Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2018, 16120VergunningenAfgifte besluit hogere geluidgrenswaarden voor Merwedekanaal 32

Logo Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend (uitgebreide procedure) voor Merwedekanaal 32 in Gorinchem (4206 BC), voor de herbouw van een woning. Zij hebben op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder voor dit bouwplan ook besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden geluid zoals bedoeld in deze wet. Deze publicatie heeft betrekking op het laatstgenoemde besluit. De afgifte van de omgevingsvergunning is via een aparte bekendmaking gepubliceerd.

 

Terinzagelegging

Het besluit ligt ter inzage vanaf woensdag 21 maart 2018 in de leeshoek in de centrale hal van het Stadhuis in Gorinchem, Stadhuisplein 1.

 

Beroep

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen het besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepsschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het beroepsschrift en het plan waarop het beroepsschrift betrekking heeft.

 

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor informatie over het bouwplan Merwedekanaal 32 en het bijbehorende besluit hogere geluidgrenswaarden kunt u contact opnemen met mevrouw I. van Herwijnen van de afdeling Publiekszaken, team Vergunningen. Haar telefoonnummer is 0183 - 65 96 79. E-mailen kan naar i.herwijnenvan@Gorinchem.nl.

 

Gorinchem 20 maart 2018

Medewerker Vergunningen gemeente Gorinchem,

Namens deze:

I. van Herwijnen