Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2018, 1573Ruimtelijke plannenTer inzagelegging ontwerp omgevingsvergunning Verbouwing woonboerderij Achthovenerweg 51

Logo Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van de rijksmonumentale woonboerderij Achthovenerweg 51 ten behoeve van de realisatie van in totaal 6 zelfstandige wooneenheden.

Het doel van de verbouwing is om het pand te spitsen in meerdere zelfstandige woningen. Vier van deze woningen worden gerealiseerd door omzetting van de gastenverblijven, waarvoor in 2008 een vergunning is verleend, in zelfstandige appartementen. De overige twee woningen worden gerealiseerd door een scheiding aan te brengen tussen het voorhuis en het resterende deel van de aangebouwde voormalige stal. Het realiseren van meerdere woningen is in strijd het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 wegens de overschrijding van het maximaal toegestane aantal woningen op het perceel.

Voor het verbouwen, het veranderen van het monument en het afwijken van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning wordt voor de planologische afwijking met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.

Inzage

De ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken (dossiernummer 2016-0179-OG01) liggen vanaf 11 januari tot en met 21 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp, bij resultaatteam Bouwen & Wonen. De stukken kunt u tevens zelf tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, te Leiderdorp.

De ontwerp omgevingsvergunning is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl en via onderstaande link.

Zienswijzen

Binnen de termijn van tervisielegging van de ontwerpbeschikking kan eenieder zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • -

    Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Achthovenerweg 51.

  • -

    Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Achthovenerweg 51.

  • -

    Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl

Leiderdorp, 10 januari 2018