Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2018, 1702VerkeersbesluitenOnderwerp: Voetgangersoversteekplaats Het Spant in Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Is het gewenst om:

Een voetgangersoversteekplaats te realiseren op Het Spant in Raamsdonksveer en de Helling hiervoor fysiek af te sluiten.

Motivering

In september 2016 is het beleidsplan “Oversteken doen we zo!” door de gemeenteraad vastgesteld. Een onderdeel van dit besluit is om een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op Het Spant.

Bij de voetgangersoversteekplaats worden enkele fysieke aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Er wordt een wegversmalling aangebracht. Hiermee wordt de oversteeklengte beperkt.

Daarnaast wordt de Helling fysiek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Helling is zodanig gelegen dat deze exact ter hoogte van de beoogde oversteekplaats ligt. Het is niet gewenst dat de voetgangersoversteekplaats, inclusief wegversmalling, gebruikt wordt door gemotoriseerd verkeer. Dit om de veiligheid van overstekende voetgangers te borgen.

Concreet betekent dit:

 • dat voetgangers ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats voorrang hebben bij het oversteken op het gemotoriseerd- en fietsverkeer op Het Spant;

 • de Helling ter hoogte van de beoogde oversteekplaats fysiek wordt afgesloten.

 • dat het genoemde wegvak in beheer is bij de gemeente Geertruidenberg;

 • dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

 • 1.

  Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats door het plaatsen van verkeersborden L2f van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek;

 • 2.

  De Helling, ter hoogte van Het Spant, fysiek af te sluiten door middel van een wegneembare paal.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • 1.

  DVB 18-01_Situatietekening

 

Raamsdonksveer, 08-01-2018

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

namens dezen,

 

H.H.A.M. de Jongh

Clustermanager Buitenruimte

 

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.