Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ten BoerStaatscourant 2018, 15927Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren

Logo Ten Boer

Het ontwerpbestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren ligt met ingang van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer.

Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar.

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op twee onderwerpen.

Het biedt bescherming aan karakteristieke panden en structuren in de negen dorpskernen van de gemeente. Daartoe bevat het regels voor verbouw, sloop en nieuwbouw. De lijst met karakteristieke panden waarom het hier gaat is op 20 december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Het andere onderwerp is het parkeren. Door een wijziging van de Woningwet moeten regels voor het parkeren die worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen vóór 1 juli 2018 zijn opgenomen in bestemmingsplannen. Voorheen waren die regels onderdeel van de gemeentelijke bouwverordening. Dit wordt in dit bestemmingsplan voor de negen dorpen geregeld.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.tenboer.nl/digitale-balie/digitaal-loket-1/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/bouwen-en-wonen. U kunt het plan daarnaast raadplegen via de digitale bestemmingsplankaart op www.tenboer.nl/digitale-balie/digitale-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP026GebErfgPark-ow01.

Het plan vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf 22 maart 2018 tot en met 2 mei 2018 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de gemeentelijke website www.tenboer.nl onder Digitale balie, Digitaal Loket, Bouwen en Wonen, Zienswijze indienen op bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren. U vindt dan een formulier waarin u uw adresgegevens en uw zienswijze kunt invullen en dat u digitaal kunt verzenden naar de gemeente. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8255.

 

Ten Boer, 21 maart 2018

Het gemeentebestuur van Ten Boer