Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2018, 1689OverigPublicatie anterieure overeenkomst:

Logo Maasdriel

Realisatie woning De Fazant naast 1 te Rossum (gemeente Maasdriel)

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 19 december 2017 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor een locatie aan De Fazant naast 1 te Rossum, kadastraal bekend gemeente Rossum, sectie D, nummer 1695.

Omdat deze overeenkomst is aangegaan voordat een bestemmingsplan van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomstgenoemd. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de bouw van een woning op deze van de locatie en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Met ingang van 11 januari 2018 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Kerkdriel (Kerkstraat 45).

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar de heer R. van der Hoogt.