Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/59570, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor het jaar 2018

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken;

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt voor het jaar 2018 vastgesteld op € 17.500.000,00.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; en

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

TOELICHTING

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als oogmerk het stimuleren van het zo spoedig mogelijk verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het aankomende verbod op asbestdaken, dat naar verwachting in 2024 in werking zal gaan. De subsidieregeling stimuleert de versnelde verwijdering van asbestdaken en heeft daarom een tijdelijk karakter tot 2020, of zoveel eerder als het beschikbare budget van in totaal € 75.000.000,– is uitgeput. Zo wordt de saneringscapaciteit van de saneringsbranche vergroot en de totale opgave van de verwijdering van asbestdaken beter gespreid over de jaren tot 2024. Voor het jaar 2018 was een subsidieplafond vastgesteld van € 11.300.000,–.

Het subsidieplafond zal medio april 2018 worden bereikt. Gelet op de doelstellingen van de subsidieregeling om de verwijdering van asbestsanering in de eerstkomende jaren zoveel mogelijk te stimuleren, is het wenselijk dat ook in de rest van 2018 nog subsidie kan worden verstrekt. Daarom is een deel van het budget dat voor de subsidieregeling beschikbaar is naar voren gehaald om al in 2018 beschikbaar te stellen. Dit besluit verhoogt het subsidieplafond voor het jaar 2018 met € 6.200.000,– tot € 17.500.000,–.

Naar boven