganisaties plaats. Omdat het vervolg nog niet was uitgekristalliseerd vraagt de invoering meer tijd dan verwacht. Op 29 november 2017 sprak de Minister in antwoord op een Kamervraag over het tarief voor taxivergunningen de verwachting uit dat begin 2018 de consultatie zal worden georganiseerd.7 Het voornemen is bij de volgende consultatiebijeenkomst de op het herziene tariefstelsel gebaseerde concepttariefregeling te agenderen. Na de consultatie en de verwerking van de reacties, zal de Regeling worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Tot slot volgt publicatie in de Staatscourant en het in werking treden van de nieuwe tariefregeling.

Inwerkingtreding

Op grond van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten treden ministeriele regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding. In deze wijzigingsregeling wordt afgeweken van deze termijn van twee maanden en van de vaste verandermomenten. Dit vanwege het feit dat het doorschuiven van de inwerkingtreding naar het volgende vaste verandermoment (1 juli 2018) zal leiden tot nadelige (financiële) gevolgen voor de ILT en Kiwa.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Verordening (EU) 2015/340 van de Commissie van 20 februari 2015 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie (PbEU L 63).

X Noot
2

Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 296).

X Noot
3

Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 311).

X Noot
4

Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de burgerluchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PbEU L 79).

X Noot
5

Verordening (EU) 2015/1536 van de Commissie van 16 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot aanpassing van de regels voor permanente luchtwaardigheid aan Verordening (EG) nr. 216/2008, kritische onderhoudstaken en toezicht op de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen (PbEU L 241/16).

X Noot
6

Kamerstukken II 2016/17, 29 984, nr. 717, p. 2 en 3.

X Noot
7

Kamerstukken II 2017/18, 2017Z16638.

Naar boven