Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’

Logo Blaricum

 

 

Burgemeester en Wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’’ (NL.IMRO.0376. BPmeentFenG-On01) vanaf 14 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Voorontwerp bestemmingsplan

Op 17 oktober 2017 hebben Burgemeester en Wethouders ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp – actualisatie F en G’. Het voorontwerp heeft voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Voor zover relevant zijn de inspraakreacties verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.

Inhoud ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet het al bestaande bedrijvenpark van een passende, conserverende bestemmingsregeling voor een planperiode van tien jaar (deelgebied F). Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in het ruimtelijke kader voor circa 170 nieuwe woningen (deelgebied G). Voor een compleet beeld wordt verwezen naar de toelichting bij het bestemmingsplan.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 14 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluitend op afspraak. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G’.

Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u binnen voornoemde termijn een afspraak te maken met de heer A. Testor van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. Dit kan tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.

Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Naar boven