Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2018, 156OverigKennisgeving Wijziging Omgevingsverordening Gelderland

Logo Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland geven kennis van de wijziging van de Omgevingsverordening Gelderland op 13 december 2017 (zaaknummer 2017-012713, PS2017-681) door Provinciale Staten van Gelderland.

 

Sinds 2014 zijn de Gelderse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van kracht. Het zijn dynamische instrumenten die worden aangepast als ontwikkelingen daar om vragen. Op 19 september heeft het college van Gedeputeerde Staten ontwerp-actualisatieplannen 6 Omgevingsvisie en 5 Omgevingsverordening (geitenhouderijen) vastgesteld. De plannen zijn een vertaling van het Voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten van 30 augustus 2017. Uit voorzorg voor de gezondheid van omwonenden is het tijdelijk niet mogelijk om geitenhouderijen te vestigen, uit te breiden of de oppervlakte van dierenverblijven te vergroten tenzij het vergunde, dan wel gemelde aantal geiten aantoonbaar niet groeit. Ook is het niet mogelijk landbouwbedrijven om te schakelen naar geitenhouderijen. Van 19 september tot en met 31 oktober 2017 lagen deze plannen ter visie. In totaal zijn 36 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen van de plannen. Op 13 december heeft Provinciale Staten de actualisatieplannen inclusief amendement 2017A24 aangenomen.

 

De wijzigingen van Omgevingsverordening kunnen worden ingezien op ruimtelijkeplannen.nl:

 

planidentificatienummer NL.IMRO.9925.PVOVa5-vst1

 

De aangepaste Omgevingsverordening kan worden ingezien op ruimtelijkeplannen.nl:

 

planidentificatienummer NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc05

 

Een papieren versie kunt u inzien aan de balie van de provincie, geopend van werkdagen van 9:00 tot 16:30 uur.

 

Tegen dit besluit om de Omgevingsverordening te wijzigen kunnen geen rechtsmiddelen worden ingesteld.

Meer informatie over de Omgevingsverordening vindt u op www.gelderland.nl/omgevingsvisie

Voor vragen kunt u terecht bij het Provincieloket, T: 026 359999; E: provincieloket@gelderland.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland

H.F. van der Wart