Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarStaatscourant 2018, 1643Ruimtelijke plannenONTWERP HERZIENING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2015 TRACÉBESLUIT A44 RIJNLANDROUTE WASSENAAR TER VISIE

Logo Wassenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft de ontwerp herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 Tracébesluit A44 Rijnlandroute vastgesteld. Uitgangspunt bij deze herziening is het één op één verankeren van het onherroepelijk Tracébesluit in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015.

 

De ontwerp herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 Tracébesluit A44 Rijnlandroute ligt gedurende zes weken, vanaf donderdag 18 januari tot en met woensdag 28 februari 2018 voor een ieder ter inzage bij het KlantenContactCentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en www.wassenaar.nl onder inwoners\wonen en bouwen\bestemmingsplannen\overzicht bestemmingsplannen.

 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen dit ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL, Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer via tel. 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

Voor het indienen van zienswijzen is van belang dat in artikel 13 lid 10 van de Tracéwet is vastgelegd dat, voor zover een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in een Tracébesluit, zienswijzen geen betrekking kunnen hebben op dit deel van het ontwerp bestemmingsplan. Concreet betekent dit dat zienswijzen mogelijk zijn tegen de wijzigingen in de bestemmingen voor de gronden direct ten oosten van de rijksweg zijn gelegen

 

Burgemeester en wethouders van WassenaarWassenaar, januari 2018.