Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 16653Verkeersbesluiten



Verkeersbesluit ontsluiting crematorium Hoendiep

Logo Groningen

Kenmerk: 6642284

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Aan het Hoendiep is ter hoogte van de aansluiting met de U.T. Delfiaweg een crematorium gepland (ten noorden van Hoendiep). De ontsluiting van dit crematorium ligt recht tegenover de aansluiting met de U.T. Delfiaweg. Hierdoor verandert het T-kruispunt in een volwaardig kruispunt.

Aanpassingen wegvak Hoendiep

Om het verkeer van en naar het crematorium veilig af te wikkelen worden op Hoendiep twee middengeleiders aangelegd. Hierdoor kunnen afslaande voertuigen tussen de middengeleiders voorsorteren. De middengeleiders worden aan beide zijden voorzien van verkeersborden D2.

Door deze maatregel wordt de rijbaan enigszins in noordelijke en zuidelijke richting verplaatst. Dit heeft tot gevolg dat de haltehaven voor de bus en het (brom)fietspad in twee richtingen aan de noordzijde van Hoendiep verplaatst dient te worden. Het halteren van de bus aan het zuidzijde van Hoendiep gebeurd in de huidige situatie op de rijbaan. Om het halteren op de rijbaan te voorkomen wordt aan de zuidzijde van Hoendiep een haltekom aangelegd, hiervoor moet het verkeersbord bushalte L3 enkele meters verplaatst worden.

De (brom)fietsoversteek op Hoendiep blijft op dezelfde locatie als in de huidige situatie en wordt aan het nieuwe ontwerp aangepast.

Hoendiep heeft in het kader van Duurzaam Veilig een functie als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom, hier geldt een snelheidsregime van 60 km/uur. Om de weg conform richtlijnen in te richten wordt, op het wegvak vanaf rotonde J. van Zwedenlaan t/m de komgrens van Groningen, de doorgetrokken asmarkering op Hoendiep verwijderd. Op het wegvak tussen J. van Zwedenlaan en de aansluiting U.T. Delfiaweg wordt de huidige kantmarkering (3-3 streep) verwijderd en vervangen door 1-3 kantstreep. Op het wegvak U.T. Delfiaweg – komgrens Groningen, sluit het ontwerp met 1-3 kantstreep aan op de huidige situatie.

 

Nieuwe ontsluiting crematorium

Door de komst van de nieuwe aansluiting wordt aan de noordzijde van doorgaande weg Hoendiep het verkeersbord voorrangsweg B1 verplaatst. Hierbij wordt een nieuw verkeersbord A1 60 geplaatst (in westelijk richting). In oostelijke richting worden de bestaande verkeersborden A1 en B1 verplaatst. Dit om de weggebruiker vanaf het crematorium duidelijk te maken dat men op een voorrangsweg rijdt met een snelheidsregime van 60 km/uur.

Het snelheidsregime op de toegang naar het crematorium is 30 km/uur. Dit snelheidsregime wordt zonaal toegepast. Dit wordt duidelijk gemaakt door plaatsing van verkeersbord A1 zonebegin en zone-einde.

Bestuurders van en naar het crematorium dient voorrang te verlenen aan (brom)fietsers op het vrijliggende (brom)fietspad en aan bestuurders op de doorgaande weg Hoendiep. De voorrang wordt voor zowel het (brom)fietspad als de doorgaande weg met behulp van markering in de vorm van haaientanden en verkeersborden B6 geregeld.

Het verplichte vrijliggende (brom)fietspad, in twee richtingen, wordt op de aansluiting van het crematorium voorzien van de verkeersborden G12A in zowel westelijke als oostelijke richting.

Om het verkeer op de aansluiting van en naar het crematorium gescheiden te houden wordt een middengeleider ter hoogte van de aansluiting aangelegd. Deze middengeleider wordt aan beide zijden voorzien van het verkeersbord D2.

 

Dit besluit dient het volgende doel uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994: 'Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan'. 

 

In de bijlage zijn de maatregelen weergegeven.

 

Besluit

Door middel van het plaatsen van verkeersbord A1-60 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een 60 km/uur regime op Hoendiep (noordzijde), direct ten westen van de aansluiting van het crematorium.

Door middel van het verwijderen van de doorgetrokken asmarkering als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 op Hoendiep, het inhaalverbod op te heffen tussen de rotonde J. van Zwedenlaan en de komgrens van Groningen.

Door middel van het plaatsen van verkeersborden A1-30 – begin en einde - (zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een 30 km/uur-zone op de aansluiting van het crematorium.

Door middel van het plaatsen van verkeersbord B6 (in combinatie met markering met haaientanden) van bijlage 1 van het RVV 1990, een voorrangskruispunt in te stellen, waarbij bestuurders vanaf en naar het crematorium voorrang verlenen aan bestuurders op Hoendiep.

Door middel van het plaatsen van verkeersbord G12 A van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een verplicht (brom)fietspad ten noorden van Hoendiep in beide richtingen.

Door middel van het plaatsen van verkeersbord D2, van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen het instellen van het gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft op de volgende locaties:

- middengeleiders op Hoendiep;

- middengeleider op aansluiting crematorium. 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp