Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 20 maart 2018 het ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Bestemmingsplan

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Europaboulevard aan de westzijde, de President Kennedylaan aan de noordzijde, aan de oostzijde door de Graafschapsstraat, de Soetendorpstraat en de Zuidelijke Wandelweg, aan de zuidoostelijke kant door de Kleine Wetering en aan de zuidwestzijde door de Ringweg A10. De geldende planologische regimes voorzien niet in de gewenste ontwikkeling van de zuidelijke punt van het plangebied en daarom wordt in een nieuw planologisch kader voorzien.

Het ontwerpbestemmingsplan is deels conserverend van aard waarbij de geldende planologische situatie als zodanig is bestemd. Daarnaast bevat het ontwerpbestemmingsplan een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van meer woningbouw en diverse (kleinschalige) voorzieningen, zoals detailhandels-, maatschappelijke en horecavoorzieningen in de zuidelijke punt van het plangebied.

 

Hogere geluidwaarden

De voorkeursgrenswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen ter plaatse van de kavels J, K en L worden overschreden. Omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen voor een groot aantal woningen.

 

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in Bijlage II (onderdeel Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van 29 maart 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder het ontwerpbesluit hogere waarden is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0363.K1701BPGST-OW01.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ten aanzien van het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

 

Amsterdam, 28 maart 2018

burgemeester en wethouders,

 

A.H.P. van Gils

gemeentesecretaris

 

J.J. van Aartsen  

waarnemend burgemeester

Naar boven