Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2018, 15138Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Vinkenweide, Brummen” en Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Logo Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van donderdag 15 maart 2018 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Vinkenweide, Brummen” ter inzage ligt. Tevens ligt in verband hiermee ter inzage het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

 

Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Overige locaties Brummen en Eerbeek” van de gemeente Brummen. Voor de locatie Vinkenweide aan de Eerbeekseweg 3/3A te Brummen geldt momenteel een recreatieve bestemming. Het voormalige recreatieterrein is al sinds 2008 niet meer in gebruik. Het ontwerpbestemmingsplan maakt een herontwikkeling mogelijk ten behoeve van woningbouw (maximaal 6 wooneenheden), natuur en extensieve recreatie.

 

Het plan voorziet in de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen en is krachtens artikel 74 Wgh gelegen binnen de geluidzone van de Eerbeekseweg. In verband hiermee is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De hoogst toelaatbare waarden worden niet overschreden. Voor de gevels met een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen hogere waarde wordt met dit besluit een hogere waarde vastgesteld.

 

Inz age

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit met bijbehorende stukken, liggen vanaf donderdag 15 maart 2018 t/m woensdag 25 april 2018, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700054-on01

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Zienswijzen ten aanzien van het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer P. (Peter) van Mil, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 596 of per e-mail p.vanmil@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitief besluit.