Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2018, 15107VerkeersbesluitenVerkeersbesluitVerkeersmaatregelen Top Naefflaan en omgeving te Gooise Meren, Bussum (bij wijze van proef)

Logo Gooise Meren

Publicatiedatum: 14 maart 2018

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

Aanleiding verkeersbesluit

De straten van de Top Naefflaan zijn smal, bewoners hebben de wens kenbaar gemaakt om éénrichtingsverkeer in te voeren. Te meer daar er veel verkeersdrukte komt vanaf het winkelcentrum Koekoeklaan.

Doelstelling verkeersbesluit

Gelet op de Wegenverkeerswet is de volgende doelstelling van het verkeersbesluit van toepassing:

- het zo veel mogelijk waarborgen van de veilige doorgang van het verkeer.

Overwegingen

 • dat De Top Naefflaan en zijn omgeving een grote verkeersdrukte kent in samenhang met de smalle straten in Bussum;

 • dat een veilige doorgang en ordening van verkeer in de omgeving noodzakelijk in onderhavige smalle straatstructuur;

 • dat de straten bereikbaar moeten zijn voor bewoners;

 • dat bewoners reeds langer hun wens tot éénrichtingsverkeer hebben kenbaar gemaakt en dat een proef kan aangeven of maatregelen effectief zijn;

 • dat de vermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegen Verkeers Wet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg.

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Gooise Meren.

Besluit tot

 

 • 1.

  het nemen van dit verkeersbesluit als proef met een geldigheidsduur tot de grotere renovatie en rioolvervanging van de buurt (gepland medio 2020);

 • 2.

  het instellen van éénrichtingsverkeer in de parallelle straatjes van de Top Naefflaan, met een verplichte rijrichting van oost naar west richting, gebruik makende van de verkeersbebording conform model C02(Eri) en C03 (pijl) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 3.

  het instellen van éénrichtingsverkeer in de toegangsstraat van de Top Naefflaan vanaf de Aaltje Noordewierlaan, verplichte rijrichting van zuid naar noord richting, gebruik makende van de verkeersbebording conform model C03(pijl) en C02(éénrichtingsverkeer)van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 4.

  het instellen van éénrichtingsverkeer in de Esther de Boer-Van Rijklaan, verplichte rijrichting van oost naar west richting, gebruik makende van de verkeersbebording conform model C03pijl) en C04 (pijl) en C02(éénrichtingsverkeer)van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 5.

  het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk. 

 

Tekening

Bij dit verkeersbesluit is een tekening gemaakt, VB 2018-10.

 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren;

Bussum, 12 maart 2018

 

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

  

Dhr. K. Iskender

Adjunct - afdelingshoofd Mens en Omgeving

   

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Vooropige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.