Ontwerpbestemmingsplan “Sexbierum – Hearewei 24A” en ontwerpbesluit omgevingsvergunning supermarkt Sexbierum, gemeente Waadhoeke

Logo Waadhoeke

Het gemeentebestuur heeft het voornemen om mee te werken aan de verplaatsing/nieuwbouw van de supermarkt in Sexbierum. Om hieraan mee te kunnen werken zijn een aantal besluiten nodig. De gemeenteraad van Franekeradeel heeft op 6 juli 2017 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te passen. Hierdoor worden procedures voor het realiseren van het project gestroomlijnd en worden de benodigde besluiten gelijktijdig bekendgemaakt. Het plangebied ligt aan de Hearewei in Sexbierum op het terrein van (voorheen) ‘Aeolus’ te Sexbierum.  Voorafgaand aan dit ontwerpplan is op 20 juni 2017 een inloopavond georganiseerd in het dorpshuis in Sexbierum.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Van donderdag  15 maart 2018  tot en met woensdag  25 april 2018 liggen de volgende (ontwerp)besluiten met bijbehorende stukken ter inzage:

 • 1. Raadsbesluit d.d.  6 juli 2017 tot toepassen gemeentelijke coördinatieregeling Wro;

 • 2. Ontwerpbestemmingsplan  Sexbierum  - Hearewei 24A . Bevoegd gezag tot vaststelling is de gemeenteraad;

 • 3. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bevoegd gezag: burgemeester en wethouders;

   

Alle stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Harlingerweg 18  te Franeker, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

 

Het digitale ontwerpbestemmingsplan kan worden geraadpleegd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.1949.BPSBRHRWEI24A2017-ONT1. Snelkoppeling naar ruimtelijke plannen: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1949.BPSBRHRWEI24A2017-ONT 

  

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan eenieder ten aanzien van de ontwerpbesluiten genoemd onder 2  en 3 schriftelijk (dat heeft de voorkeur) of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij wat betreft:

 • het ontwerpbestemmingsplan onder 2: de gemeenteraad van Waadhoeke, Postbus 58,

  8800 AB Franeker

 • het ontwerpbesluit onder 3: burgemeester en wethouders van Waadhoeke, Postbus 58,

  8800 AB Franeker  

   

Bij een zienswijze vermeldt u  op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze tegen de ontwerpbesluiten genoemd onder 2. of 3. kunt u uiterlijk één week voor afloop van de genoemde termijn een afspraak maken met de heer H. Mulder van de afdeling Omgeving van de gemeente Waadhoeke via telefoonnummer 0517 380380.

 

Vervolg na indiening zienswijzen

Na beoordeling van eventuele zienswijzen zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De eerste behandeling van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt verwacht op 14 juni 2018 of 5 juli 2018. Indieners van een zienswijze ontvangen hieromtrent bericht. Mocht het bestemmingsplan worden vastgesteld, dan kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State. Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend kunnen beroep instellen. Met een publicatie in het digitale gemeenteblad en in de Staatscourant (via www.overheid.nl) brengen wij u tegen die tijd op de hoogte.

 

Franeker, 14 maart  2018

 

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Naar boven